نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشدعلم اطلاعات ودانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 دانشجوی دکترا، گروه علم اطلاعات ودانش‌شناسی، دانشکدة روان‌شناسی وعلوم تربیتی،دانشگاه شهید چمران، اهواز،ایران

3 دانشگاه شاهد

چکیده

مقدمه: وب­سایت­هایکتابخانه‌ای دانشگاهی نقش مهمی در برقراری ارتباط دو سویه با کاربران و ارائه خدمات مطلوب­تر به آنان دارند. پشتیبانی و روزآمدسازی مستمر این نوع وب‌سایت­هانیز راهکاری مهم برای ارائه چهره‌ای پویاوفعالاز کتابخانه در محیط مجازی است. هدف این پژوهش ارزیابی کیفیت محتوایی درونی و بیرونی، و پشتیبانی وب‌سایت‌های کتابخانه‎‌ایدانشگاه‌های علوم پزشکی ایران است. روش بررسی: روش پژوهش، پیمایشی توصیفی و نوع مطالعه کاربردی بوده است. ابزار گردآوری داده‌ها عبارت است از سیاهه‌ی ارزیابی معتبری که روایی و پایایی آن از طریق بررسی متون و پژوهش‌های مشابه، مشورت با صاحب‌نظران و مقایسه با وب‌سایت‌های کتابخانه‎‌ای5 دانشگاه خارجی سنجیده شد. جامعه‌ی پژوهش حاضر شامل وب‌سایت‌های کتابخانه‎‌ایدانشگاه‌های علوم پزشکی ایران در خرداد و تیر ماه 1392خورشیدی می‌باشد. از میان 49 دانشگاه، 43 دانشگاه دارای وب‌سایت کتابخانه هستند که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند. امتیازات عناصر و ویژگی‌های وب‌سایت‌های مورد بررسی از نظر وجود (بله= 1) و عدم وجود (خیر=0) عناصر، مورد بررسی قرار گرفت.در پایان هر یک از وب‌سایت‌های مورد بررسی بر اساس امتیازی که بدین ترتیب در هر معیار به‌دست آورده‌اند، رتبه‌بندی گردیده و مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند.تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی و میانگین) و نرم افزار Excel  صورت پذیرفته است. یافته‌ها: وب‌سایت‌های کتابخانه‎‌ایدانشگاه‌های علوم پزشکی ایران در کل 04/34 درصد معیار‌های محتوای درونی، 40/45 درصد معیار‌های محتوای بیرونی و 52/52 درصد معیار‌های پشتیبانی و در مجموع 88/39 درصد معیارهای وب‌سایت کتابخانه را رعایت کرده‌اند. به‌طور کلی، فقطدانشگاه علوم پزشکی شاهد بیش از 50 درصد معیارهای موجود در سیاهه‌ی بررسی (شامل معیارهای محتوای درونی، محتوای بیرونی و پشتیبانی) را در طراحی خود لحاظ کرده بود. وب‌سایت‌های کتابخانه‎‌ایدانشگاه‌های علوم پزشکی شاهد (55)، مشهد (47)، و شهید بهشتی (45) به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را به خود اختصاص داده­اند. همچنین وب­سایت کتابخانه دانشگاه‌های علوم پزشکی بابل (18)، ارتش (17) و ارومیه (16) رتبه­های 41 تا 43 را به خود اختصاص دادند. نتیجه‌گیری: در مجموع وب‌سایت‌های کتابخانه‎‌ایدانشگاه‌های علوم پزشکی ایران بررسی شده از لحاظ کیفیت درونی و بیرونی و پشتیبانی کمتر از حد متوسط قرار داشتند. واژه‌های کلیدی: اینترنت؛ کتابخانه­ها؛ نظام­های اطلاع­رسانی؛ کتابخانه­های دانشگاهی؛ ایران.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Support and Content (internal and external) analysis ofacademic libraries websites’ of Iranian Universities of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Elham Ahmadi 1
  • Esmaeil Mostafavi 2
  • Hamid rezd Kiani 3

1 MA, Knowledge and Information Science, Shahid Chamran University, Ahwaz, Iran

2 - PhD student, Knowledge and Information Science, School of Education and Psychology, Shahid Chamran University, Ahwaz, Iran

3 MA, Information and Knowledge Science, School of Sciences, Shahed University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: Universities of Medical Sciences Academic Libraries websites’ have an important role in interaction and offering services for users. The aim of present study was the assessment of Support and Content analysis of academic libraries websites’ of Iranian Universities of Medical science. Methods: the method of this applied study was survey– analytical.First academic library websites of Iranian MedicalUniversities were identified and were compared from a general criteriaof support and content evaluation by using three check lists with questions which validity were confirmed by experts and conducted research. During February of 2013, 43 Academic library websites of Medical Sciences libraries websites affiliated to the Ministry of Health were evaluated. In this assessment score of elements gathered for each website; finally data analyzed by Excel software. Results: Totally, in studying of Universities of Medical Sciences libraries websites an average 34/04% of the internal content item, 52/52% of external content research items and 39/88% of the support items have observed in designing web pages. Among the studied universities’ websites, oneuniversity had considered more than 50% of check lists information items in terms of designing their website. Universities of Shahed (55), Mashhad (47) and Shahid Beheshti(45) had been considered the evaluation criteria in terms of libraries websites design more than others. Also universities of Babol (17), Artesh (17), and Uromiyeh (16) had lower rankings. Conclusion: In general, the content (internal and external) and support of academic libraries websites’ of Iranian Universities of Medical Scienceswas at lower than medium level. Key words: Internet; Libraries; Information Systems; Academic Libraries; Iran.