نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار ، مدیریت، موسسه آموزش عالی جهاد کشا ورزی، تهران، ایران

2 استادیار، مدیریت، گروه مدیریت دانشگاه پیام نور البرز. تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد، مدیریت اجرایی، دانشگاه پیام نور کرج و مدیر امور عمومی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

چکیده

مقدمه:  خطاهای انسانی در حوزه پزشکی به نگرانی عمومی در میان سیاسگذاران و متخصصین امر سلامت و درمان تبدیل شده است. از اینرو، این تحقیق با هدف شناسایی عوامل انسانی تاثیرگذار بر مدیریت ریسک  در مرحله پیش از عمل جراحی زنان و زایمان  انجام و راهکارها و بسترهای موثر  بر مدیریت ریسک نیز مورد بررسی و بحث قرار گرفت.روش بررسی: روش پژوهش پیمایشی و از نوع کاربردی است. جامعه تحقیق آن را  پرستاران،  سرپرستاران، بهیاران ، پزشکان و کلیه عوامل درمانی مرتبط با بیمار در مرکز آموزشی درمانی الزهرا رشت در سال 1392 تشکیل دادند. از تعداد کل جامعه پژوهش(230 نفر)، 132 نفر به روش تصادفی انتخاب شد و پرسشنامه محقق ساخته که روایی آن به کمک نظرات متخصصین بررسی و تایید شده بود پس از ارزیابی پایایی آن که حدود 6/86 درصد محاسبه گردید  با استفاده از نرم افزار  spss نسخه 21، آمار استنباطی از جمله آماره تی ( T ) و کای اسکور chi-square مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: بین عوامل انسانی تاثیر گذار بر مدیریت ریسک، و همچنین  بین بسترها و راهکارهای موثر بر آن تفاوت آماری معناداری مشاهده شد. «عدم توجه به سابقه پزشکی و تشخیص نامناسب، عدم رعایت مسائل بهداشتی توسط کارکنان و خدمات پیش از انتقال بیمار به جراحی، عدم آمادگی تیم جراحی جهت پذیرش بیمار نیاز به جراحی» بیشترین عامل های انسانی تاثیرگذار بر مدیریت ریسک ارزیابی شدند. همچنین از دیدگاه پاسخگویان، در بین بسترها و راهکار های موثر  بر مدیریت ریسک به ترتیب  «استفاده از راهنمای بالینی و دستورالعمل ها و توجه به گزارش کامل پرونده بیمار، تخصیص بودجه کافی وآموزشهای کوتاه مدت و آموزشهای بلند مدت بیشترین راهکارهای موثر ارزیابی شدند.   نتیجه گیری: با توجه به اینکه  مرکز  آموزشی درمانی الزهرا رشت  بزرگترین بیمارستان زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان است، ضروری است عامل های موثر بر مدیریت صحیح ریسک آن مورد بررسی قرار می گرفت.  به طوریکه بر اساس نتایج بدست آمده،  عامل های انسانی می تواند باعث خطرات احتمالی در مرحله پیش از عمل جراحی در این مرکز  شود. همچنین  نیاز است راهکارهای مطرح شده که میتواند میزان ریسک را در این مرحله کاهش و یا به عبارتی مدیریت بخشد مورد  توجه سیاستگذاران و مدیران قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Surveying Influential Human Factors on Risk Management in Alzahra Center Rasht

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Rajabbegi 1
  • Shahram Hashemnia 2
  • Seyyed Ali Hozni 3

1 Associated professor, management, institute of applied scientific higher education of jahade agriculture, Tehran, Iran

2 Assistant professor, management, payamenour university of Alborz, Tehran ,Iran

3 MSc, Executive Management, payamenour university of Karaj, general manager of pharmacy school, Gilan university of medical sciences, Rasht, Iran

چکیده [English]

Introduction: Human errors in medical area have made a concern amongst health policymakers and scientists. So, this study aimed to evaluate influential human factors on risk management in pre- surgery of Obstetrics and Gynecology and assessed the influential strategies and contexes on risk management.           Methods: The research methodology is survey method and it is a type of applied research and the nursesو head nurses, health workers ،Doctors and all health staff associated with patient in Al Zahra health and education center of Rasht in 2013 who considered as statistical population of this research. 132 people was selected as the sample from the total population of the research in accidental method and the questionnaire that was designed by researcher, its validity has evaluated by reliability of 86/6was measured and the comments masters were concerned . Software spss version 21 Plus Descriptive statistics including mean and standard deviation of measurement techniques and test statistic t and chisqure investigated.Results: There is a significant difference between the human factors on risk management, and influential strategies and contexes on it. The results showed that the influential human factors affected on risk management were lack of attention to the most important medical history and diagnosis، inadequate health issues of non-compliance by the staff and services of patient transfer to surgery unprepared the surgical team for acceptance patient for surgery. Since the use of the Clinical and patient guides lines with regard to the full report, allocated sufficient funds and ،short-term and long term education risk have evaluated as the influential strategies and contexes on risk management.Conclusion: Since the Alzahra health and education center of Rasht is the biggest Obstetrics and Gynecology hospital of GUMS, it is necessary to survey influential factors on risk management. So, base on the results, human factors can cause possible risks in pre surgery in this center. Also, it is necessary for policymakers and managers pay attention to strategies and contexes that can reduce the rate of risks and can manage them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk Management
  • Medical Errors
  • Hospitals
  • Human Resources