نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مدیریت رفتار سازمانی، دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران

2 استادیار، مدیریت نیروی انسانی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

 مقدمه: رضایت بیماران یکی از شاخص های مهم کیفیت ارائه خدمت در بیمارستان هاست.توجه به نقطه نظرات بیماران ،رضایت آنان را موجب شده و زمینه ساز ارتقاء سطح کیفی خدمات بیمارستانی می باشد.تحقیق حاضر به منظور سنجش میزان رضایت بیماران پس از اجرای طرح خودگردانی با هدف بهبود کیفیت ارائه خدمت انجام گرفته است. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی مقطعی که در بیمارستان های صاحب الزمان(عج) و امیرالمومنین(ع) شهرستان شهرضا استان اصفهان در فروردین ماه 1391 انجام گرفت،تعداد109 پرسشنامه در مجموع دو دوره قبل و بعد از اجرای طرح خودگردانی،در بین بیماران، توزیع و داده های بدست آمده بر اساس مدل Servqual و مقیاس پنج گزینه ای Lickert،توسط نرم افزار spss v.15 در دو سطح توصیفی(فراوانی،درصد،میانگین و انحراف معیار) و استنباطی(آزمون ضریب همبستگی Pearson،آزمونt مستقل و آزمون تحلیل واریانس یکطرفه) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها:بر اساس یافته های حاصل از این پژوهش، میزان رضایت بیماران، در حد خیلی زیاد، در دوره ی بعد از خودگردانی، نسبت به قبل از آن،نشان از بهبود کیفیت ارائه خدمات، در دوره بعد از خودگردانی داشته است بطوری که میزان رضایت "خیلی زیاد"، در درصد بیشتری از بیماران بعد از خودگردانی(7/34) در مقایسه با قبل از خودگردانی (7/11) ازکیفیت خدمات بیمارستان، دیده می شود. نتیجه‌گیری:با توجه به نتایج بدست آمده،لازم است به کیفیت خدمت در بُعد ملموسات، که به ظاهر ، جنبه های فیزیکی خدمت مربوط می شود و پاسخگوئی سریعتر به مراجعین، خصوصاً در بخش هایی که خط مقدَم بیمارستان در ارائه خدمات، محسوب می شوند، توجه بیشتری گردد.واژه‌های کلیدی: رضایت بیمار؛ ارزشیابی؛ بیمارستان ها؛ کیفیت مراقبت بهداشتی

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effects of Executing Autonomy Plan on the Extend of Admitted Patient Satisfaction in Hospitals of Shahreza City: A Case Study

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Ahmadi 1
  • Hossein Mobaraki 2

1 Professor, Organisational Behavior Management, Tehran University of Payame Noor, Tehran, Iran

2 Assiastant Professor, Human Resource Management, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction:Patient satisfaction is one of the most important indicators of quality of service in hospitals. Pay attention to the views of patients,is the cause of their satisfaction and a foreground for improving the quality level of hospital services. The present study has been to assess patient satisfaction after executing autonomy plan with the goal of improving the quality of service.Methods: Using a cross-sectional descriptive study, 109 questionnaires based on SERVQUAL model and 5 ranking scale of Lickert were distributed among of admitted patients in Amir- Al Momenin (PBUH) and Saheb Al-Zaman (PBUH) hospitals both of before and after executing autonomy plan in Shahreza, Isfahan in March-april, 2012. The obtained data were analyzed in descriptive level (frequency, percentage, mean, and standard deviation) and inferential level(Pearson correlation test, independent t-test and ANOVA test)by software SPSS version 15.Results:Based on the results of this study, patients satisfaction, very much in after autonomy than before, is the evidence of improving the quality of services after executing autonomy plan so that satisfaction of "very high", in percent more patients after autonomy(34/7) compared to before autonomy (11/7) from quality hospital services is seen.Conclusion:According to the results,the hospital should pay attention so much to the quality of service,in tangibles diameter that related to face and physical aspect, and fast responsiveness to customer service, especially in some parts that are front-line of hospital services.Keywords: Patient Satisfaction; Evaluation; Hospitals; Quality of Health Care

کلیدواژه‌ها [English]

  • Patient Satisfaction
  • Evaluation
  • Hospitals
  • Quality of Health Care