نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور زاهدان، زاهدان، ایران

2 دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد, ایران

3 کارشناس، مامایی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان،‌ زاهدان، ایران

4 دانشجوی دکتری عمومی، پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: هدف اصلی رشته پزشکی نجات جان انسان هاست. پزشکان می توانند با پژوهش از طریق پایگاه های اطلاعاتی علوم پزشکی در زمینه عوامل مرگ ومیر به این هدف نزدیک شوند. این پژوهش با هدف تعیین میزان همپوشانی عوامل مرگ و میر در کشورهای در حال توسعه در پایگاه های اطلاعاتی PubMed و Scopus  انجام شد.روش بررسی: روش پژوهش پیمایشی با رویکرد علم سنجی و نوع مطالعه کاربردی بوده است. جامعه پژوهش شامل 20 مقاله اول بازیابی شده مربوط به هرکدام از 10 عامل اولیه مرگ ومیر در کشورهای در حال توسعه در پایگاه های اطلاعاتی PubMed و Scopus در ماه ژانویه سال 2012 میلادی بود. برای این منظور عوامل مرگ و میر از سایت بهداشت جهانی گرفته شد و به وسیله سرعنوان موضوعی پزشکیMeSH (Medical Subject Headings) کلیدواژه های استاندارد انتخاب و در پایگاه های اطلاعاتی PubMed و Scopus مورد جستجو قرار گرفتند. پس از بازیابی نتایج جستجو میزان کل مقالات بازیابی شده در هر موضوع مشخص و20 مقاله اول در هر عامل با مشاهده مستقیم در دو پایگاه جهت میزان اشتراک 2 پایگاه بررسی شدند، با استفاده از نرم افزار Excel نسخه 2007  آمار توصیفی (فراوانی و درصد فراوانی ) مورد بررسی قرار گرفت و میزان همپوشانی از طریق فرمول محاسبه گردیدیافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که تعداد مقالات بازیابی شده در 9 عامل مرگ و میر در پایگاه اطلاعاتی Scopus بیشتر از PubMed می باشد و همپوشانی فقط در 2 عامل اختلالات عروقی مغز و اسهال به ترتیب 70و 65 درصد می باشد و در بیماری های ایدز، سل و دیابت شیرین میزان همپوشانی صفر بدست آمد.نتیجه گیری: نتایج نشان داد پژوهشگرانی که به مقالات بیشتری نیاز دارند و جامعیت پایگاه اطلاعاتی برای آنها دارای اهمیت است بهتر است از پایگاه اطلاعاتی Scopus استفاده کنند و با توجه به اینکه میزان همپوشانی در دو پایگاه اطلاعاتی در عوامل مختلف، متفاوت بود متناسب با سیاست ها و محدودیت های سازمان متبوع پژوهشگران و پزشکان می توانند هم از پایگاه اطلاعاتی رایگان PubMed و هم از پایگاه اطلاعاتی غیر رایگان Scopus برای پژوهش های خود بهره ببرند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The amount of overlap causes of death in developing countries in PubMed and Scopus databases

نویسندگان [English]

  • Zahra Khajeali Jahantighi 1
  • Tahereh Rigi 2
  • Maryam Rigi 3
  • Nazanin Sanadgol Nezami 4

1 lecture, knowledge and Information science. Zahedan Payame Noor University, Zahedan, Iran

2 PhD student, information science and knowledge, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

3 BSc,Obstetrician, Zahedan University of Medical Sciences and Health Services, Zahedan, Iran

4 MD student, Medicine, Iran University of Medical Sciences, Zahedan, Iran

چکیده [English]

Introduction: The Primary Goal of Physicians are salvation of the human life. Physicians can research through medical databases in causes of death, are closer to this goal. This study was conducted with aim to determine the amount of overlap causes of death in developing countries in PubMed and Scopus databases.Methods: Survey methodology, with sciencometrics approach and study has been applied. The research population consisted the 20 First results retrieved in the10 primary causes of death in the developing world In January in 2012 at the PubMed and Scopus databases. In order, The Mortality Factors was taken from World Health Organization (WHO), then to selection descriptors was used from Medical Subject Heading (MESH), then were searched in PubMed and Scopus databases. After Search the amount of total retrieved articles was distinguished, and The 20 first results in each factor with directly observation in 2 databases for subscription between them were investigated. using Excel 2007 version of the descriptive statistics (frequency) examined the degree of overlap was calculated by the formula. Results: Results of research showed that total retrieved articles in 9 Mortality Factors in Scopus was more than PubMed. Overlap only in 2 factors «Cerebrovascular Disorders» and «Dysentery» was 70% and 65%. In «HIV», «Tuberculosis» and «Diabetes Mellitus» two databases had not any Overlap.Conclusion: Results showed that researchers with need more articles and  the Recall was important for them, it is better than used Scopus database. In order to amount of Overlap at two databases in various Mortality Factors were different and with regard to Organization Policies and Limitation Researcher and physicians can be use each two databases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Causes of Death
  • Databases
  • PubMed
  • Scopus