نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

2 دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی،استادیار دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

چکیده

مقدمه: امروزه محیط سازمان ها محیطی کاملا رقابتی است و سازمان ها به منظور بقا و موفقیت و تطابق با این تغییرات با تکیه بر توانمندسازی کارکنان خود بایستی یاد بگیرند. هدف از این پ‍‍ژوهش تعیین رابطه بین توانمندسازی و یادگیری سازمانی در بین کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز بوده است. روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع توصیفی تحلیلی بود. نمونه ی آماری پژوهش 100 نفر از کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه در سال 92 خورشیدی  بودند که به روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم و نمونه گیری تصادفی ساده از معاونت های مختلف انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه تغییر یافته توانمندسازی spreitzer و یادگیری سازمانی Neefe استفاده شد. پایایی این دو پرسشنامه با استفاده از ضریب alpha cronbach’s به ترتیب 90 درصد و 86 درصد به دست آمده بود. اطلاعات دموگرافیک و شغلی نیز به این پرسشنامه اضافه گردید. به منظور تحلیل داده ها از نرم افزار  spss 15و روش های آماری توصیفی( میانگین، انحراف معیار،فراوانی) و استنباطی (T- Test، ضریب همبستگی Anova ,و رگرسیون خطی چندگانه) استفاده شد. یافته ها: بین یادگیری سازمانی و توانمندسازی رابطه ی مثبت و معنی دار وجود دارد (p<0/001, r= 0/696 ) نتایج حاصل از رگرسیون خطی چندگانه نشان داد دو بعد احساس مشارکت با دیگران و احساس شایستگی در شغل پیش بینی کننده یادگیری سازمانی است.P<0/05) ,322/0 = β0/465, = β ( سطح یادگیری سازمانی و توانمندی کارکنان در حد متوسط می باشد. نتیجه گیری: از آنجا که احساس مشارکت با دیگران و شایستگی بیشترین تاثیر را بر یادگیری سازمانی داشت مدیران می توانند با مشارکت دادن کارکنان در تصمیم گیری ها و فراهم آوردن زمینه های خلاقیت و آموختن و تجربه کردن کارکنان به منظور توسعه ی شایستگی، دانشگاه را به سمت سازمان یادگیرنده سوق دهند. واژه های کلیدی: یادگیری سازمانی؛ توانمندسازی؛ کارکنان؛ دانشگاه ها؛ ایران

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between employee empowerment and organizational learning among employees, Shiraz University of Medical Sciences in 2013

نویسندگان [English]

  • Marzieh Farmani 1
  • Ramin Ravangard 2

1 MSC, Health care Services Management, Management & Medical Information Faculty, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

2 Assistant Professor, Health care Services Management, Management & Medical Information Faculty,Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

چکیده [English]

Introduction: Today's organization’s environment is highly competitive environments Organizations to survive and thrive and adapt to these changes must learn to rely on empowering and focus on organizational learning. The aim of this study was to evaluate the relationship between employee empowerment and organizational learning among employees, Shiraz University of Medical Sciences. Methods: The study was descriptive and analytical. 100 employees of the Central University were selected by simple randomized sampling method. In order to data collection was used the Spreitzer's empowerment questioner and Neefe's organizational learning questioner. Informational career and demographic were added to the questionnaire. Formal validity of questionnaire was confirmed by the number of professors and its reliability by using Cronbach's alpha coefficient was calculated to be equal 90% and 86% for this two questioner. In order to analyze the data were used software SPSS 15, descriptive statistics methods (Mean, standard deviation, Frequency) and inferential statistics (Anova, T-Test, Pearson correlation and multiple linear regressions). Results: The results of this study showed that there was a significant positive relationship between organizational learning and empowerment (p <0/001, r = 0/696). The results of multiple regression analysis revealed two dimensions of participation with others and sense of competency in occupational predictors of organizational learning. (P<0/05 ,322/0 = β , = β 0/465) level of organizational learning and employee empowerment is Moderate. Conclusion: since the feeling of participation with others and competency to have the greatest impact on organizational learning. Therefore Managers can engage employees in decision making and provide the staff to learn and experience creativity and the development of competence, will propel the university into a learning organization. Key words: Organizational Learning; Empowerment; Personnel; Universities; Iran.