نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار تربیت بدنی علوم ورزشی، دانشـکده ی مـدیریت و اطـلاع رسـانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار مدیریت آموزشی، دانشگاه فرهنگیان (پردیس شهید باهنر اصفهان)، اصفهان، ایران

3 استادیار، تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشـگاه فرهنگیـان (پـردیس شـهید بـاهنر اصفهان)، اصفهان، ایران

4 کارشناسی ارشد، تربیت بدنی و علوم ورزشی،دانشکده ی مـدیریت واطـلاع رسـانی پزشکی، گروه عمومی،دانشـگاه علـوم پزشـکی اصـفهان، اصـفهان، ایـران

چکیده

مقدمه: امروزه اهمیت سرمایه اجتماعی در جامعه بیش از پیش احساس می شود و از سوی دیگر اوقات فراغت و فعالیت های بدنی به عنوان یکی از مهمترین مولدهای سرمایه اجتماعی مورد توجه قرار دارد. از این رو این پژوهش به تعیین رابطه بین سرمایه اجتماعی و اوقات فراغت فیزیکی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پرداخته است.  روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی همبستگی بود که در سال 1391 انجام گرفت. گرد آوری داده ها از طریق دو پرسشنامه انجام گرفت. پرسشنامه سرمایه اجتماعی بر اساس مدلSCAT(Socia Capital Assocaition Tool)، و همچنین پرسشنامه اوقات فراغت محقق ساخته که روایی صوری و محتوای آنها مور تائید صاحبنظران قرار گرفته است و نیز پایایی آنها با استفاده از روش ضریب Cronbach's alpha به ترتیب 92/0 و 82/0 بدست آمده است. حجم نمونه با یک مطالعه مقدماتی و با استفاده از فرمول Cochran's 150 نفر در نظر گرفته شد که به روش طبقه ای تصادفی با توجه به متغیر جنسیت و دانشکده انتخاب گردید.  یافته ها: نتایج نشان داد که بین ترکیبی از مولفه های سرمایه اجتماعی شامل (تعهد، نگرش، اعتماد، مشارکت، ارتباط متقابل، هنجارهای اجتماعی و یکپارچگی) با میزان و نحوه گذراندن اوقات فراغت فیزیکی رابطه وجود دارد. ( R = ./659P= ./001 ).همچنین نتایج نشان داد که از مولفه ها، فقط مولفه تعهد با ضریب بتای (B = ./293 ,P = ./044) و هنجارهای اجتماعی با ضریب بتای (B = ./196,P = ./047 ) معنی دار بوده و سایر مولفه ها معنی دار نبوده اند. نتیجه گیری: ورزش و فعالیت های بدنی در اوقات فراغت و شرکت فرد در فعالیت های گروهی و عضویت در آنها شرایطی را فراهم می سازد تا فرد با تعامل و برقراری ارتباط با سایر افراد و احساس تعلق به گروه، منافع و مصالح جمع را محترم بشمارد. این چنین فعالیتها می تواند باعث افزایش سطح سرمایه اجتماعی و مولفه های آن در بین افراد گردد. واژه های کلیدی: سرمایه اجتماعی؛ فعالیت بدنی؛ فعالیت های اوقات فراغت

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Social Capital and the Way of Spending Leisure Time, Based on Physical Activities

نویسندگان [English]

  • Jahangir Karimian 1
  • Taghi Agha Hosseini 2
  • Shahram Aroufzad 3
  • Seyyed Morteza Mousavi Nafchi 4

1 Associate Professor, Physical Sciences Planning Management, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 Assistant Professor, Educational Management, Shahid Bahonar University of Isfahan, Isfahan, Iran

3 Assistant Professor, Physical Sciences, Shahid Bahonar University of Isfahan, Isfahan, Iran

4 MSc, Physical Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: today, social capital is a need in society. Also, leisure time and physical activities are among the most important productive sources of social capital which has noticed nowadays. This survey studies the relationship between social capital and physical leisure time of faculty members of Esfahan University of Medical Sciences.Methodology: descriptive correlation method is used in this study. Two questionnaires are used for data collection. Social capital questionnaire is based on SCOT Model. Also, leisure time questionnaire made by researcher which Face and content validity of it was verified by experts. Reliability coefficients by using Cornbrash’s alpha coefficients were calculated at 0.92 and 0.82 respectively. Sample populations measured by Khan’s Formula, they are 150 people that were selected as sample using multiple cluster sampling by taking the sex and college into consideration as variables.Findings: according to the findings there is a direct relationship between a combination of social capital parameters (include commitment, attitude, trust, participation, mutual relationship, social norm and unity) with the way of spending physical leisure time. (R = 0.0659, P = 0.001). From among the parameters commitment is the only parameter which is significant with Beta coefficient(B = 0.293, P = 0.044) and social norms with Beta coefficient (B = 0.196, P =0.047), but the rest are not significant. Conclusion:Playing sport and doing physical activities in the leisure time and also taking part in group activities and their membership provide a situation for people to respect the group interests through communication. Such activities can cause the level of social capital and it`s factors to be increased.Key words: Social Capital; Exertion; Leisure Activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Capital
  • Exertion
  • Leisure Activities