نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده علوم انسانی، گروه کتابداری، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی ، دانشکده علوم انسانی، گروه کتابداری، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: با توجه به اهمیت مهندسی پزشکی و ارتباط تنگاتنگ آن با سلامت جامعه و تعیین جایگاه ایران در جهان در این حوزه از علم، پژوهش حاضر با هدف مقایسه بروندادهای علمی کشورهای جهان و همکاری‎های علمی آنها در حوزه‌ی مهندسی پزشکی و در نمایه استنادی علوم،  بین سال‎های 2002-2011 میلادی صورت گرفته است. روش بررسی: روش پژوهش، پیمایشی تحلیلی و نوع مطالعه کاربردی بوده است. و در آن از شاخص‎های علم‎سنجی استفاده شده است. جامعه‌ی پژوهش، تعداد 12044 برونداد تحقیقاتی و دانشگاهی در حوزه‌ی مهندسی پزشکی بود که در نمایه استنادی علوم از پایگاه Web of Science، بین سال‎های 2002 - 2011 میلادی نمایه شده است. برای استخراج داده‎ها، از نسخه 7/5 پایگاه Web of Science و برای شمارش و تحلیل داده‎ها از برنامه Excel استفاده شد. یافته‌ها: کشورهای آمریکا (4427)، چین (990)، آلمان (869)، کانادا (818) و انگلستان (754)، بیشترین بروندادهای علمی مهندسی پزشکی را دارا بودند. بیشترین حوزه‎های موضوعی به علم مواد (5896)، بیوفیزیک (1904) و علوم ورزشی (863)، تعلّق داشت. تمایل حوزه‎های موضوعی برتر ، به همکاری با  بیش از چهار نویسنده بود. آمریکا با 1207 همکاری مشترک، آلمان (484)، انگلستان (478)، چین (341) و کانادا (335)، بیشترین سهم همکاری در مدارک علمی مهندسی پزشکی را داشتند. Elsevier، Wiley-Liss، Springer و IEEE، به عنوان فعال‎ترین ناشران، شناخته شدند. نویسندگان برتر جهان از آمریکا، پرتغال و هلند بودند. تعداد مدارک 4 و 3 نویسنده، به ترتیب با 2268 و 2190 مدرک، بیش از بقیه بود. مراکز تحقیقی برتر جهان عبارت بودند از: دانشگاه Calif System آمریکا، دانشگاه Montreal کانادا، دانشگاه Harvard آمریکا و دانشگاه Toronto کانادا. ایران (55 مدرک) در بین نود کشور، رتبۀ 28 جهانی و رتبۀ سوّم آسیای جنوب غربی را در مهندسی پزشکی به دست آورد. نتیجه‌گیری: در این پژوهش، ارتباط معناداری بین تعداد نویسندگان مقالات و تعداد آثار علمی نویسندگان با میزان جذب استناد وجود نداشته است. پرتولیدترین کشورها مشارکت علمی بیشتری با دیگر کشورها داشته‎اند. بنابراین، بین میزان تولیدات و همکاری‎های علمی کشورها، رابطه‌ی مستقیم وجود داشته است. مهندسی پزشکی به دلیل ماهیّت بین رشته‎ای آن، متخصصان و گروه‎های علمی متعددی را به همکاری خواهد طلبید و میزان همکاری‎های علمی این حوزه هر روز بیشتر می‎شود. در مجموع، رشد تولیدات و همکاری‎های گروهی پژوهشگران مهندسی پزشکی در جهان، روند تصاعدی داشته و تحقق آرمان‎های علمی کشورمان، حمایت‎ها و برنامه‎های جدی‎تر متخصصان و دولت را می‎طلبد. واژه‌های کلیدی: پایگاه‌های اطلاعاتی؛ مهندسی پزشکی؛ رفتار مشارکتی؛ برونداد، Web of Science.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A comparative study of world outputs and scientific cooperation in the field of biomedical engineering in the Science Citation Index

نویسندگان [English]

  • Sadiegheh Mohammad Esmaeil 1
  • Soheyla Bagheri 2

1 Assistant Professor, Library and Information Sciences, Department of Humanities, school of librarianship, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 MSc, Library and Information Sciences, Department of Humanities, School of librarianship, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: Due to it’s close relationship with the health care and biomedical engineering position in society and Iran,s Position in the world in this field of science, This study compares the world  scientific outputs and scientific cooperation in biomedical engineering in the Science Citation Index, between the years 2002-2011. Methods: Research method is analytical in which scientometric indicators in analysis of co-authorship are used. Research society consisted of 12044 research and academic outputs in biomedical engineering which are indexed in the Science Citation Index during  2002 - 2011. To extract data, we used from version 5/7 Web of Science database and counting and data analysis was performed using Excel software. Results: America (4427), China (990), Germany (869), Canada (818) and England (754), held the most biomedical engineering outputs. The most sub-subject area belonged to materials science (5896), biophysics (1904), and sport science (863).The trend for top subject areas was the cooperation of more than four authors. America (1207), Germany (484), England (478), China (341), and Canada (335), had the most share of cooperation, in scientific documents of biomedical engineering. Elsevier, Wiley-liss, Springer and IEEE were the most active publishers. Top world authors were from America, Portugal, and the Netherlands. The documents with 4 (2268) and 3 authors (2190) exceeded other co-authored documents. Top world research centers consisted of: Calliff System University (America), Montreal University (Canada), Harvard University (America) and Toronto University (Canada). From among 90 countries, Iran (55 records) holds 28th world rank and the third rank in South West Asian countries. Conclusion: No significant relationship was found between the number of co-authors, number of scientific works of the authors and citation absorption. The countries had the more collaboration with other countries were the most productive ones. So there were the direct relationship between the scientific collaborations and the rate of scientific outputs. For the reason that biomedical engineering has the interdisciplinary nature itself, numerious scientific groups specialists are required and the rate of scientific collaborations of this field is daily exceeding. Finally, it may be asserted that the growth of team cooperation and products of researchers of  biomedical engineering in the world is ascending and Scientific ideals of our country, seriously require professionals and the government supports and programs.  Keywords: Databases; Biomedical Engineering; Cooperative Behavior; Output; Web of Science.