نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار ، مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی ، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران

2 کارشناس ارشد، آموزش مدارک پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، مازندران، ایران

3 کارشناس، فناوری اطلاعات سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران

چکیده

مقدمه: رضایت نامه یک سند قانونی است که به موجب آن بیماران، خویشاوندان(بیمار) یا نمایندگان قانونی وی، موافقت کتبی خود را برای درمان اعلام می کنند. وجود رضایت قبل از درمان از حقوق بدیهی و قانونی بیماران محسوب می‌گردد. این پژوهش با هدف تعیین میزان اعتبار قانونی رضایتنامه‌های اخذ شده از بیماران بستری، در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کاشان انجام شد.روش بررسی: این مطالعه کاربردی، یک بررسی از نوع تحلیلی- مقطعی بود. جامعه پژوهش را بیماران بستری و پرونده پزشکی بیمارانی که فرایند اخذ رضایت آن‌ها در واحد پذیرش انجام گرفته بود، از فروردین تا تیر ماه 1391خورشیدی در بیمارستان های آموزشی شهر کاشان تشکیل می‌داد. به روش تصادفی سیستماتیک تعداد 266 بیمار و پرونده پزشکی انتخاب شد. داده ها بوسیله 3 چک‌لیست در ارتباط با هر یک از رضایتنامه های معالجه و عمل جراحی، ترخیص با میل شخصی و استفاده از اطلاعات پزشکی، به روش مصاحبه و مشاهده جمع آوری شد. داده ها با استفاده از نرم افزار  SPSS و روش آمار توصیفی و استنباطی مورد تحلیل قرار گرفت. برای بررسی رابطه بین متغیرها و سطح معنی داری از آزمون آماری2 K و آزمون دقیق Fisher استفاده شد.یافته‌ها: میزان اعتبار قانونی رضایت نامه معالجه و عمل جراحی 60 درصد و رضایت نامه ترخیص با میل شخصی 1/76 درصد بود. همچنین در بخش رضایت نامه استفاده از اطلاعات پزشکی، فقط 30 رضایت نامه از 89 رضایت نامه مورد بررسی تکمیل شده بود که میزان اعتبار آن‌ها 70 درصد بود.نتیجه گیری: بعضی از رضایتنامه های اخذ شده اعتبار پایینی داشتند و لازم است جهت بهبود کیفیت اخذ رضایت نامه از بیماران، تدابیر لازم به کار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Survey of legal validity rate of consents obtained from inpatients in affiliate hospitals to Kashan University of medical sciences

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Farzandipour 1
  • Maryam Alipour 2
  • Maryam Nazadi 3

1 Associated professor, Health Information Management, Kashan University of Medical Sciences., kashan, Iran

2 MSc, Education of Medical Records, Mazandaran University of Medical Sciences, Mazandaran, Iran

3 BSc, Health Information Technology, Kashan University of Medical Sciences, kashan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Informed consent is a legal document whereby patients' relatives (patients) or his legal representatives, their written consent for treatment to be announced. Consent before treatment is legal rights of patients. This study aims to examine the legal validity of consent obtained from hospitalized patients was conducted at the University Hospitals.Methods: This study was a applied and cross - sectional. The research community and inpatient medical records of patients who consent process was conducted in compliance unit, From April to July 1391 were a teaching hospital of Kashan. Systematic sampling and medical records of 266 patients were selected. 3 check lists associated with each treatment and surgery consent, Discharge with personal taste and use of medical information was collected through interviews and observation. Data from the SPSS software and were analyzed using descriptive and inferential statistics. To examine the relationship between variables and the significance level of the chi-square test and Fisher exact tests were used.Results: Legal validity of consent for treatment and surgery, 60 percent, and discharge with of personal taste was 76/1%. Also in consent of Use of medical information from 89 consents, only 30 had been completed and 70 percent of the amount was the credit.Conclusion: The results of this study showed that some consents were obtained from the low credibility And the need to improve the quality of patient consent necessary measures to be taken.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Consent Forms
  • Patient Rights
  • Medical Records