نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مدیریت اطلاعات سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت اطلاعات سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه:  تحلیل جریان علمی، نقش اساسی  در شناسایی حوزه های پژوهشی مهم ایفا می نماید که نشانگر تحولات، چالش ها و  راهکار ها در یک حوزه علمی  می باشد. لذا هدف این پژوهش شناسایی جریان و حوزه های پژوهشی مطرح در مدیریت اطلاعات و انفورماتیک ‏سلامت در پژوهش های جهانی است.‏روش بررسی: این پژوهش از نوع کاربردی توصیفی بود که به روش تحلیل محتوا و علم سنجی انجام شد. نمونه این پژوهش 1502 مقاله ‏حوزه مدیریت اطلاعات در پایگاه  Web Of  Science مربوط به سال های 2012-2008 میلادی بود. تحلیل داده ها در نرم ‏افزار Histcite ,SPSS, Bibexcel , VOSviewer انجام شد. گروه بندی 14 گانه حوزه های پژوهشی در فرایند تحلیل ‏محتوا توسط متخصصان مدیریت اطلاعات سلامت انجام شد. ‏یافته ها: در این پژوهش چهار خوشه علمی از 100 پژوهش برتر شکل گرفت. در تحلیل محتوا نیز مقالات در  14 حوزه موضوعی گروه بندی شد.  فناوری اطلاعات سلامت، سیستم های اطلاعات سلامت، هم کنش پذیری و امنیت سیستم های اطلاعاتی در حوزه سلامت بیشترین  محورهای پژوهش در سال ‏های اخیر را درمقالات نمایه شده در پایگاه  Web Of  Science  به خود اختصاص داده بود. شبکه های اجتماعی، سیستم های مبتنی بر وب و فناوری ‏گوشی همراه از رویکردهای جدید در مقالات مدیریت اطلاعات سلامت بودند.‏نتیجه گیری: تنوع حوزه های پژوهشی، نوآوری در پژوهش ها، کاربردی بودن پژوهش ها یا مبتنی بر تجربه ‏پیاده سازی بودن از ویژگی های عمده مقالات حوزه مدیریت اطلاعات و انفورماتیک سلامت در جهان است.‏واژه های کلیدی:‏ ‏ مدیریت اطلاعات سلامت؛  پرونده الکترونیک سلامت؛  انفورماتیک پزشکی. ‏

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Trend Analysis of Health Information Management and Informatics in Web Of Science ‎Journals

نویسندگان [English]

  • Farahnaz Sadoughi 1
  • Kamal Ebrahimi 2

1 Associate Professor , Health Information Management, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

2 PhD Student ,Health Information Management, Iran University of Medical Science,Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: Scientific trend analysis can help  inform Research topic trend, challenges, and solve these challenges. The purpose of this study is to identify  World current Status in the field of health ‎information management  and informatics.‎Methods:  In this  Content analysis and  scientometric study,  1502 articles published in the‏ ‏‏Health Information Management and ‎Health informatics  were analyzed from 2008-2012 . Data ‎were analyzed using Histcite ,SPSS, Bibexcel, VOSviewer‏ ‏.  Data were  categorized  in to  14 conceptual fields by Health information ‎management  professionals .‎ Results: In this research four main clusters were identified  from 100 most cited articles in ‎health information management.‎ Data were collected by Health information management in to 14 ‎subfields. with most papers classified in the information systems, ‎information technology, ‎‏ ‏interoperability and security and safety. Social networking, web-based ‎systems and mobile ‎phone technology,  new approaches in the literature of health information ‎management. ‎Conclusions: The diversity of research, innovation in research, applied research or ‎‎implementation experience of being a major feature articles in the field of information ‎‎management in the world.‎Keywords: ‎Health Information Management; Electronic Health Record; Medical Informatics.