نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مدیریت بازرگانی ، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استادیار، کامپیوتر، دانشگاه پیام نور، اصفهان، ایران

3 دانشجوی‌کارشناسی ارشد، مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران و کارشناس، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه:سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی یکی از مهم‌ترین سیستم‌ها در جهت ارتقای کیفیت مراقبات سلامت می‌باشند. با توجه به هزینه‌های هنگفتی که صرف نصب و اجرای سیستم‌های اطلاعات سلامت می‌شود، ارزیابی این سیستم‌ها بسیار مهم است. هدف از این تحقیق بررسی میزان تطبیق عملکرد سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی بخش آزمایشگاه، بیمارستان‌های دانشگاهی شهر اصفهان با اصول استاندارد بین‌المللی ایزو 110/9241 می‌باشد.روش بررسی:این تحقیق ازنظر هدف کاربردی و ازنظر ماهیت توصیفی بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کاربران آزمایشگاه بیمارستان‌های دانشگاهی شهر اصفهان( شامل مسئولین و کارکنان آزمایشگاه) بود که این سیستم در بیمارستان آن‌ها پیاده‌سازی شده بود. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران، در سطح اطمینان 95 درصد و سطح خطای 5 درصد، معادل 141 کاربر در بخش آزمایشگاه به دست آمد. گردآوری داده‌ها با استفاده از پرسشنامه استاندارد ایزومتریک 110-9241، درجه‌بندی‌شده در مقیاس لایکرت 5 گزینه‌ای و توزیع آن میان کاربران آزمایشگاه بیمارستان‌های موردمطالعه انجام شد. پرسشنامه مورداستفاده در 7 بخش کلی تنظیم‌شده و دارای 35 پرسش بود. روایی پرسشنامه توسط متخصصان و پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ 952/0 به تایید رسید. درنهایت داده‌ها در بخش آمار توصیفی با استفاده از شاخص‌های فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، انحراف معیار و نمودارهای مرتبط و در سطح آمار استنباطی با استفاده از آزمون‌های تی تک متغیره، تی مستقل و آنووا و به کمک نرم‌افزارSPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها:کلیه سیستم‌های اطلاعات بیمارستانی موردمطالعه (کوثر با میانگین تطابق 3.65، رایاوران توسعه با میانگین تطابق 3.47، سایان رایان اکباتان با میانگین تطابق 3.25 و پویا سامانه دیوا با میانگین تطابق 3.09 ) بر اساس اصول هفتگانه استاندارد ایزو 110-9241، در حد متوسط رو به بالا و به عبارتی مطلوب گزارش شده‌اند. میزان تطابق نرم‌افزارهای مورد مطالعه با اصول هفتگانه ایزو 9241 از نظر کلیه کاربران به ترتیب مناسب بودن برای انجام وظایف 81/3، قابلیت خود توصیف‌کنندگی 68/3، سازگاری با نیاز کاربر47/3، خطاپذیری 45/3، قابلیت کنترل 44/3، امکان آموزش مطلوب کاربر 42/3 و شخصی‌سازی جهت کاربر 05/3 به دست آمد.نتیجه‌گیری:لازم است طراحان سیستم ضمن توجه به ارتقای اصول هفتگانه، توجه خاصی به ارتقای قابلیت آموزش و امکان‌پذیر کردن اعمال تغییرات شخصی در نرم‌افزار توسط کاربران نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparing the Laboratory module of Hospital Information System software in Hospitals of Isfahan University of Medical Sciences, based on the International standard ISO 9241-110

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mahmoudi Maymand 1
  • Tahere Yaghoobi 2
  • Parnaz Naghdi sede 3

1 Associated professor, Department of Business Management, Payam Noor University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Computer, Payam Noor University, Isfahan, Iran

3 MSc Student, Information Technology Management, Payam Noor University, Tehran, BSc, Health Services Management, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Hospital information systems are one of the most important systems in improving the quality of health care. Because of the enormous costs that would be spent for installation and implementation of health information systems, it is important to evaluate these systems. The purpose of this study was to evaluate the performance of Hospital Information Systems in the Laboratory module of University Hospitals of Isfahan based on the International standard ISO 9241-110.Methods: This was an applied, descriptive study and was performed in 2013-2014. The Statistical population included 225 laboratory users in hospitals affiliated to Isfahan university of Medical Sciences. Sampling method was random stratified sampling and the Sample size was calculated based on Cochran formula as 141 subjects.Data were collected by using a standardized Isometric questionnaire 9241-110. The questionnaire contains 35 questions in seven sections. Its validity and reliability were confirmed by Information Technology specialists and Chronbach's alpha (r=0.95) respectively.Data were analyzed by descriptive (measures of frequency, frequency percentage, mean, standard deviation) and inferential statistics (Independent T-test and ANOVA) by using the SPSS software.Results: Findings showed that all hospital information systems (KOSAR compliance averaging 3.65, RAYAVARAN TOSEE compliance averaging 3.47, SAYAN RAYAN EKBATAN compliance averaging 3.25, POOYA SAMANEH DIVA compliance averaging 3.09) based on the principles of  ISO 110-9241 was upper  than average.Data analysis suggested the following percentages concerning the software: Suitability for the task 3.81, Self-descriptiveness 3.68, Conformity with user expectations 3.67, Error tolerance 3.45, Controllability 3.44, Suitability for learning 3.42, Suitability for individualization 3.05.Conclusion: System designers should consider to promoting the Seven Principles of Iso 9241-110 and specially paying attention to improving the ability of self-learning and Suitability for individualization principles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hospital Information Systems
  • Laboratories
  • Hospitals
  • Standards