نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار ، مدیریت اطلاعات سلامت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت ، گروه پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان ،ایران

2 کارشناس فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پرستاری و پیراپزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان،ایران

3 کارشناس فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

چکیده

مقدمه : پزشکان همانند سایر افراد زمانی که در تعامل با فناوری جدید قرار می گیرند به دلیل عدم تطابق فناوری اطلاعات با نیازهای اطلاعاتی آنها، نگران می شوند  و این می تواند دلیلی برای بی میلی آنها نسبت به فناوری اطلاعات باشد. این مطالعه به منظور بررسی عوامل بازدارنده وتسهیل کننده در پذیرش پزشکان نسبت به فناوری اطلاعات در حوزه سلامت انجام شد.روش بررسی: این مطالعه توصیفی – کاربردی روی پزشکان شهر سمنان در سال 1391 شمسی انجام شد. این مطالعه به صورت سرشماری بود و تمامی جامعه آماری ( 200 نفر) مورد بررسی قرار گرفتتد. جمع آوری داده­ها، بوسیله پرسشنامه­ای پژوهشگر ساخته انجام شد که روا یی آن بر مبنای بررسی متون عملی و نقطه نظرات صاحب نظران و پایایی آن بر اساس روش آزمون و باز آزمون  انجام پذیرفت. داده ها با آمار توصیفی و  بوسیله نرم افزار SPSS 16 آنالیز شدند.یافته ها: 43 نفر (5/35 درصد) سازمان یافتگی داده ها ، 31 نفر (8/38 درصد) سرعت در بدست آوردن اطلاعات و 18 نفر (29 درصد) کاهش خطا را به ترتیب به عنوان علل تمایل خود نسبت به استفاده از سیستم اطلاعات بالینی در اولویت های اول تا سوم انتخاب کردند. 59 نفر (4/50 درصد) عدم جامعیت سیستم اطلاعات بالینی در مسائل پزشکی را به عنوان مانع اصلی استفاده از کامپیوتر در حیطه بالین گزارش کردند. 69 نفر (6/55 درصد) افزایش سطح آگاهی نسبت به سیستم اطلاعات بالینی را اولین راهکار در جهت افزایش تمایل پزشکان نسبت به سیستم اطلاعات بالینی انتخاب کردند.نتیجه گیری: به نظر می رسد رفع عوامل بازدارنده و تقویت عوامل تسهیل کننده از طریق فرهنگ سازی باعث می شود تا پذیرش پزشکان نسبت به فناوری اطلاعات در حیطه سلامت افزایش یافته وآن منجر به تغییر در فرهنگ و رفتار سازمانی پزشکان گردد و این امر باعث کاهش مقاومت فرهنگی این افراد نسبت به فناوری اطلاعات خواهد گردید.واژه های کلیدی: پذیرش؛ پزشکان؛ فناوری اطلاعات سلامت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The prioritization of barriers and facilitators in physicians’ adoption towards information technology in health area

نویسندگان [English]

  • Mehdi Kahouei 1
  • Akram Asefi 2
  • Zeynab Davoodi 2
  • Razieh Sadat Mousavi 3

1 Associated Professor, Health Information Management, Research Center of Social Determinant for Health, Allied Health, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran

2 BSc, Health Information Technology, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran

3 BSc, Health Information Technology, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Physicians when interacting with technology like other people are worried due to the mismatch of information technology with their information needs. This can be a reason for their unwillingness to information technology. This study was conducted to investigate barriers and facilitators in physicians’ adoption towards information technology in health areaMethods: This descriptive - applied study was performed on doctors in Semnan city in 2012. This study was census and all of the population (200 people) was studied. Data collection was conducted by a valid, reliable and researcher- made questionnaire which its valid was measured based on literature review and expert opinions and its reliability was performed based on test and re-test. Data were analyzed by descriptive tests and SPSS 16.Results: 43(35.5%) reported structured data, 31(38.8%) selected the speed in obtaining information and 18( 29%) chose error reduction as the first to third priorities for their desire to use clinical information system. 59(50.4%) reported the lack of integrity of clinical information system in medical issues as the main obstacle to use of computers in clinical areas. 69(55.6%) selected the increasing of awareness towards clinical information system as the first solution to increase doctors’ willingness to information technology.Conclusion: It seems the resolving of the barriers and the strengthening of the facilitators through cultural promotion cause to increase physicians’ adoption towards information technology in health area and it leads to change physicians’ culture and organizational behavior and reduce their cultural resistance toward information technology.Keywords: Adoption; Physicians; Health Information Technology.