نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، اپیدمیولوژی، مدیریت توسعه شبکه و ارتقاء سلامت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 دکتری، داروسازی، مدیریت توسعه شبکه و ارتقاء سلامت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 دکتری پزشکی عمومی، مدیریت توسعه شبکه و ارتقاء سلامت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

4 کارشناس، مدیریت دولتی، مدیریت توسعه شبکه و ارتقاء سلامت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: هدف از اصلاح نظام سلامت در ایران دست زدن به سلسه ای از تغییرات هدفمند مستمر جهت بهبود کارایی، برقراری عدالت در برخورداری مردم از خدمات بهداشتی و درمانی و اصلاح نظام پرداخت ها بود. شالوده این اصلاحات برنامه پزشک خانواده بوده است .اکنون با گذشت 8 سال از اجرای برنامه پزشک خانواده مهمترین چالش فراروی آن، کمبود پزشک و پائین بودن ماندگاری پزشکان می باشد. این پژوهش با هدف تعیین  علل پائین بودن ماندگاری پزشکان خانواده در دانشگاه علوم پزشکی مشهد اجرا گردید.روش بررسی: مطالعه حاضراز  نوع مطالعات تحلیلی (Cross-Sectional) می باشد. در این مطالعه 156 نفر از پزشکان تیم سلامت شاغل در مراکز بهداشتی درمانی مجری طرح پزشک خانواده در دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 1391 به صورت تصادفی ساده (Random Sampling) انتخاب و مورد پرسشگری قرار گرفتند. در این پژوهش از پرسشنامه ای محقق ساخته که روایی و پایایی آن مورد ارزیابی قرار داده شده بود، جهت شناسایی دلائل انصراف پزشکان خانواده، استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها با نرم افزار  SPSS 19  انجام پذیرفت.یافته ها: بیش از نیمی از پزشکان خانواده (59 درصد) مونث و سن حدود 80 درصد از پزشکان بین 25 تا 42 سال با میانگین سنی  06/6±7/32 سال بوده است. همچنین حدود 82 درصد از پزشکان خانواده متاهل بوده اند. میانگین سابقه کار پزشکان خانواده در برنامه پزشک خانواده 16 ماه بوده است. پزشکان مهمترین دلایل انصراف از ادامه ی فعالیت در برنامه را  پائین بودن مبلغ قرارداد(7/26درصد) ، تاثیر نمره پایش در حقوق دریافتی (7/11 درصد) و تعدد مسئولیت های محوله به پزشک (9/9 درصد) اعلام نموده اند.نتیجه گیری: عامل میزان حقوق دریافتی و تاثیر نمره پایش در میزان پرداختی با بیش از 38درصد  مهمترین دلیل خروج پزشکان از برنامه بوده است. براساس نتایج این پژوهش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می بایست نسبت به ایجاد تغییرات جدی در شیوه نامه ی پرداخت به پزشکان تیم سلامت بپردازد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determining the causes of discontinuation of family physicians working in Mashhad University of medical sciences

نویسندگان [English]

  • Ehsan Mosa Farkhany 1
  • Hosein Khooban 2
  • Behruz Dahrazama 3
  • Vahid Reza Arefi 3
  • Fariba Saadat 4

1 MSc, Epidemiology, Center for Health Network Management, Mashhad University of medical sciences, Mashhad, Iran

2 PhD, Pharmacologist, Center for Health Network Management, Mashhad university of medical sciences, Mashhad, Iran

3 MD, Medicine, Center for Health Network Management, Mashhad University of medical sciences, Mashhad, Iran

4 BSC, Public Administration, Center for Health Network Management, Mashhad university of medical sciences, Mashhad, Iran

چکیده [English]

 Introduction: The goal of health system reform in Iran is embarking on a series of continued changes for improving efficiency, fixing justice for people's use of health services, protecting people against financing dangers due to disease, and reforming payment system. Family physician program is selected as the base of health system reform. The aim of this study is to determining the causes of discontinuation of family physicians working in Mashhad University of medical sciencesMethods: In this cross-sectional study 156 of family physician working in Mashhad University of medical sciences randomly selected and self-constructed Questionnaire completed for them. The statistical analysis was performed by using the Statistical Package for Social Sciences [SPSS version19].Results: More than half of family physicians (59%) were female. about 80% of family physician ages being between 25 to 42 years. Mean age of family physician was 32.7 ± 6.06 years. About 82% of family physicians were married. The average work experience in family physicians was 16 months. The main reason of discontinuation of family physicians was; low salary (26.7%), effect of monitoring score on the salary (11.7%), and high responsibilities of the physician (9/9%).Conclusions: factor related to the salary and effect of monitoring score on the salary with more than 38% was the most important reason of discontinuation in family physicians.  According result of this study the ministry of health and medical education must create dramatic changes in the physician payment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation
  • Physician, Family
  • Universities