نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

2 استادیار، گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی و عضو کمیته علم سنجی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

چکیده

مقدمه: جامعیت و مانعیت دو معیار مهم برای سنجش کارایی و عملکرد نظام‌های بازیابی اطلاعات است. هدف از این پژوهش مقایسه مانعیت و جامعیت پایگاه‌های فارسی زبان IranMedex، بانک اطلاعات نشریات کشور (MagIran) و پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهیScientific     Information Database (SID)  در بازیابی اطلاعات حوزه داروسازی بوده است. روش بررسی: این پژوهش تحلیلی است که در آن از روش مقایسه‌ای و مشاهده مستقیم توسط کاربر نهایی استفاده شده است. حجم نمونه مقالات بازیابی شده از وب‌سایت سه پایگاه IranMedex، MagIran و SID بوده است. ابزار گردآوری داده‌ها چک‌لیست بود که روایی آن توسط متخصصین کتابداری و اطلاع‌رسانی تأیید شد. ابتدا کلیدواژه‌های مربوط به مقالات دو شماره (7 و 8) جلد بیست و یکم مجلهBehavioural Pharmacology  لیست و توسط متخصصین داروسازی کلیدواژه‌های مرتبط با این حوزه مشخص شد و محقق با استفاده از ده کلیدواژه درسطح ملی به جستجو در سه پایگاه IranMedex، MagIran و SID پرداخت. نتایج به دست آمده در نرم‌افزار Excel جهت تعیین توزیع فراوانی و میزان همپوشانی پایگاه‌ها ذخیره شد و به متخصصین حوزه داروسازی برای تشخیص مدارک مرتبط بازیابی شده ارجاع داده شد و در نهایت با قرار دادن داده‌ها در فرمول جامعیت نسبی و مانعیت که بارها در پژوهش‌های گوناگون استفاده و اعتبار آن‌ها سنجیده شده، میزان این دو مقوله تعیین گردید. همچنین داده‌ها با روش‌های آمار توصیفی (فراوانی) و آمار استنباطی (آزمون کای دو) با استفاده از نرم‌افزار11.5  SPSS در سطح معنی‌داری 0.05>P تجزیه و تحلیل شد یافته‌ها: مقالات بازیابی شده از پایگاه IranMedex 615 مقاله، پایگاه MagIran 375 مقاله و پایگاه SID 116 مقاله بوده است. پایگاه IranMedex جامعیت نسبی بالاتری در حوزه داروسازی نسبت به دو پایگاه دیگر داشته است (39 درصد) و پایگاه SID در بازیابی اطلاعات حوزه داروسازی از مانعیت بیشتری نسبت به دو پایگاه IranMedex و MagIran برخوردار بوده است (1/55 درصد) و IranMedex و MagIran نیز همپوشانی بیشتری با هم داشته‌اند (219 مقاله مشترک). نتیجه گیری:  با توجه به نتایج این تحقیق، پژوهشگران حوزه داروسازی می‌توانند در انتخاب پایگاه اطلاعاتی جهت جستجوی اطلاعات مورد نیاز خود بهتر تصمیم‌گیری کنند. اگر جامعیت پایگاه برایشان اهمیت دارد از IranMedex استفاده کنند و اگر به پایگاهی با مانعیت بالا (دقت بازیافت) نیاز دارند از پایگاه SID  استفاده نمایند.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Recall and Precision of Iranmedex, Magiran and SID (Scientific Information Database) databases for retrieval of scholarly information in the Field of Pharmacy

نویسندگان [English]

  • Halimeh Sadeghi 1
  • Maryam Okhovati 2

1 MSc, Medical Library, Central Library, Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran

2 Assistant Professor, Kerman University of Medical Sciences, Health Management and Information College, Kerman, Iran

چکیده [English]

Introduction: Recall and precision are two indicators for evaluating information retrieval system’s efficiency  and performance. The aim of the present study was to compare the recall and precision of Iranmedex, Magiran and SID databases for retrieval of scholarly information in the domain of pharmacy. Methods: This work is an analytical study, that, in this was used from comparison method and Direct observation by end user. The population was articles retrieved from the Web sites of Iranmedex, Magiran& SID databases. Data collection tool was checklist that validity was confirmed by experts of LIS. First, Keywords were listed from two numbers 7 & 8 of Twenty-first volume Journal of Behavioral pharmacology, And Keywords associated with this field were Determined by Pharmacy specialists. Ten selected keywords searched in 3 databases. Then retrieved results were refer to Pharmacy specialists for identify relevant records. The obtained data were analyzed with descriptive statistics (frequency), (χ2) and SPSS 11.5 software at the significant level of P<0.05 Results: Retrieved records of Iranmedex database was 615, from Magiran 375 and SID was 116 record. Iranmedex dominated the top positions when comparing relative recall (39%), and SID revealed reliable precision in the output (%55/1). Iranmedex and Magiran database have had more overlap (219  record). Conclusion: The results are tips for Pharmacy specialists to choose database for retrieval of scholarly information, if recall is important for they, choose Iranmedex and if high precision is important, need to use the SID database.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Databases
  • Pharmacy
  • Information Retrieval