نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات در امور سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی، مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات در امور سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

5 دانشیار. کتابداری و اطلاع رسانی ، گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، ، مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات در امور سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

6 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت سیستمهای اطلاعاتی ، دانشگاه صنعتی فولاد، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: از جمله حوزه‌های سلامت که افراد بسیاری به دنبال کسب اطلاعات در مورد آنها در اینترنت هستند حوزه اختلالات اضطرابی است. این اختلالات با کاهش کیفیت زندگی، احتمال افزایش ابتلا به بیماری‌های مختلف را به دنبال دارد. لذا ارزیابی اطلاعات مبتنی بر وب در مورد این اختلالات با توجه به گستردگی ابتلا در سراسر دنیا و همچنین در ایران، به منظور تعیین وب سایت‌های معتبر از نظر اطلاعات ضروری به نظر می‌رسد. بنابراین هدف از پژوهش حاضر ارزیابی وب‌سایت‌های فارسی حوزه اختلالات اضطرابی بر اساس ابزار WebMedQual بوده است. روش‌بررسی: پژوهش حاضر پیمایشی تحلیلی و از نوع مطالعات کاربردی است. به منظور گردآوری داده‌ها از سیاهه وارسی مبتنی بر مقیاس استانداردWebMedQual که با نظر متخصصان حوزهای روانشناسی، کتابداری و طراحی وب سایت بومی سازی شد استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش شامل 15 وب سایت‌ فارسی حوزه اختلالات اضطرابی در اسفند ماه 1391 خورشیدی بود که مطالب تخصصی در خصوص اضطراب و وسواس ارائه می‏دادند. حداکثر امتیاز برای هر وب سایت 83 ، حداقل آن صفر و امتیاز متوسط 5/41 بوده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون T تک نمونه ای در نرم افزار SPSS نسخه 18 استفاده شد و یافته ها به صورت میانگین امتیاز و نمره مطلوب ارائه گردید. یافته‌ها: بر اساس مقیاس WebMedQual میانگین امتیاز وب‌سایت‌های فارسی حوزه‌ اختلالات اضطرابی در 6 شاخص محتوای اطلاعات(18/2±40/7)، اعتبار منابع(11/2±10/5)، دسترس پذیری و قابلیت استفاده(37/0±23/2)، پیوندها(09/1±37/1)، پشتیبانی از کاربر(33/1±57/4) و محرمانگی اطلاعات(95/2±07/3) ضعیف و کمتر از متوسط و تنها در شاخص طراحی(29/1±27/9) بالاتر از امتیاز متوسط بود. برترین وب‌سایت در حوزه اختلالات اضطرابی وب‌سایت‏های «انجمن روان‌شناسی بالینی ایران» و «روان‌یار» با 5/38 امتیاز و ضعیف‌ترین وب‌سایت «یک فراکاو» با 5/25 امتیاز بودند. نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به دست آمده ضروری است کاربران هنگام استفاده از اینترنت، به مطالب موجود در این محیط به دیده‌ انتقادی نگریسته و بدون در نظر گرفتن معیارهای اعتبار یک منبع، به آن اعتماد نکنند. واژه‌‌های کلیدی: ارزیابی؛ اختلالات اضطرابی؛ اینترنت.

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Persian Anxiety Disorders Websites by WebMedQual Scale

نویسندگان [English]

  • Leila Shahrzadi 1
  • Shahin Mojiri 2
  • Razieh Zahedi 3
  • Sima Janatian 4
  • Hasan Ashrafi-rizi 5
  • Zeinab Shahrzadi 6
  • Behjat Taheri 6

1 Lecturer,Medical Library and Information Science, Health Information Technology Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 MA, Knowledge & Information Sciences, Health Information Technology Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

3 MA, Medical library and information Science, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

4 PhD Student, Psychology , Faculty of Psychology and Education, Isfahan University, Isfahan, Iran

5 Associate Professor, Knowledge & Information Sciences, Health Information Technology Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

6 MSc Student, Information systems managements, Foolad Institute of Technology, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Many people are looking for information about anxiety disorders on the Internet. These disorders impair quality of life and increase risk of various diseases. Therefore it is necessary to evaluate the web-based information about these problems  and   to introduce the authentic websites for essential information. The purpose of this study was to evaluate quality of Persian anxiety disorders websites based on WebMedQual scale. Methods: This study is a survey and applied studies. In order to collect data, WebMedQual scale was used that localized by librarian, psychology and website designer experts. The population of this study consisted of 15 Persian anxiety disorders websites (anxiety and obsessive). Maximum and minimum points were 82 and 0 for each websites and Mean points was 41.5. In order to analyze the data used single-sample T-test in SPSS 20 software and findings were presented as mean and optimal score. Results: Based on WebMedQual scale the average ratings of Persian anxiety disorders websites in the content (7.40±2.18), authority of source (5.10±2.11), accessibility and availability 2.23±0.37), links (1.37±1.09), and user support (4.57±1.33) and confidentiality and privacy (3.07±2.95) indicators is poor and below average. But in design indicator (9.27±1.29) is higher than average. The best websites of Anxiety Disorders were "Iran Clinical Psychology Association" and "Ravanyar "and the worst website was "yek Frakav". Conclusion: According to results it is essential for users to criticize website content and do not trust it without credit standards of sources. Keywords: Evaluation; Anxiety Disorders; Internet.