نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فناوری اطلاعات پزشکی ،مرکزتحقیقات انفورماتیک پزشکی پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان ، ایران

2 استادیار انفورماتیک پزشکی، مرکز تحقیقات مدلسازی در سلامت پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،ایران

3 دانشگاه بقیه الله

چکیده

مقدمه: پزشکی از راه دورحوزه جدیدی است که از فن آوری نوین ارتباطات از راه دور برای تبادل اطلاعات پزشکی استفاده میکند. این ارتباط می‌تواند بین بیمار و پزشک جهت تشخیص از راه دور و یا بین دو پزشک و یا دو مرکز پزشکی جهت مشاوره از راه دور برقرار گردد .این پروژه در نظر دارد با توجه به کمبود متخصصان بیماری‌های پوستی در بسیاری از مناطق کشور و همچنین توزیع جغرافیایی نامتوازن این متخصصان و عدم حضور این متخصصان در مناطق روستایی و دور افتاده به ایجاد یک نرم‌افزار تحت وب تله درماتولوژی بر اساس روش ذخیره و ارسال با هدف کاهش مسافرت‌ها به مرکز استان بپردازد و به این سوال پاسخ دهد که با پیاده‌سازی این نرم‌افزار در دانشگاه علوم پزشکی کرمان چه میزان از حجم مسافرت‌ها به مرکز استان کاهش می‌یابد. روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و به صورت توصیفی – مقطعی بوده که در یک بازه سه ماهه از شهریور تا آبان سال 1391خورشیدی جهت بررسی میزان کاهش مسافرت‌ها با پیاده سازی تله درماتولوژی در دانشگاه علوم پزشکی صورت پذیرفته است. جامعه مورد مطالعه بیماران مراجعه کننده به بزرگترین درمانگاه پوست دانشگاه علوم پزشکی کرمان بوده است. بیمار، پس از ورود بیمار به مطب پزشک اطلاعات هویتی وی و فاکتورهای مهم در امر تشخیص بیماری‌های پوستی و شرح حال بیمار و شهرستان محل اقامت بیمار از طریق پرسش‌نامه به دقت ثبت می‌شد و تصاویر ضایعه گرفته می‌شد. سپس بیمار نزد متخصص بیماری‌های پوست فرستاده می‌شد و تشخیص بیماری در محل کلینیک پوست با حضور و معاینه توسط متخصص پوست ثبت می‌شد. بعد از مدت حدود دو ماه با اطمینان از اینکه پزشک دیگر تشخیص‌های گذاشته شده قبلی را به خاطر ندارد از وی درخواست شد که نوع بیماری را بر اساس شرح حال و تصاویر دیجیتال ثبت شده مشخص کند. اینکار بر روی 91 بیمار انجام شد. بعد از اتمام کار، تشخیص اولیه که با روش حضوری گذاشته شده بود با تشخیصی که با روش غیر حضوری بعد از دو ماه گذاشته شده بود با هم مقایسه گردید و ضریب توافق Kappa به دست آمد. داده‌ها در نرم افزار  SPSS نسخه 20 با استفاده از آمار توصیفی تحلیل گردیدند. به منظور حصول اطمینان از روایی پرسش‌نامه مذکور از نظرات 4 نفر از اساتید این حوزه استفاده گردید که با استفاده از آزمون ضریب توافق Kappa، 77/0 =α بدست آمد. یافته‌ها: بعد از تحلیل داده‌های 91 بیمار که به درمانگاه پوست یکی از بیمارستان‌های دانشگاه مراجعه نموده بودند مشخص گردید پیاده سازی نرم افزار منجر به کاهش36/82 درصدی مسافرت‌ها به مرکز استان می‌شود که این مسافرت‌ها روزانه با هدف تشخیص و درمان بیماری‌های پوستی انجام می‌گردد. نتیجه‌گیری: پس از اطمینان از رسیدن به هدف پروژه، طراحی نرم افزار آغاز و نرم افزار به صورت تحت وب به زبان ASP.net با بانک اطلاعاتی SQL Server طراحی و با آدرس Telederm.kmu.ac.ir در دانشگاه علوم پزشکی کرمان پیاده‌سازی گردید واژه‌های کلیدی: نرم‌افزار؛ پزشکی از راه دور؛ بیماری‌های پوست

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designe and Implementation a web base Teledermatology System to reduce provincail travelling in Kerman Medical University

نویسندگان [English]

  • Mahdieh Montazeri 1
  • Kambiz Bahaadinbeigy 2
  • Shahram Tofighi 3

1 MSc, Medical Information Technology, Medical Informatics Research Center, Institute for Futures Studies in Health, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran

2 Assistant Professor, Medical Informatics, Research Center for Modeling in Health, Institute for Futures Studies in Health, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran

3 Assistant Professor, Health Services Management, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction:Telemedicine is a new field which uses the modern telecommunication technology to exchange medical information. This correlation can be between patient and doctor for the doctor to telediagnose or between two doctors or two medical centers for tele-consultaions on the case. This project intends to create a web based telesoftware due to lack of dermatologists in many areas of the country and also the uneven geographical distribution of these specialists and their absence in rural and remote areas. This software aims at reducing the trips to dermatologists in the province based on the restore and forward technique. It is also intended to answer the question that with the implementation of this software in Kerman medical and Science University how much of the total trips to the province will be reduced. Method: This was a descriptive, cross-sectional and applied study which was done to measure the rate of reduce provincail travelling by implementation teledermatology system . This study was done from September to december 2012. The study population was the patients who were referred to skin clinic of Kerman medical university. A total of 91 patients were enrolled into the study. Patients’ identity features, city and medical history were recorded by Questionnaire and lesions’ images were taken. Then patients were referred to a dermatologist to put his diagnosis on the disease.  About two months later the same dermatologist was asked to put his diagnosis based on the patients’ recorded medical history and digital images of the lesions. Then the two diagnoses were compared and Kappa coefficient was calculated , The data was analyzed in SPSS 20 using descriptive statistics. For ensure of the Justifiability of Questionnaire, we use the comments of four expert of this field . and kappa coefficient was calculated as 0.77. Result: After data analysis of 91 patients who went to one of the city’s dermatology clinics it was found that the implementation of this software lead to a 82.36 percent cut in trips to the province with the purpose of diagnosis and treatment of skin diseases. Conclusion: After reaching the target the software was designed in Kerman medical University as a web-based software using ASP.net and Sqlserver database and it was implemented using the Telederm.kmu.ac.ir address. Keywords: Software; Telemedicine; Skin Diseases.