نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دکتری تخصصی، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی ، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت , دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: محیط های بیمارستانی از جمله محیط های کاری می باشند که ریسک وقوع اتفاقات با آثار منفی در آنها بالا می باشد. در مورد سیستم اطلاعات بیمارستانی(HIS) نیز باوجود ضرورت این سیستم و تمامی مزایا آن،تحقیقاتی وجود دارد که اثرات منفی کاربردهای تکنولوژی اطلاعات را در بخش مراقبت سلامت بر روی بیماران وکارکنان نشان می دهد. بنابراین، روش هایی برای پیش بینی ریسک تکنولوژی اطلاعات مراقبت سلامت از جمله  HIS، به منظور کاهش نتایج ناخواسته، ضروری می باشد. جهت ارزیابى ریسک روشهاى مختلفى وجود دارد، که معتبرترین آنها متد FMEA - تحلیل حالات بالقوه خطا وتاثیرات آن - است.روش بررسی: مطالعه حاضر توصیفی- چند مرحله ای و از نوع پژوهش های کاربردی می باشد. به کمک متدولوژی FMEA، 12حالت خطا در 9 فعالیت فهرست شده مربوط به بخش نرم افزار و سخت افزار HIS که به ترتیب شامل؛ برخی از فرایندهای موجود در HIS در بخش های پرستاری و همچنین حالات خطای موجود در خود واحد IT بیمارستان الزهرا(س) اصفهان شناسایی و فهرست شد.یافته ها: از مجموع 12 حالت خطای مهم یافته شده 9 مورد مربوط به بخش نرم افزاری( 6 خطا مربوط به درخواست آزمایش ، 2 خطا در مورد درخواست دارویی و 1 خطا در مورد درخواست تجهیزات) و 3 خطا در مورد بخش سخت افزار این واحد بود. در فرایند درخواست آزمایش بیشترین عدد اولویت ریسک مربوط به فعالیت وارد کردن تشخیص اشتباه با امتیاز 245 است و کمترین عدد اولویت ریسک مربوط به اشتباه وارد کردن نام پرستار با امتیاز 24 می باشد. در فرایند درخواست دارو، اعداد اولویت ریسک مربوط به فعالیت های درخواست اضافه دارو و درخواست مجدد دارو (بطور مازاد) توسط افراد مختلف در شیفت های جداگانه ، در امتیاز 36 برابر بود .در فرایند درخواست تجهیزات نیز مهم ترین خطای یافته شده درخواست اضافه تجهیزات بود که دارای عدد اولویت ریسک 300 بود.در بخش کامپیوتر، بیشترین عدد اولویت ریسک مربوط به آتش سوزی با امتیاز 60 بود و کمترین عدد اولویت ریسک مربوط به از دست رفتن اطلاعات با امتیاز 1 بود.نتیجه گیری: مطابق با یافته های این پژوهش، روش آینده نگر FMEA برای شناسایی و اولویت بندی نقاط قابل بهبود فرآیندهای در حال اجرا در بخش HIS بیمارستان، از کارآیی و اثربخشی بالایی برخوردار است. با به کاربستن اقدامات پیشنهادی مناسب حاصل از به کارگیری این تکنیک، می توان تا حد زیادی ریسک های موجود در این بخش را کاهش داد و به بهبود عملکرد بیمارستان کمک کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Application of "Failure Modes and Effects Analysis" Method for improving of hospital information system

نویسندگان [English]

  • Mansoureh Naem Esfahani 1
  • Marzieh Javadi 2
  • Mina Azizzadeh 1

1 MSc Student, Health Services Management, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 PhD, Health Services Management, Health Management &Economic Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Hospital environments are workplaces that have high risks with negative effects. About Health Information System (HIS), there are researches that show the negative effects of information technology applications in health care on patients and workers. There are several methods for risk assessment, which the most reliable methods are FMEA - Failure Modes and Effects Analysis -. In this article we apply this technique to examine Failure Modes and Effects in the HIS system.Methods: This study is a descriptive - multi-step and applicable research. The researchers review processes by interviewing with staff of IT (Information Technology) and Nursing departments in 2013. And they identify potential fault modes and effects by brainstorming techniques. To this end, researchers use the standard worksheet (Effects Analysis & Failure Mode: FMEA) that used by several researchers in the many fields of health in other countries, and its reliability has been confirmed, and professional professors has confirmed its validity.Results: of 12 founded failure modes, 9 items were related to software section and 3 failures were related to hardware section. In test order process, the greatest risk priority number is related to entering of misdiagnose with 245 points. In drug order process, the priority numbers of additional drug order and reorder (by different people on different shifts), are equal in 36 points. The most significant failure in equipment order process is additional equipment order with 300points. In hardware section the greatest risk priority number is related to fire risk with 60points.Conclusion: According to this study, a prospective method as FMEA has high efficiency and effectiveness for identifying and prioritizing failure modes of running processes of "HIS". Risks associated with the use of the most important parts of the system were identified and provided useful suggestions. By applying the proposed measures appropriated in this study by applying this technique, we can reduce the risks of "HIS" greatly and help to improve hospital performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk Assessment
  • Risk
  • Hospital Information System