نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد واحد ساری، ساری، ایران

2 کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی، گروه بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گلستان، ایران

3 دانشجوی دکتری آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

4 کارشناسی ارشد، آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

5 دانشجوی کارشناسی ارشد، برنامه ریزی درسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گلستان، گرگان، ایران

چکیده

مقدمه: مأموریت اصلی مؤسسات آموزش عالی، تربیت یادگیرندگان مادام‌العمر است. سواد اطلاعاتی کلید اصلی یادگیری مادام‌العمر می‌باشد. گسترش و استفاده از مهارت‌های هوش هیجانی توانایی‌های مهمی را ارائه می‌دهند که بر بسیاری از موضوعات تاثیر می‌گذارد. لذا مطالعه حاضر با هدف مشخص نمودن رابطه بین سواد اطلاعاتی و هوش هیجانی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان طراحی گردید.روش بررسی: پژوهش حاضر به صورت توصیفی با رویکرد همبستگی بر روی 420 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال 1392 که با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شده بودند، صورت گرفت. ابزار پژوهش پرسشنامه سواد اطلاعاتی و هوش هیجانی بود، روایی وپایایی پرسشنامه‌ها مورد تأیید قرار گرفت، ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه سواد اطلاعاتی (78/0) و هوش هیجانی (83/0) بدست آمد. داده‌ها به صورت آمار توصیفی (فراوانی، درصد فراوانی و میانگین) و آمار تحلیلی (آزمون همبستگی Spearman & Kendall's Tau) در سطح معنی‌داری 05/0 P< با نرم‌افزار آماری SPSS نسخه‌ی 18 تجزیه و تحلیل شد.یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین سواد اطلاعاتی و هوش هیجانی، همبستگی آماری معنی‌داری (028/0=P، 109/0=r) وجود داشت، نتایج نشان داد که در زمینه ماهیت وگستره سواد اطلاعاتی و هوش هیجانی ارتباط معنی‌داری (005/0=p ، 137/0=r) وجود داشت. اما در زمینه استفاده از اطلاعات به شکل مؤثر و کارآمد، ارزیابی منتقدانه اطلاعات، استفاده اطلاعات به منظور خاص، موضوعات علوم اجتماعی مربوط به اطلاعات و هوش هیجانی رابطه‌ای وجود نداشت. نتیجه‌گیری:در این مطالعه سواد اطلاعاتی دانشجویان با هوش هیجانی رابطه دارد. نقش ارتباطات در دستیابی به اطلاعات بسیار مهم است، با توجه به اهمیت سواد اطلاعاتی و نقش ارتباطات در ارتقاء آن، در جهت بهبود سواد اطلاعاتی و هوش هیجانی، برنامه‌ریزی‌های بهتری بایستی صورت پذیرد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship between Information Literacy with Emotional Intelligence students of Golestan University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Saied Safarian Hamedani 1
  • Farshide Zameni 1
  • Zahra Moghaddam 2
  • Naser Behnampour 3
  • Nevisa Sadat Sayed Ghasemi 4
  • Farhad Torbatinezhad 5

1 Assistant Professor, Educational Management, Sari Azad University, Sari, Iran

2 MSc , Educational Technology, Department of Public Health, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran

3 PhD student , Biostatistics, Department of Epidemiology and Public Health, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran

4 MSc , Biostatistics, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran

5 MSc Student , curriculum planning, Faculty of Medicine, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran

چکیده [English]

Introduction: The main mission of higher education is training lifelong learning. Information literacy is the key to lifelong learning. Expend and use of Emotional Intelligence skills can prove important ability that affects many issues. This study was designed with aim to clarify the relationship between Information literacy with Emotional Intelligence in students of Golestan University of Medical Sciences, Iran.Methods: This research is descriptive with correlation' approach on 420 students of Golestan University of Medical Sciences, which was conducted with a stratified random sampling in 2013.The data collection with questionnaire of  Information literacy and Emotional Intelligence, Reliability and validity of the questionnaire was confirmed, Cronbach's alpha coefficient Obtained for questionnaire IL (0/78), EI (0/83). Data were analyzed by descriptive statistics (frequency, percentage and mean), Analytical statistics (Kendall's tau b and Spearman’ Correlation test) in SPSS version 18 statistical Software. P-value of less 0/05 was considered significant.Results: The results showed there was a significant relationship between information literacy and emotional intelligence (r = 0/109, p = 0/028). there was a significant relationship between the quiddity and extent of the field of information literacy with emotional intelligence (r=0/137, p=0/005), However, There is no data related between regarding the effective use of information, critically evaluating information, using the information to specific topics, social sciences related with information with Emotional Intelligence.Conclusions: In this study, students' information literacy is related with emotional intelligence. Communication is a very important role in getting information. According to importance of information literacy and role of communication to promoting it therefore it should be done better planning to improve information literacy and emotional intelligence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Literacy
  • Emotional Intelligence
  • Students, Medical
  • Universities