نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دکتری تخصصی مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی، گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، ایران

2 دانشیار، دکتری تخصصی، مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی، گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، ایران

3 مربی، مهندسی کامپیوتر، گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، ایران

4 کارشناسی ارشد ، آموزش مدارک پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، ایران

چکیده

مقدمه: حاکمیت بالینی ابزار کلیدی مدیریت و پایش اطلاعات است. هرچند استفاده از اطلاعات یکی از اجزای اساسی حاکمیت بالینی است، اما متاسفانه توجه چندانی به مدیریت اطلاعات در آن نشده است. هدف این تحقیق شناسایی وضعیت و ارائه مدل مفهومی برای مدیریت اطلاعات در راستای حاکمیت بالینی بوده است.روش بررسی: پژوهشی توصیفی مقطعی از نوع کاربردی در سال 1392 هجری شمسی انجام شد. جامعه پژوهش کلیه واحدهای حاکمیت بالینی بیمارستان­های تابعه دانشگاه علوم پزشکی کاشان (4بیمارستان کاشان و 2 بیمارستان شهر آران و بیدگل) بوده و نمونه گیری انجام نشد. داده ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته و مصاحبه گردآوری شد. پایائی از روش آزمون- باز آزمون سنجش شد (89/0 = α). پرسشنامه روایی صوری و محتوی داشته و توسط اساتید صاحبنظر تائید شد. داده های یک بیمارستان بصورت پایلوت جمع آوری و مجدداً اصلاحات انجام و پرسشنامه نهایی تدوین گردید. داده ها با آمار توصیفی و نرم افزار SPSS 16 تحلیل شد. با سناریوی منتج از پرسشنامه ها، نمودار موجودیت – رابط Entity Relation Diagram (ERD) و نمودارهای زبان مدل سازی یکپارچه (UML) Unified Modeling Language به ترتیب با استفاده از برنامه های Visio 2007 و Rational Rose 7 ارائه شد.یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد 79/25 درصد شاخص ها در بیمارستان ها محاسبه شده بودند. در هیچیک ( صفر درصد) از واحد های حاکمیت بالینی بیمارستان های جامعه پژوهشی پایگاه داده ای طراحی نشده بود. 3/83 درصد از واحد حاکمیت بالینی بیمارستان ها اعلام نمودند که به پایگاه داده نیاز دارند.نتیجه گیری: واحد حاکمیت بالینی بیمارستان ها برای انجام رسالت خود به تمام شاخص های مورد نیاز دسترسی ندارند. تعریف فرایندها و ترسیم مدل های لازم و ایجاد پایگاه داده جهت طراحی سیستم های اطلاعاتی ضروری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Provide a conceptual model of clinical governance Information system for statistical indicators by using Unified Modeling Language and Entity Relation Diagram

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Rangraz jeddi 1
  • Mehrdad Farzandipour 2
  • Masoud Arabfard 3
  • Azam Haj mohammad Hoseini 4

1 Associated Professor, Department of Health Information Technology, Faculty of Paramedical, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran

2 Associate Professor, Department of Health Information Technology, Faculty of Paramedical, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran

3 Lecture, Computer engineering, Department of Health Information Technology, Faculty of Paramedical, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran

4 MSc, Medical record education, Faculty of Paramedical, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Clinical governance is a key tool for managing and monitoring of information. However, use of information is one of the fundamental components; but unfortunately, it does not pay much attention to information management. The purpose of this study was investigating situation and presenting conceptual model for information management based on clinical governance.Methods: A cross sectional study was conducted in 1392. Population of the study consisted of all clinical governance units of the Kashan University of medical sciences affiliated hospitals and sampling wasn’t conducted. Data were gathered through questionnaires and interviews. Reliability was assessed in the test -retest. Face and content validity of the questionnaire has been confirmed by experts. Data were collected from a pilot hospital and reforms were carried out and Final questionnaire was prepared. Data were analyzed using descriptive statistics and SPSS 16 software. With the scenario derived from questionnaires, respectively entity relation Diagram (ERD) and Unified Modeling Language (UML) are presented by using Visio 2007 and Rational Rose 7 software.Results: The results showed that 25/79 percent Indicators of the hospitals were calculated. Database was not designed (zero percent) in Clinical governance units of hospitals. 3/83 percent of the hospital's clinical governance unit has announced the need for a databaseConclusion: Clinical governance unit of hospitals to perform its mission, do not have access to all the needed indicators. Defining of Processes and drawing of models and creating of database are essential for designing of information systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Clinical Governance
  • Indicators
  • Information Management