نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی، گروه انفورماتیک پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

2 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

چکیده

مقدمه : حقوق بیمار تکلیفی است که یک مرکز درمانی در قبال بیمار برعهده دارد و رضایت آگاهانه، موافقت آزادانه و ابطال‌پذیر فرد واجد صلاحیت (بیمار) مبنی بر مشارکت در تصمیم‌گیری درمانی به دنبال آگاهی از ماهیت، هدف و پیامدهای آن با اعتقاد بر تأثیر این مشارکت در انتخاب مؤثرترین و مفیدترین روش درمانی می‌باشد. این پژوهش با هدف تعیین میزان آگاهانه بودن رضایت کسب شده از بیماران بستری در بیمارستان‌های منتخب شهرستان شیراز در سال 1392 خورشیدی صورت گرفت. روش بررسی : پژوهش حاضر از نوع تحلیلی بوده که به صورت مقطعی صورت گرفته است. جامعه آماری شامل 136 بیمار بستری شده در بیمارستان‌های منتخب شیراز در سال 1392 خورشیدی بوده است که از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی ساده از هرکدام از بیمارستان‌ها، 34 بیمار به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. روش گردآوری داده‌ها از طریق مطالعات کتابخانه‌ای، استفاده از منابع الکترونیکی و اینترنتی و براساس پرسش‌نامه محقق ساخته بوده است. برای تعیین اعتبار علمی پرسش‌نامه از روش اعتبار محتوا استفاده شد و بدین منظور، پرسش‌نامه در بین تعدادی از اساتید و صاحبنظران متخصص درزمینه مدیریت اطلاعات بهداشتی و آمار توزیع گردید و با بهره‌گیری از نظرات و راهنمایی‌های ایشان، سوالات پرسش‌نامه مورد بررسی محتوایی قرار گرفته و ابهامات آن برطرف گردید تا اعتبار آن مورد تائید قرار گیرد. برای محاسبه قابلیت اعتماد یا پایایی از روش آلفای کرونباخ برای پرسش‌نامه استفاده شد. بدین منظور پرسش‌نامه اولیه پیش از انجام مرحله اصلی پژوهش در بین 20 نفر از بیماران به طور تصادفی توزیع گردید و پس از جمع آوری، داده‌های پرسش‌نامه با استفاده از آزمون تعیین میزان پایایی نرم‌افزار SPSS، مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفت.تجزیه و تحلیل داده‌ها با کمک آمار توصیفی (درصد، فراوانی، میانگین و انحراف معیار) صورت گرفت. یافته‌ها: یافته‌های حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که کمترین میزان آگاهی مربوط به میزان اطلاع بیمار از مزایا و معایب سایر روش‌های درمانی بوده است به طوریکه در بیمارستان‌های خصوصی دارای میانگین 38/2 و انحراف معیار 659/1 و در بیمارستان دولتی دارای میانگین 65/2 و انحراف معیار 363/1 بوده است و بیشترین میزان مربوط به میزان اطمینان بیمار به پزشک خود بوده است به طوری که در بیمارستان‌های خصوصی دارای میانگین 78/4 و انحراف معیار 519/0 و در بیمارستان دولتی دارای میانگین 42/4 و انحراف معیار 037/1 بوده است. همچنین نمره رضایت بیماران بر حسب سن، وضعیت تحصیلات و نوع بستری در تمامی بیمارستان‌ها (نمازی و بیمارستان‌های خصوصی) اختلاف معنی‌داری را نشان دادند. نتیجه‌گیری: نتایج نشان دهنده‌ی وضعیت متوسط اگاهانه بودن رضایت کسب شده از بیماران در بیمارستان‌های منتخب شهرستان شیراز بود. هم‌چنین مشخص گردید که فرایند، نحوه و شیوه‌های کسب رضایت آگاهانه می‌بایست براساس شرایط مکانی و زمانی و براساس میزان تحصیلات بیمار تغییرات اساسی داشته باشد. واژه‌های کلیدی: حقوق بیمار؛ رضایت آگاهانه؛ بیماران.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Amount of obtained informed consent from the Hospitalized patient to selected hospitals in Shiraz city

نویسندگان [English]

  • Mohtarm Nematollahi 1
  • Akram Sakhdari 2

1 Assistant Professor, Health Information Management, Department of Medical Informatics, School of Management and Medical Information Science, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

2 MSc, Health Information Technology, School of Management and Medical Information Science, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

چکیده [English]

Introduction :Patient rights tasks in a treatment center is responsible for the patient and informed consent, freely revocable consent of qualified person (patient) based on participation in decision making followed knowledge about the nature, purpose and consequences of belief the effect of participation in the selection of treatment is effective and useful., this study aims to investigate the extent of informed consent obtained from the patients admitted to selected hospitals in Shiraz city in 1392 was solar. Methods: The study was cross-sectional analysis that has been done. Method of data collection for the study, library, electronic resources and Internet and based Made questionnaire was developed. To determine the scientific validity of the questionnaire was used content validity for this purpose, a questionnaire among a number of scholars and experts specializing in the field of health information management and statistics distribution were enjoying their comments and guidance, the content of the questionnaire was the ambiguities were resolved to confirm its validity. To calculate the trustworthiness, or reliability of Cronbach's alpha for the questionnaire was used. Therefore the initial questionnaire before the main phase of the study, 20 patients were randomly distributed and collected data using a questionnaire to determine the level of reliability of software SPSS, assessed and evaluated. Analytics data Analysis descriptive statistics (percentage, frequency, mean and standard deviation) was performed.   Results: Findings from this study indicate that the low level of knowledge about the patient's knowledge of the advantages and disadvantages of other methods of treatment, as in private hospitals is   in average 38/2 SD 659/1and the public hospital averages 65/2, SD 363/1 and  The highest level related to ensures the confidence patient to their doctor , so private hospital an average of 78/4 and SD 519/0 and the public hospital an average of 42/4 and SD 037/1. well as patient satisfaction scores by age, education level and type of  hospitalized in all hospital(namazi and private hospitals) showed significant differences.   Conclusion :The results represent the average state of being conscious consent obtained from patients at selected hospitals in Shiraz city. It also became clear that the process of informed consent should be based on the condition of  time, location and  changes must  be based on education level the patient . Keywords: Patient Rights; Informed Consent; Patients.