نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار ، تحقیق در عملیات، گروه مدیریت، دانشگاه اصفهان و عضو مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 مربی، مدیریت، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لنجان و دانشجوی دکتری، گروه مدیریت، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه : در ارزیابی و رتبه بندی مجلات علمی با توجه به تفاوت های بسیار موجود میان آن ها ، شاخص های تک بعدی علم سنجی ، با وجود اهمیت بالای خود نمی توانند دقیقا کیفیت مقالات را منعکس نمایند. از این رو تجزیه و تحلیل نه تنها باید روی تفاوتهای میان مجلات، بلکه براساس دلایل پیش زمینه آنها نیز صورت گیرد. بعلاوه مناسب است که برای بهبود استانداردهای علمی مجلاتی که رتبه پایین تری دارند ،الگو یا معیاری را از میان مجلات طبقات بالاتر درنظر گرفت . به همین منظور در مقاله حاضر از مدل DEA  ( تحلیل پوششی داده ها : Data Envelopment Analyses ) که الگویی چندمعیاره را ارائه می نماید در ارزیابی کارایی مجلات معتبر علمی حوزه مدیریت ، استفاده شده است.روش بررسی : مطالعه حاضر، پژوهشی کاربردی است که در سال 2014 میلادی صورت گرفته و داده های موردنیاز با مراجعه به سایت  Web Of  Knowledge  و اخذ مشخصات 174 مجله معتبر علمی در حوزه مدیریت استخراج گردید ، که از میان این تعداد مجله 115 عدد از آن ها دارایIF ( ضریب تأثیر : Impact Factor ) 5 ساله بودند که نشان از سابقه حداقل 5 ساله آن ها دارد . سپس ، 22 مجله ، که میانگین IF  5 ساله آن ها میان 5/0 تا 2 بود ، بعنوان نمونه برای مطالعه درنظر گرفته شد . همچنین از مدل CCR                                 ( Charnes,Cooper,Rohdes ) ورودی محور و خروجی محور و مدل جمعیSBM (مدل جمعی =Slack-Based Model)در دو حالت بازده ثابت به مقیاس و بازده متغیر به مقیاس ، با استفاده از نرم افزار QSB، برای سنجش کارایی مجلات استفاده شده است و سپس واحدهای کارا براساس مدل AP ( اندرسون-پترسون = Anderson, Peterson) رتبه بندی گردید .یافته ها : با توجه به ورودی ها و خروجی های تعریف شده ، 11 مجله کارا و 11مجله دیگر ناکارا، ارزیابی گردید. مجلاتی که از یک طرف ورودی های کمتر و از طرفی خروجی های آن ها بالا است در رتبه بندی واحدهای کارا ، در جایگاه بالاتری قرار گرفته اند . مجلاتی هم که کارایی آن ها کمتر از یک ارزیابی گردید ، برای هریک به صورت مجزا الگوهای بهبود تعیین شد .نتیجه گیری : علی رغم کاربرد وسیع عامل تأثیر در ارزیابی مجلات ، این ابزار کاستی ها و محدودیت های آشکاری نیز دارد. که با توجه به اینکه تکنیک DEA قادر است چندین شاخص یا بعد را به طور همزمان برای محاسبه کارایی مجلات ، مورد توجه قرار دهد می تواند بسیاری از محدودیت ها و عیوبی را که از بکارگیری تنها یک عامل برای ارزیابی ناشی می شود کاهش دهد و ملاک مطمئن تری را برای رتبه بندی مجلات فراهم آورد .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Evaluation Efficiency of scientific journals (International Standard Institute)Management Field Based On Data Envelopment Analysis

نویسندگان [English]

  • Saeedeh Ketabi 1
  • Ali Sheikh Aboumasoudi 2

1 Associated professor, Operation research, Isfahan University & member of Health Management & Economic Research Center, Isfahan University of Medical sciences, Isfahan, Iran

2 Instructor, Management, Islamic Azad University , Branch of Lenjan, & PhD Student , Department of Management, Isfahan University, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: The evaluation and ranking of scientific journals is according to differences between them, a single indicator of assessment, despite its high importance can not exactly reflect the quality of the articles. The analysis not only on differences between the journals, but they also occur on the background reasons. In addition, it is useful to improve the academic standards of the journals that rank lower are considered a pattern or a measure from the floor up magazines. For this purpose, in this paper, the model of DEA provides Multi Criteria model will be used.Methods: This research is applied research, which was conducted in 2014, and data required by referring to the site of “Web of Knowledge” and obtaining characteristics of 174 scientific journal in the management field Was extracted. Among this number, 115 of them have had Journal Impact Factor 5-year-old Showing that it is at least 5 years. Then, 22 Journal Impact Factor 5-year average was between 0.5 to 2, Which was used as a model to study, The input-oriented and output-oriented CCR model and the collective model SBM in both cases constant returns to scale and variable returns to scale, by Using QSB software, for a efficiency measure used magazines and efficient units were ranked according to the AP.Results: According to the evaluating of defined inputs and outputs, 11 Journals was non-efficient And other 11 Journals was efficient. The Journals those entries from a lower side and the output side of the high Located in a higher position, in ranking efficient units. Journals that their efficiency was evaluated under an one, Improvement patterns were determined for each individual.Conclusion: Despite widespread use of impact factors in evaluating the journals, the tool also has obvious shortcomings and limitations. According to the DEA technique is able to consider several performance indicators or dimensions simultaneously for calculate magazines efficiency, it can reduce take many limitations and drawbacks of using only one factor to assessment is caused, and a more reliable criteria to rank journals provide.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation
  • Efficiency
  • Data Envelopment Analysis (DEA)
  • Periodicals