نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، سیاست گذاری سلامت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز و دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3 کارشناس، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، واحداعتبار بخشی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان، لرستان، ایران

4 دانشجوی کارشناس ارشد، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز ، ایران

5 استادیار ، آمار زیستی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز ، ایران

6 BSc Student, health services management, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

7 دانشجوی کارشناسی ، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز ، ایران

چکیده

مقدمه: بیمارستان ها برای رویارویی با چالش هزینه های روزافزون، مجبور به اتخاذ استراتژی هایی برای استفاده کارا از منابع هستند. متوسط طول مدت اقامت شاخصی مهم و کاربردی در ارزیابی کارایی بیمارستان ها است. این مطالعه به هدف تعیین عوامل موثر بر مدت اقامت بیماران در بخش عفونی بیمارستان رازی شهر اهواز انجام گرفت.روش بررسی: این پژوهش مطالعه ای تحلیلی بود که به روش مقطعی در سال 1391 انجام شد. جامعه آماری، بیماران بستری در بخش عفونی بیمارستان رازی شهر اهواز و نمونه برابر با کل پرونده های مربوط به بیماران بستری در بخش عفونی در سال 1390 و شش ماه اول 1391 بود (1000 پرونده). داده ها با استفاده از فرم ثبت اطلاعات گردآوری شد. تحلیل داده­ها  با استفاده از آزمون های mann whitney، Kruskal-wallis ،  Spearman correlation و Logestic Regression انجام و  از نرم افزار SPSS نسخه 16 استفاده شد.یافته ها: میانگین و میانه مدت اقامت بیماران به ترتیب برابر با 1/8±4/9 و 7 روز بود. متوسط مدت اقامت بیمار با متغیر های وضعیت بیمار هنگام ترخیص، نوع بیمه بیمار، تعداد ویزیت ها، محل سکونت بیمار، تعداد کل آزمایش های انجام شده و تعداد کل سایر خدمات تشخیصی ارتباط معناداری داشت(05/0p<). تنها متغیر با ارزش برای پیش بینی مدت اقامت بیمار، تعداد آزمایش های انجام شده بود.نتیجه گیری: توجه به ضرورت و تناسب انجام برخی ازمایشات و خدمات تشخیصی و ویزیت ها مفید به نظر می رسد. همچنین  طراحی فرآیندهایی جهت کوتاه تر کردن اجرای آزمایشات تشخیصی می تواند در کاهش مدت اقامت بیماران موثر باشد.واژه های کلیدی: مدت اقامت؛ بیماران؛ بیمارستان ها.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factors influencing the length of stay in infectious ward of Razi hospital in Ahvaz: Iran

نویسندگان [English]

  • Abolghasem Pourreza 1
  • Sedigheh Salavati 2
  • Somayeh Sadeghi darvishi 3
  • Mahdiyeh Salehi Nasab 4
  • Hamed Tabesh 5
  • Fatemeh Mamivand 6
  • Zahra Kishizadeh 7

1 Professor, Health Eeconomic , Tehran University of Medical Sciences,Tehran,Iran

2 PhD Student, Health Policy, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz And Tehran University of Medical Sciences,Tehran,Iran

3 BSc , health services management, deputy for curative services, Lorestan University of Medical Sciences,Lorestan,Iran

4 MSc Student, health services management, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

5 Assistant Professor, Biostatistics, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

7 BSc Student, health services management, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Introduction: Hospitals to meet the challenges of rising costs, forced to adopt strategies for efficient use of resources. The average length of stay is an important and functional indicator of hospitals efficiency evaluation. This study conducted to modeling the patients’ length of stay in infectious ward of Razi hospital in Ahvaz.Methods: This was an analytical cross sectional study that conducted in 2012. The population was patients that hospitalized in infectious ward of Razi hospital in Ahvaz. The sample was medical records of inpatients admitted to the infectious ward from march 2011 to august 2012(n=1000). Data were gathered by a form. The Mann–Whitney, Kruskal wallis, Spearman correlation and log regression in SPSS16 were used for analyzing.Results: Average and median length of stay was 9.4 ±8.1 and 7 Days respectively. There were the significant relationship between average length of stay and  the patient’s health status at discharge ,type of insurance, number of visits,  patient’s location, total number of tests and total number of diagnostic tests(p<0.05).The only variable for prediction of model was  number of tests.Conclusion: Pay attention to necessity and appropriateness of tests, diagnostic tests and visits seems to be useful. Also designing processes to shorten the tests conducting can be effective in reducing length of stay.Key words: Length of Stay; Patients; Hospitals.