نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده پیرا پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده پیرا پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3 استادیار، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده پیرا پزشکی، مرکز تحقیقات مدیریت اطلاعات سلامت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

4 مربی، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: استفاده از منابع پزشکی مبتنی بر شواهد، وابسته به دسترسی آسان و سریع به پایگاه های قابل اعتماد با رعایت قابلیت های مختلف رابط کاربری، قابلیت استفاده و مسائل فنی است. با توجه به اهمیت منابع پزشکی مبتنی بر شواهد جهت تسریع پاسخ دهی به پرسش های بالینی، هدف تعیین میزان انطباق منابع پزشکی مبتنی بر شواهد بر اساس معیار      Ovid  بوده است.روش بررسی: این مطالعه از نوع کاربردی است و با استفاده از روش های پیمایشی و  وب سنجی در طول سال های)1391- 1392 شمسی( انجام شده است. جامعه آماری شامل 6 منبع پزشکی مبتنی بر شواهد بود . ابزار مورد استفاده معیار ارزیابی Ovid بود. داده های به دست آمده بعد از ورود به نرم افزار آماری (SPSS V 20) با استفاده از آمارهای توصیفی (فراوانی و در صد فراوانی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: یافته ها نشان داد، منابع پزشکی مبتنی بر شواهد کمتر از نصف کل امتیاز معیار Ovid را کسب کردند، در مجموع در سطحی معادل 92/36 در صد با کسب امتیاز کل 319 از 864 ، منطبق با معیار Ovid  بودند، بنابراین میزان انطباق تمامی منابع پزشکی مبتنی بر شواهد بر اساس معیار Ovid در سطح ضعیف قرار داشت.نتیجه­گیری: علی رغم اینکه منابع پزشکی مبتنی بر شواهد، جهت دستیابی سریع  به شواهد پزشکی ایجاد شده اند، مشکلاتی در قابلیت استفاده رضایت بخش، رابط کاربری مناسب و رعایت مسائل فنی آنها وجود داشت، که توجه به رعایت آنها باعث افزایش دسترسی آسان و سریع کاربران خواهد شد. براساس نتایج یافته ها پیشنهاد می گردد، متخصصان اطلاع رسانی و طراحان پایگاه ها در ایجاد منابع پزشکی مبتنی بر شواهد، به مولفه های جستجو، خدمات، نمایش، پیوندها، راهنما یا کمک مستندات،کارایی، توجه بیشتری داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Compliance of Evidence Based Medicine Resources Based on Ovid Criteria

نویسندگان [English]

  • Fereidoon Azadeh 1
  • Elahe Ommati 2
  • Sayed Javad Ghazi Mirsaeed 3
  • Mohammadreza Alibeyk 4

1 Assistant Professor, Medical library and Information Sciences, School of Allied Medical Sciences, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

2 MSc, Medical Library and Information Sciences, School of Allied Medical Sciences, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Medical library and Information Sciences , School of Allied Medical Sciences, Health Information Management Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

4 Lecturer, Medical Library And Information Sciences, School of Health Management and Information Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: Utilization of  resources of evidence based medicine depends on quick and easy access to reliable databases, which meet different  functionalities of a user interface, usability and technical issues. Given the importance of evidence based medicine resources in accelerating response to clinical questions, the present study is an attempt  to evaluate compliance of evidence based medicine resources based on Ovid Criteria. Methods: This study is an applied work, which was carried through surveys and webometric methods between 2012 and 2013. The population was consisted of six evidence based medicine resources. Evaluations were done using Ovid criteria. The collected data was analyzed in SPSS (20) using descriptive statistics (frequency and frequency percentage).Results: Findings indicated that resources of evidence based medicine obtained less than half of the total rating Ovid Criterion. In general, they were placed at 36.92% level and obtained 319 points out of 864. Therefore; compliance of all resources of evidence based medicine based on Ovid criteria was at the low level.Conclusion: Despite the fact that resources of evidence based medicine are aimed to provide rapid access to medicine evidence; the problems regarding satisfactory ease of use, effective user interface and observance of the technical issues were undeniable. Dealing with these problems successfully, leads to quick and easy access to the evidences by users. It is suggested, based on the findings, those experts of database design and public information need to pay more attention to the components such as search, service, display, links, guides or documentation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation
  • Evidence-Based Medicine
  • Databases