نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد تمام، گروه مدیریت اطلاعات سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدارک پزشکی، اداره استعداد های درخشان، دانشگاه علوم پزشکی ایران

3 استادیار، گروه مدیریت اطلاعات سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: گروه مدیریت اطلاعات سلامت ملی استرالیا، مجموعه حداقل داده (MDS یا Minimum Data Set) را مجموعه اصلی از عناصر داده عنوان نموده است که به منظور گردآوری و گزارش دهی داده‌ها در سطح ملی مورد توافق قرار می‌گیرد و نقش مهمی را در صنعت مراقبت بهداشتی برای تبادل داده‌ها و پیاده‌سازی پرونده الکترونیک سلامت (EHR یا Electronic Health Record) دارد. هدف این پژوهش، طراحی MDS دوره پری ناتال برای ایران بوده است. روش بررسی: این پژوهش از نوع کاربردی بود به روش ترکیبی (کیفی- مقایسه‌ای و کیفی- دلفی) در سال 1392 خورشیدی انجام شد. ابتدا MDS دوره پری ناتال کشورهای استرالیا، کانادا، نیوزیلند، آمریکا، انگلستان و ایران با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، اینترنت و مکاتبه با نویسندگان مقالات خارجی و فرم‌های موجود بررسی و مقایسه شد. ابزار این پژوهش فرم گردآوری داده و پرسشنامه بود که روایی آنها توسط خبرگان مورد تائید قرار گرفت. سپس، MDS اولیه دوره پری ناتال پیشنهاد گردید و اعتبار آن با روش دلفی در دو دور آزمون شد. تحلیل داده‌ها در مرحله مقایسه MDS پری ناتال کشورهای منتخب با استفاده از جداول تطبیقی و تعیین وجوه اشتراک و افتراق هریک از مجموعه‌ها انجام شد. در مرحله اعتبارسنجی داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی (تعداد، درصد و میانگین) و نرم افزار Excel تحلیل شد. یافته ها: در  MDSاولیه پیشنهادی برای ایران 251 عنصر داده در 11 بخش به نظرخواهی خبرگان گذاشته شد که در نهایت، در مورد 105 عنصر داده اجماع و در خصوص 122 عنصر توافق جمعی بدست آمد. عناصر داده در قالب 15 زیر مجموعه دسته‌بندی شد. نتیجه‌گیری:در حال حاضر کشور با مشکلاتی از قبیل ضعف در مستندسازی و فقدان عناصر داده استاندارد روبرو است. MDS پری ناتال کیفیت مراقبت و دسترسی به داده‌های صحیح و به موقع را بهبود می‌بخشد. واژه‌های کلیدی: سیستم‌های اطلاعات سلامت؛ مجموعه داده‌ها؛ مراقبت پیش از تولد؛ پرونده الکترونیک سلامت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Minimum Data Sets of Perinatal Period for Iran: A Delphi Study

نویسندگان [English]

  • Farahnaz Sadoughi 1
  • Somayeh Nasiri 2
  • Mostafa Langarizadeh 3

1 Full Professor, Health Information Management, School of Health Management and Information Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

2 MSc Student, Medical Records, Gifted and Talented Students Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Health Information Management, School of Health Management and Information Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: A Minimum Data Set (MDS) is a core set of data elements agreed by the National Health Information Management Group in Australia for mandatory collection and reporting of data at a national level. It has important role in the health care industry for data exchange and implementation of electronic health records. The aim of this study was to design of perinatal MDS for Iran. Methods: This was an applied and mixed method study (qualitative - comparative and Delphi) conducted in 2013. For the first step, perinatal MDS in Australia, Canada, New Zealand, America, England and Iran were studied and compared via library sources, the Internet, correspondance with foreign authors, and available forms. The instrument of the study were data collection forms and a questionnaire that content validity of which was determined by  the experts of the field. Then, the initial model for MDS of perinatal period was suggested. The questionnaire was tested by Delphi technique in two rounds. Data analyses was performed by comparing tables and determining  similarities and differences in the selective countries at the stage of comparison of MDS of perinatal period. At the stage of data validation for the model, this was accomplished with descriptive statistics (frequency, percentage, mean) and Excel software. Results: In the initial model for MDS of perinatal period, from 251 data elements and 11 sections were subjected to discussion. Finaly, 105 data elements with consensus and 122 with collective agreement were confirmed. Data elements were proposed in 15 subsets. Conclusion: Present problems has faced in country such as poor documentation, lack of data elements of standard. MDS improve the quality of perinatal care and access to accurate and timely data. Keywords: Health Information Systems; Data Set; Perinatal Care; Electronic Health Records