نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار انفورماتیک پزشکی گروه آموزشی انفورماتیک پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

2 دانشیار گروه آموزشی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

3 استادیار گروه آموزشی طب اورژانس، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز

چکیده

مقدمه: با توجه به گسترش روزافزون کاربرد رایانه در حوزه بهداشت و درمان و ارائه مدل های تریاژ الکترونیک در برخی کشورها و با عنایت به توصیه سیستم تریاژ ESI -Emergency Severity Index به عنوان مدل مرجع تریاژ توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، این مطالعه با هدف طراحی مدل بومی کشوری تریاژ الکترونیک انجام گردید. روش بررسی: سامانه هوشمند تریاژ الکترونیک بر مبنای ویرایش چهارم دستنامه تریاژ ESI به صورت تحت وب و با زبان برنامه نویسی PHP و پایگاه داده MySQL طراحی گردید. هدف از اتخاذ این ساختار، دقت، سرعت و سهولت انجام فرآیند تریاژ بطریقه الکترونیک بود. اطلاعاتی که در این سامانه ثبت می شود شامل اطلاعات دموگرافیک و اطلاعات بالینی است که بر اساس آن سطح تریاژ و محل درمان بیمار تعیین می گردد. یافته ها: این سامانه به منظور استفاده در بخش اورژانس بیمارستان طراحی شد. کاربران اصلی آن پرستاران تریاژ، پزشکان اورژانس و سوپروایزرها و مسئولین شیفت اورژانس هستند. علاوه بر انجام تریاژ به صورت هوشمند، قابلیت جستجو، گزارش گیری و محاسبه شاخص های مهم وزارت بهداشت در مورد تریاژ –میانگین زمان تریاژ و میزان تریاژ صحیح- از مزایای قابل توجه این سامانه می باشند. نتیجه گیری: طی این مطالعه سامانه بومی تریاژ الکترونیک برای اولین بار در کشور در دانشگاه علوم پزشکی تبریز طراحی شد. با توجه به رویکرد بیمارستان ها در استفاده از سیستم های رایانه ای، مدل تریاژ الکترونیک می تواند بعنوان الگویی برای بهره گیری از رایانه در بخش های اورژانس بیمارستان ها باشد. واژه های کلیدی: خدمات اورژانس بیمارستان؛ تریاژ؛ تریاژ الکترونیک

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Developing Intelligent Electronic Triage System Using the Emergency Severity Index

نویسندگان [English]

  • Faramarz Pourasghar 1
  • Jafar Sadegh Tabrizi 2
  • Alireza Ala 3
  • Amin Daemi 4

1 Assistant Professor of Medical Informatics, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran

2 Associate Professor of Health Services Management, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran

3 Assistant Professor of Emergency Medicine, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran

4 MSc of Health Services Management, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran

چکیده [English]

Introduction: With regards to the growing use of computers in the triage along with other parts of healthcare systems, and by considering this fact that the Ministry of Health and Medical Education of Iran suggests the Emergency Severity Index (ESI) as an appropriate triage system, this study was conducted to develop a domestic model for an electronic triage system. Methods: The intelligent Electronic Triage System (ETS) was developed based on ESI version4, using PHP programming language and MySQL data base. The system designed to be a web based application. The purpose of this structure was to improve the triage process in terms of precision, speed and ease of use. The ETS, based on input data, determines triage level and treatment room automatically. Results: The ETS was designed to be used in Emergency Departments (EDs) in hospitals. Its main users are the triage nurses, ED physicians, ED head nurses and supervisors. Besides performing triages automatically, the ETS has some advantages such as search and report functions, and also calculating two indexes suggested by the Ministry of Health and Medical Education on triage, including average triage time and the under-triage and over-triage rate. Conclusion: In this study the domestic Electronic Triage System was developed in Tabriz University of Medical Sciences, for the first time in Iran. With current trend of implementing computerized systems in hospitals, the Electronic Triage System can be used as a model for computerizing triage at EDs. Key words: Emergency Service, Hospital; Triage; Electronic Triage.