نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، انفورماتیک پزشکی، گروه مدیریت و فن آوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشیار، مدیریت اطلاعات سلامت و انفورماتیک پزشکی، گروه مدیریت و فن آوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استادیار، مدیریت اطلاعات سلامت،گروه مدیریت و فن آوری اطلاعات سلامت، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

4 کارشناس ارشد، مدارک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: سیستم های اطلاعات مدیریت بخش رادیولوژی(Radiology Management Information Systems:RMIS) از طریق ارائه اطلاعات با کیفیت و مناسب به مدیران، نقشی مهم در  فرآیندهایی از جمله تصمیم گیری، کنترل، سازماندهی و برنامه ریزی ایفا می کنند. با توجه به اهمیت اطلاعات معتبر و جامع برای مدیران جهت اتخاذ تصمیمات منطقی و درست، در این پژوهش وضعیت RMISبیمارستان های آموزشی تابعه دانشگاه های علومپزشکی شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت.روش بررسی: در این پژوهش توصیفی- مقطعیکه طی سالهای 1390 تا 1391 صورت پذیرفت،بیمارستان های تابعه دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران به دو طبقه تقسیم گردیدند. سپس، با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده، نمونه ی پژوهش مشتمل بر 21 بیمارستان انتخاب گردید. گردآوری داده ها به روش مشاهده و مصاحبه حضوری و با استفاده از چک لیست و پرسشنامه انجام گردید. روایی ابزار از طریق اعتبار محتوا سنجیده شد وبرای تعیین پایایی پرسشنامه از روش آزمون- باز آزمون (Test – retest, r= 0/89) استفاده گردید.در نهایت،داده ها با استفاده از آمار توصیفی تحلیل شدند.یافته ها: در اکثر مراکز تحت مطالعه، سیستم های اطلاعات مدیریت بخش رادیولوژی به صورت دستی- کامپیوتری وجود داشت. در مراکز مذکور، داده های مربوط به تجهیزات(4/44 درصد- 8/27 درصد) و داده های اداری- مالی (3/33 درصد- 6/16 درصد) به میزان اندکی جمع آوری می شدند.سیستم اطلاعات بیمارستان (در سیستم های کامپیوتری)و ایندکس اصلی بیماران و دفترچه ی بیمه بیماران (در سیستم های دستی) مهمترین منابع گردآوری داده هامحسوب می شدند. از میان گزارشات تولید شده در RMIS،گزارشات مربوط به شاخص های کلیدی و گزارشات مالی کمترین فراوانی را به خود اختصاص می دادند. همچنین، در تمام مراکز،RMISبا سیستم اطلاعات بیمارستان ارتباط داشت و با سایر سیستم های اطلاعات نیز به میزان (8/27 درصد- 7/16 درصد) در ارتباط بود.نتیجه گیری:ارتقاء و توسعهسیستم های اطلاعات مدیریت بخش رادیولوژی در پرتو اتخاذ تمهیدات و برنامه ریزی های لازم در زمینه هایی از جمله گردآوری کامل داده ها (پرسنل، تجهیزات و امور مالی) میسر خواهد گردید.بعلاوه،پردازش دقیق و کامل داده ها، تهیه و توزیع اطلاعات و نیز تهیه گزارشات به شیوه ای مناسب،نقشی مهم در این زمینه ایفا می نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study on Radiology Management Information System (RMIS) in Teaching Hospitals Affiliated to Medical Universities in Tehran

نویسندگان [English]

  • Reza Rabiei 1
  • Hamid Moghaddasi 2
  • Azamos Sadat Hosseini 3
  • Somayeh Paydar 4

1 Assistant Professor, Medical Informatics, Shahid Beheshti university of Medical Sciences, Tehran, Iran

2 Associated Professor, Health Information Management , Medical Informatics, Shahid Beheshti university of Medical Sciences, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Health Information Management, Shahid Beheshti university of Medical Sciences, Tehran, Iran

4 MSc, Medical Records, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: The radiology management information systems (RMIS) are of particular importance in facilitating managers’ decision-making, controlling and planning roles. This research, hence, aimed to study the RMIS in hospitals affiliated to Tehran and Shahid Beheshti University of Medical Sciences.Methods: This research was a descriptive and cross-sectional study. To conduct the study, the hospitals affiliated to Tehran and Shahid Beheshti University of Medical Sciences was classified into two groups, and random sampling was used to select hospitals from each group. In total, the sample of the study was composed of 21 hospitals. Data collection was conducted using observation and interview using a questionnaire and a checklist. The Validity of research tools was reassured using the method of content validity. The Reliability of questionnaire was checked using test-re-test method (r=0.89), and data were then analyzed using descriptive statistics.Results: The findings showed that a mixture of paper-based and computer-based methods was used in the majority of radiology management information systems (RMIS). The data related to equipment, were gathered with 27.8%- 44.4% and this was 16.6% -33.3% for administrative and financial data. The main sources used for data acquisition were hospital information system (HIS) in computer-based systems, master patient index (MPI) and patients’ insurance documents in paper-based systems. Among the reports prepared, financial reports and those for key indices had the lowest frequency. In all centers under study, the RMIS was integrated with hospital information systems, and integration with other systems reported as 16.7%-27.8%.Conclusion: Development and improvement of RMIS would be facilitated considering complete gathering of data related to personnel, equipment and financial affairs; accurate and complete data processing as well as appropriate distribution of information.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Radiology Department, Hospital
  • Management Information Systems
  • Radiology Information Systems