نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس فناوری اطلاعات سلامت، گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

2 استادیار، دکترای تخصصی انفورماتیک پزشکی، مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی، پژوهشکده آینده‌پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

3 استادیار، دکترای تخصصی انفورماتیک پزشکی، مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سلامت، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

4 دانشگاه علوم پزشکی کرمان

چکیده

مقدمه: با توجه به رسالت وب سایت‌های دانشگاهی در ارائه خدمات به کاربران، طراحی کارآمد محتوای اطلاعاتی آن‌ها باعث استفاده مؤثر آن‌ها می‌شود. از جمله‌ی آن‌ها وب سایت‌های گروه‌های آموزشی هستند که می‌توانند حاوی اطلاعاتی ارزنده برای اساتید، دانشجویان و سایر کاربران باشند. هدف از این مطالعه شناسایی محتوای اطلاعاتی وب سایت‌های گروه فناوری اطلاعات سلامت و مدارک پزشکی کشور بود. روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه کاربردی است که در زمستان سال 1391 خورشیدی به صورت مقطعی بر روی 14 وب سایت گروه‌های مذکور انجام شد. اقلام اطلاعاتی با استفاده از یک فرم گردآوری داده‌ها جمع‌آوری شد که روایی آن مورد تأیید سه نفر متخصص انفورماتیک پزشکی قرار گرفته بود. میزان ضرورت اقلام در یک جلسه گروه متمرکز بررسی شد. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی در SPSS 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: در این پژوهش در کل 36 عنوان اقلام اطلاعاتی موجود در 14 وب سایت  مورد مطالعه استخراج شده و در شش گروه اطلاعات رشته، اساتید، پژوهشی، آموزشی، عملکرد گروه، و سایر طبقه‌بندی شدند. بیشترین موارد مربوط به اطلاعات آموزشی و پژوهشی ( هر کدام 22 درصد)، وکمترین مربوط به اطلاعات رشته (8 درصد) می‌باشد. هشتاد و سه درصد از عناصر موجود در وب سایت‌ها توسط گروه متمرکز ضروری شناخته شدند. نتیجه‌گیری: عناصر اطلاعاتی وب سایت گروه‌های آموزشی مختلف هم از نظر عناوین استفاده شده و هم از نظر نوع محتوای اطلاعاتی متفاوت می‌باشند. این تفاوت می‌تواند باعث پایین آمدن کارآیی استفاده و سردرگمی کاربران در یافتن اطلاعات گردد. نتایج این تحقیق می‌تواند برای گروه‌های آموزشی، مسئولین وب‌سنجی دانشگاه‌ها و طراحان وب سایت‌ها در طراحی و ارتقا وب سایت‌ها مفید واقع شود.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Information content of the websites of Health Information Management and Technology, and Medical Records departments in Iranian Medical Universities

نویسندگان [English]

  • Sedigheh Abedi 1
  • Reza Khajouei 2
  • Leila Ahmadian 3
  • Sara Kaveh 4

1 Bachelors Student, Department of Health Information Management and Technology, Faculty of Management and Medical Information Sciences, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran

2 Assistant Professor of Medical Informatics, Medical Informatics Research Center, Institute for Futures Studies in Health, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran

3 Assistant Professor of Medical Informatics, Research Center for Health Services Management, Institute for Futures Studies in Health, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran

4 Bachelors Student, Department of Health Information Management and Technology, Faculty of Management and Medical Information Sciences, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran

چکیده [English]

Introduction: Due to the mission of the university websites for providing services to users, the effective design of their content leads to their efficient use. Among them are websites of educational departments which can contain valuable information for faculty members, students and other personnel. The objective of this study was to review the information content of Health Information Management and Technology Departments in Iran. Methods: This research is a cross-sectional study which has been performed on 14 websites in the winter of 2013. The information elements were gathered using a data collection form, validated by three Medical Informatics specialists, and the extent of their necessity was discussed in a focus group. The results were analyzed using SPSS 16. Results: In this study, a total umber of 36 information headings were extracted from the 14 evaluated websites. These elements were categorized in six information groups: the field, faculty members, research, educational, department performance and other information. The most cases were related to research and educational information (each with 22 percent) and the least were related to the field information (8percent). Eighty three percent of existing information elements was identified as necessary by the focus group. Conclusion: Information elements of educational websites were different either by their heading or by their information content. This difference can reduce the efficiency and cause user confusion in finding information. The results of this research can be used for design and improvement of educational websites by educational departments, webometric managers and designers of the websites.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation
  • Websites
  • Universities