نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس پرستاری، مراکز آموزشی درمانی نور و حضرت علی اصغر (ع)، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 کارشناس ارشد پرستاری، مراکز آموزشی درمانی نور و حضرت علی اصغر (ع)، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: در وضعیت موجود سیستم ارائه­ی خدمات اورژانس در سطح بیمارستانی، افزایش عوارض و مرگ و میر در بیماران مبتلا به انفارکتوس حاد میوکارد و همچنین شلوغی اورژانس و تاخیر در پذیرش و ارائه­ی مداخلات اورژانسی در بیماران سندرم حاد کرونری از آمار بالایی برخوردار بوده و ضرورت کاهش زمان ارائه­ی مداخلات اورژانسی و کیفیت خدمات ارائه شده به این بیماران از اهمیت ویژه و بالایی برخوردار می­باشد که مهم­ترین شاخص در این زمینه، سنجش رضایتمندی بیماران از خدمات ارائه شده است. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط رضایتمندی بیماران و کیفیت ارائه مداخلات اورژانسی در بیماران سندرم حاد کرونری مراجعه کننده به اورژانس قلب مراکز آموزشی- درمانی نور و حضرت علی اصغر (ع) اصفهان انجام گردید. روش بررسی: 81 نفر از بیماران مراجعه کننده به مراکز آموزشی درمانی نور و حضرت علی اصغر (ع) اصفهان با علائم سندرم حاد کرونری، با نمونه­گیری به شیوه ساده در این پژوهش توصیفی- تحلیلی و مقطعی از نظر کیفیت مداخلات اورژانسی و رضایتمندی بیماران از مداخلات، با تکمیل سه پرسشنامه که با استفاده از روش اعتبار محتوی و آزمون آلفای کرونباخ اعتبار و اعتماد علمی آن تایید گردیده بود، شرکت نمودند. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون) استفاده شد. داده­ها با استفاده از نرم­افزارspss20 مورد پردازش قرار گرفتند. یافته­ها: میزان رضایتمندی بیماران از کیفیت مداخلات اورژانسی 4/12 ± 4/81 به دست آمد. ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین زمان مداخلات اورژانسی با رضایتمندی بیماران رابطه معکوس وجود داشت. (07/0p = ، 16/0- r =) نتیجه­گیری: نتایج حاضر حاکی از آن است که مداخلات اورژانسی انجام شده، در افزایش رضایتمندی بیماران مؤثر بوده است. همچنین می­توان با به کارگیری برنامه های مدون در راستای ارتقای کیفیت ارائه خدمات در این مرکز و پایش مداوم خدمات ارائه شده به افزایش سطح رضایتمندی بیماران پرداخت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship between patients' satisfaction and quality indicators of emergency interventions in patients with acute coronary syndrome admitted to emergency

نویسندگان [English]

  • Minoo AnsariMehr 1
  • Faranak Shafiei 2
  • Narges BadrAli 1
  • Asghar Khalife Zadeh

1 BSc, Nursing, Educational and Treatment Centers of Nour and Hazrat Ali Asghar, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2

چکیده [English]

Introduction: In present condition of the offered system of hospital emergency services, increased morbidity and mortality in patients with acute myocardial infarction and the bustle of emergency units and the delay in admission and offers of emergency interventions in acute coronary syndrome patients have high stats. The necessity of reducing the time of emergency interventions and improving the quality of services provided to these patients has importance and high regard. That is the most important indicator in this field, to assess patients' satisfaction of services provided. This study aimed at determining the relevance of patients’ satisfaction and quality indicators of emergency interventions in patients with acute coronary syndrome that referred to heart emergency unit of selected educational and treatment center of Isfahan Methods: In this analytical cross-sectional study with a simple sampling, 81 patients with symptoms of acute coronary syndrome that referring to selected educational and treatment center of Isfahan participated to determine quality indicators of emergency interventions and patient satisfaction of interventions, with completion three questionnaires after measuring and analyzing the validity and reliability of questionnaires (α-kronbakh=93%). Data were analyzed by descriptive statistics (mean and standard deviation) and inferential statistics (Pearson) and were processed by SPSS20 software. Results: Patients' satisfaction rate of the quality of emergency interventions was 81.4±12.4. Pearson correlation coefficient indicated inverse relationship between the times of emergency interventions with patients' satisfaction. (P = 0.07, r = -0.16) Conclusion: Present results suggest that emergency interventions have been effective in increasing patients' satisfaction. Increase the level of patients' satisfaction can be provided with employing codified medical programs in order to improve the quality indicators of this center’ services and a continuous monitoring of the services. Key words: Satisfaction; Quality Indicator; Emergency; Acute Coronary Syndrome.