نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار، مدیریت ، گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

مقدمه: دوراپزشکی استفاده از فن‌آوری اطلاعات برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات و روش‌های درمان از راه دور در حوزه پزشکی می‌باشد، اما این فن‌آوری هنوز جایگاه مناسبی در ایران ندارد. هدف این تحقیق این بود که موانع موجود برای اجرای دوراپزشکی در ایران را مورد  تحلیل قرار دهد.روش بررسی: این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و هم‌چنین جزء پژوهش‌های توصیفی بود. جامعه آماری این تحقیق پزشکان سراسر ایران بودند که با برآورد انجام شده از نظام پزشکی حدود صدهزار نفر هستند و این تحقیق در اواخر سال 1392 خورشیدی و اوایل سال 1393 خورشیدی انجام گردید. نمونه‌گیری به صورت هدفمند و قضاوتی انجام شد و تعداد اعضای نمونه 384 نفر برآورد گردید. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسش‌نامه‌ای محقق‌ساخته و مبتنی بر طیف لیکرت بود که بین پزشکان دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های سراسر کشور توزیع گردید. روایی و پایایی این پرسش‌نامه به ترتیب توسط نظر خبرگان و ضریب Chronbach’s alpha که در این تحقیق برابر با 86/0 است، تأیید شد. تحلیل‌های آماری این تحقیق تحلیل عاملی مرتبه اول و دوم و هم‌چنین ضریب کفایت نمونه‌گیری بودند که توسط نرم‌افزارهای LISREL و SPSS انجام شد.یافته‌ها: بار عاملی همه شاخص‌ها بیش‌تر از 3/0 بودند و بنابراین همه شاخص‌ها به عنوان موانع اجرای دوراپزشکی در ایران تأیید شدند. ابعاد معرفی شده نیز در نتیجه تحلیل عاملی مرتبه دوم مورد تأیید قرار گرفتند.نتیجه‌گیری: با وجود موانع ذکر شده اجرای این طرح در ایران بدون فراهم آمدن زیرساختارهای لازم امکان‌پذیر نمی‌باشد و در این راستا محققین بعدی می‌توانند با به کارگیری موانع معرفی شده در این تحقیق، به رفع این موانع اهتمام ورزند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying and analyzing the barriers of telemedicine implementation in Iran

نویسندگان [English]

  • Mohsen Shafiei Nikabadi
  • Gelayol Safavi Jahromi

Assistant Professor, Management, Semnan University, Semnan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Telemedicine is defined as using telecommunication and information technology for sharing information and medical care from distant places in medical scopes. However, it seems that this technology does not have a strong position in Iran yet. Therefore, the main goal of this research is to identify and analyze barriers to implementation.Methods: This research which is an applied research is in the category of descriptive researches. The population of this research is all doctors throughout Iran which is about 100,000 doctors. The research has been done in the end of 2013and the beginning of 2014 in Iranian date. The sample has been chosen judgmental and the sample size has been estimated about 384. A Likert scale questionnaire asking for the views of doctors teaching in medical sciences universities and those who work in hospitals throughout Iran was the main research instrument in the study. Validity and reliability of this research has been confirmed by the idea of experts and Chronbach’s alpha respectively (alpha=0.86).Results: Findings of this study showed that all of the indices were key barriers to implementing telemedicine in Iran because their loading factor was more than 0.3. The categories have also been confirmed by the second order factor analysis.Conclusion: As long as these barriers exist, telemedicine can’t be implemented effectively, so future studies should be focused on finding solutions for these barriers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health Information Technology
  • Telecommunications
  • Health Services Administration