نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، مدیریت اطلاعات سلامت ، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: ایمنی بیمار جزء بسیار مهم والزامی کیفیت مراقبت های بهداشتی درمانی است.خدمات غیر ایمن در عرصه سلامت علاوه بر تولید درد و رنج برای بیماران هزینه گزافی را نیز بر پیکره نظام سلامت وارد می آورد.بنابراین پژوهش حاضربا هدف ارزیابی زیر ساخت های ایمنی بیمار در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی  اصفهان صورت گرفت.روش بررسی: این مطالعه تحلیلی است و به صورت مقطعی  در بهار 1392انجام شده است. داده های مورد نیاز توسط چک لیست استانداردهای زیربنایی که توسط سازمان جهانی سلامت برای ارزیابی وضعیت ایمنی بیمار در بیمارستان ها مورد استفاده قرار می گیرد با استفاده از فرایند مشاهده، مصاحبه و بررسی مستندات در  4بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  جمع آوری گردید. داده های جمع آوری شده  با استفاده از نرم افزار SPSS21 در سطح آمار توصیفی و استنباطی  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.در نهایت وضعیت بیمارستان بر حسب سطح انطباق با استانداردهای زیربنایی ایمنی بیمار در سه سطح ضعیف کمتراز( 50 درصد) متوسط(70-50درصد) و خوب (بالاتر از 70درصد ) طبقه بندی شد.یافته ها: سطح انطباق  با استانداردهای زیربنایی ایمنی بیماردر کل بیمارستان های مورد بررسی با میانگین  05/20±3/55 درصد در سطح متوسطی قرار داشت. در این میان محور حاکمیت و رهبری با میانگین سطح انطباق6/9±45/69 درصد و با کسب  بیشترین امتیاز درسطح متوسط و محور جلب مشارکت و تعامل با بیمار و جامعه با میانگین سطح انطباق 43/14±5/37 درصد و باکسب  کمترین امتیاز در سطح ضعیفی قرار داشت.نتیجه گیری: در مجموع وضعیت کلی زیر ساخت های ایمنی بیمار در بیمارستان های منتخب شهر اصفهان بر اساس چهار محور بیمارستان دوستدار ایمنی بیمار در سطح متوسط ارزیابی شد. با توجه به اینکه کسب صددرصد استانداردهای حیاتی در تمامی ابعاد مورد بررسی برای دستیابی به حداقل سطح بیمارستان دوستدار ایمنی بیمار الزامی است. لذا باید هدفگذاری های لازم در این خصوص در برنامه ریزی راهبردی و عملیاتی در راستای رسیدن کامل به استانداردها در چهار محور مورد بررسی، منظور گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Patient safety status in Selected Training hospitals Affiliated with Isfahan University of medical sciences

نویسندگان [English]

  • Alireza Jabbari 1
  • Ahmadreza Raisi 2

1 Assistant Professor, Health Care Management, Health Management and Economics Research Center, School of Management and Medical Informatics, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 Associated Professor, Health Information Management, Health Management and Economic Research Center, School of Management and Medical Information, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Patient safety is a critical component of health care quality. In addition to human suffering, unsafe health care exerts a heavy economic cost to the healthcare system. The aim of this study was to assess the Patient safety infrastructures in selected hospitals of Isfahan University of Medical Sciences.Methods: The present descriptive-analytic study was carried out cross-sectional in spring of 2013. Data were collected Using compulsory standards checklist that is used by World Health Organization (WHO) to assess patient safety in hospitals through observation, interviews and reviewing documents in selected hospitals of Isfahan   . the data using SPSS 21 ,  descriptive  and inferential statistical methods  was analyzed .Then, based on the Compliance level with infrastructures of patient safety, hospitals were classified into three levels of poor (lower than 50%), medium (5o-75%), and good (higher than75%).Results: The overall compliance level of patient safety infrastructure mean with 55,3% was evaluated intermediate in studied hospital. The leadership and management with the highest   mean (69.5%) was evaluated average and the patient and public involvement domain with the lowest mean (37.5%) was evaluated weak .Conclusion: In total, the overall compliance level of patient safety infrastructure was evaluated intermediate in studied hospital. Given that acquiring hundred percent of critical standards in in the four domains are essential to be considered at the basic level of patient safety friendly hospital. Therefore, Necessary investments in strategic and operational planning must be considered in order to achieve 100% standards in the four domains

کلیدواژه‌ها [English]

  • Patient Safety
  • Standards
  • Hospitals