نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد ، مدیریت آموزشی ، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی ، دانشگاه اصفهان ، اصفهان ، ایران

2 دانشیار ، مدیریت آموزش عالی ، دانشکده ی علوم تربیتی و روانشناسی ، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار ، مدیریت آموزشی ، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی ، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

4 کارشناس ارشد، علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه : امروزه یکی از استراتژی های مهم برای استقرار و کاربست مدیریت دانش در سازمان ها ، فرآیند تسهیم دانش می باشد. لذا سازمان ها خصوصاً دانشگاه ها که از مراکز مهم اشاعه دانش به شمار می روند  با دستیابی به این قابلیت تسهیم دانش می توانند، بهبود کیفیت علمی خود را تضمین کنند. هدف از این پژوهش، تعیین رابطه بین تسهیم دانش و بهبود کیفیت علمی از دیدگاه اعضای هیئت علمی در دانشگاه های منتخب اصفهان بود .روش بررسی : روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه اعضای هیئت علمی تمام وقت دانشگاه های  اصفهان (593 نفر) ، علوم پزشکی اصفهان (643 نفر) و دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (236 نفر) در سال تحصیلی 92-1391 خورشیدی جمعاً به تعداد 1472 نفر بودکه با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی متناسب با حجم، تعداد 177 نفر انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه تسهیم دانش با 10 سؤال و پرسشنامه بهبود کیفیت علمی با 30 سؤال با مقیاس پنج درجه ای لیکرت بود. روایی پرسشنامه ها به صورت محتوایی، صوری و سازه مورد تأیید قرار گرفت و ضرایب پایایی آنها با استفاده از Cronbach's alpha به ترتیب 87/0 و 95/0 محاسبه گردید . داده ها با استفاده از نرم افزارهای آماری 16SPSSو 18Amos مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .یافته ها : نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین تسهیم دانش و بهبود کیفیت علمی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (01/0p >)، هم چنین بین مؤلفه های تسهیم دانش با تمام  مؤلفه های بهبود کیفیت علمی رابطه مثبت و معناداری وجود داشت(01/0p >) . نتایج حاصل از مدل معادله ساختاری نشان داد که تسهیم دانش تأثیر مثبت و معناداری بر بهبود کیفیت علمی دارد و میزان تأثیر تسهیم دانش بر بهبود کیفیت علمی برابر با مقدار برآورد شده استاندارد 60/0 محاسبه گردید . به عبارت دیگر تسهیم دانش 35 درصد از واریانس بهبود کیفیت علمی را پیش بینی و تبیین می کند.نتیجه گیری : دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی با استقرار و کاربست فرهنگ تسهیم دانش می توانند بهبود کیفیت علمی خود را تضمین کرده و آن را ارتقاء ببخشند .واژه های کلیدی: مدیریت دانش؛ بهبود کیفیت؛ دانشگاه ها.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Knowledge Sharing and Academic Quality Improvement from the Viewpoints of Faculty Members at Isfahan Selected Universities

نویسندگان [English]

  • Abbas Rajaei Azarkhavarani 1
  • Saeed Rajaeepour 2
  • Reza Hoveida 3
  • Farideh Movahedi 4

1 MSc, Educational Administration , School of Educational Sciences and Psychology, The University of Isfahan, Isfahan , Iran

2 Associate Professor, Higher Education, School of Education and Psychology, The University of Isfahan, Isfahan, Iran

3 Assistant Professor, Educational Administration , School of Education and Psychology, The University of Isfahan, Isfahan, Iran

4 MSc, Knowledge and Information Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction:Today, process of knowledge sharing is one of the most important strategies for the development and deployment of knowledge management in organizations . Universities and centers of higher education as the most important knowledge-based organizations can improve their academic quality by achieving this important capability, i.e. knowledge sharing . The purpose of this research was to evaluate the structural equation modeling of knowledge sharing upon academic quality improvement from the viewpoints of faculty members at Isfahan selected Universities, Iran.Methods: The research method was descriptive and correlational type . The statistical population consisted of 1472 faculty members of Isfahan selected Universities from wich a sample size of 177 was chosen through stratified random sampling . In order to collect data, the 10-item knowledge sharing questionnaire and a 30-item academic quality improvement  questionnaire were used. The questionnaires validity was confirmed through confirmatory factor analysis  and  their Cronbach alpha coefficient was estimated 0.87 and 0.95 respectively . The analysis of data with using of SPSS16  and Amos18 software were performed .Results: The findings(correlation coefficient) revealed that there is a positive and significant relationship between knowledge sharing and academic quality improvement (p> 0.01) . Also there is positive and significant relationship between knowledge sharing (knowledge donating and knowledge collecting) and academic quality improvement components (p> 0.01). The results from a structural equation modeling approach show that Knowledge sharing has a positive and significant impact on academic quality improvement . In other words, knowledge sharing predicts and explains %35 of academic quality improvement variance.Conclusion: Universities and centers of higher education can assure and advance their academic quality improvement by development and deployment of knowledge sharing culture.Keywords: Knowledge Management; Quality Improvement; Universities.