نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

2 کارشناس ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشگاه اصفهان

چکیده

مقدمه: قیمت منصفانه ادراک شده بیماران از خدمات درمانی ارائه شده یکی از عناصر مهم بازاریابی در بیمارستان ها و سازمان های ارایه دهنده­ی خدمات درمانی هستند که جهت استقرار نظام عادلانه پرداخت، داشتن عملکرد بهتر در بازار سلامت، درآمد پایدار و افزایش عملکرد این مراکز ضروری می باشد. هدف از این پژوهش تعیین تأثیر قیمت منصفانه ادراک شده از طریق وفاداری و رضایت بر پذیرش قیمت خدمات درمانی ارائه شده در مراکز درمانی خصوصی شهر اصفهان بوده است.روش بررسی: این پژوهش با توجه به هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- پیمایشی و مبتنی بر مدل معادلات ساختاری می باشد. جامعه آماری  پژوهش شامل بیماران (مشتریان) مراکز درمانی خصوصی در شهر اصفهان  در سال 1392 خورشیدی بود  که پرسشنامه ها میان345 نفر از این مشتریان  به صورت تصادفی توزیع شد. ابزار جمع آوری داده ها بر اساس پرسشنامه استاندارد بود که روایی آن بر اساس نظر خبرگان و پایایی ابزار بر اساس Cronbach’s alphaمورد تایید قرار گرفت. روش جمع آوری داده ها تصادفی طبقه­ای  و  نوع تحلیل یافته ها بر اساس مقدار بحرانی و شاخص های برازش بود. همچنین داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS 18 و AMOS 20 مورد تحلیل قرار گرفت.یافته ها: نتایج پژوهش از تاثیر قیمت منصفانه ادراک شده بر رضایت (48/0=β) و وفاداری مشتری(34/0=β)  حمایت می کند.همچنین تجزیه و تحلیل داده نشان داد که رضایت(39/0=β)  و وفاداری مشتری (42/0=β)  دو مؤلفه پیش بینی کننده برای پذیرش قیمت می باشند.نتیجه گیری: با توجه به تاثیر  قیمت منصفانه ادراک شده بر رضایت ، وفاداری و پذیرش قیمت خدمات درمانی ارائه شده توسط مراکز، توصیه می­شود که مدیریت این مراکز توجه لازم و همه جانبه به قیمت خدمات درمانی ارائه شده داشته باشند و تاحد امکان با ارائه راهکارهای بازاریابی احساس پذیرش قیمت را برای بیماران از طریق رضایت و وفاداری فراهم آورند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The impact of perceived price fairness by patients on price acceptance for medical services provided by the satisfaction and loyalty

نویسندگان [English]

  • Ali Kazemi 1
  • Ali Asadi 2
  • Javad Khazaei Pool 3

1 Assistant Professor, Business Administration, Department of management, University of Isfahan, Isfahan, Iran

2 MSc, Business Administration, University of Isfahan, Isfahan, Iran

3 MSc, Business Administration, University of Isfahan, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction:  Patients perceived price fairness for the service provided an important element of marketing hospitals or health care provider organizations. To establish a fair system of pay for performance in a healthy market, a stable income and high performance centers is essential. The aim of this study was to determine the effect of perceived price fairness on satisfaction and loyalty through the services offered price acceptance the city's private hospitals.Methods: This research according to purpose is the application and the descriptive – survey based on structural equation model. The study population consisted of patients (customers) of the private medical centers in the Isfahan city that questionnaires are randomly distributed among the 345 people of these customers. Tool for data collection was based on standard questionnaire these validity and reliability were confirm based at expert and Cronbach’s alph. Method for data collecting was randomly classified and kind of result analysis was based on critical value and fitness index. In addition, the data were analyzed using SPSS18 and Amos 20.Results: The results is supporting of the effect of perceived price fairness on customer satisfaction (β= 0.48) and loyalty (β= 0.34). The data analysis showed that customer satisfaction (β= 0.39) and loyalty (β= 0.42) are two factors to predicting for price acceptance.conclusion: Regarding the effect of perceived price fairness on satisfaction, loyalty and acceptance price of medical services provided by the centers, it is recommended that the management of this center have required considering  and comprehensive the price health care provided  and  as possible by providing marketing guidelines providing feel the price acceptance for patients through Satisfaction and loyalty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cost
  • Satisfaction
  • Patients
  • Health Services