نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشکده ی مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی دکتری، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، قطب علمی آموزشی مدیریت سلامت ایران، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

3 دانشیار، گروه روماتولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 استاد، مدیریت برنامهریزی آموزشی، مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد س?مت، دانشکده‌ی مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

5 دانشجوی دکتری، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: کیفیت مراقبت از دیدگاه بیماران به طور روز افزونی به عنوان یکی از بخش  های مهم مدیریت جامع بیماری مزمن و وسیله ای برای ارزیابی کیفیت سنجیده می شود. این مطالعه با هدف ارزیابی کیفیت مراقبت ارائه شده به بیماران آرتریت روماتوید از طریق مدل جامع اندازه گیری جامع کیفیت در مراقبت بهداشتی و درمانی انجام شد.روش بررسی : مطالعه حاضر از نوع توصیفی- مقطعی بود که در بین 170 فرد مبتلا به آرتریت روماتوئید که درسال 92-1391 خورشیدی از کلینیک های تخصصی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مراقبت دریافت کرده اند، انجام گرفت. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه استاندارد و محقق ساخته بود که روایی محتوایی پرسشنامه از طریق 8 متخصص در زمینه طراحی پرسشنامه و روماتولوژیست دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و تبریز بررسی شد و پایایی آن با توجه به شاخص Cronbach alpha (SQ; α = 0.721, TQ; α = 0.766, CQ; α = 0.803) بدست آمد. در نهایت هر یک از ابعاد کیفیت به درجه بندی از 100 تبدیل شدند که ارزش بالاتر نشان دهنده کیفیت بهتر بود. و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS-19 صورت گرفت. از آزمون t مستقل،  تست ANOVA برای مقایسه CQ، SQ، TQ و نمره QI بین متغیرهای انجام شد.یافته ها: میانگین نمره کیفیت کل70/72 و میانگین نمرات  SQ، TQ و CQ به ترتیب 09/79، 29/65 و 25/70 بدست آمد. برای CQ تنها 8/19درصداز شرکت کنندگان امتیاز لازم برای مرحله چهارم یعنی توانایی استمرار مراقبت ها در شرایط سخت و تحت استرس را کسب کرده بودند. برای TQ شکاف قابل توجهی بین آنچه که بیماران (RA) Rheumatoid Arthritis  دریافت می کردند و آنچه که در دستورالعمل ها توصیه شده است، وجود داشت و ابعاد کیفیت خدمت در اکثریت موارد به ویژه« گروه های حمایتی» ضعیف بودند.نتیجه گیری: براساس مطالعه حاضر نمره کیفیت مراقبت از دیدگاه بیماران پایین بود و نیاز به توجه به تمام ابعاد کیفیت است  بنابراین باید توجه بیشتری به مشارکت بیماران و توانمندسازی آنها برای مدیریت وضعیت خود داشت و همچنین نیاز به ترویج رعایت استاندارد های مراقبتی از بیماران و تشکیل انجمن های بیماران روماتولوژی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessment of quality of delivered care to patients with rheumatoid arthritis based on a model of Comprehensive Quality Measurement

نویسندگان [English]

  • Saeed Karimi 1
  • Kamal Gholipour 2
  • Peyman Mottaghi 3
  • Mohammad Hossein Yarmohammadian 4
  • Azad Shokri 5

1 Associate Professor, Health Service Management, Health Management and Economic Research Center, School of Health Management and Medical Informatics, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 PhD Student, Health Services Management, Iranian Heath Services Management Center of Excellence, School of Management and Medical Informatics, Student Research Committee, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran

3 Associate Professor, Rheumatologist, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

4 Professor, Educational Planning Management, Health Management and Economic Research Center, School of Health Management and Medical Informatics, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

5 PhD student, Health Services Management, School of Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: Quality of care from the perspective of patients is increasingly considered an important component of comprehensive chronic disease management and as instrument that use for evaluation of quality.  This study aimed to assess of quality of delivered care among patients with rheumatoid arthritis based on a model of Comprehensive Quality Measurement in Health care (CQMH).Methods: A cross-sectional study was conducted with 170 people with rheumatoid arthritis who were received care from specialist clinics of Isfahan University of medical sciences in 2013. Validity of The study questionnaires were reviewed and confirmed by 8 specialist in rheumatology and research and there reliability was confirmed according to Cronbach's alpha index (Service Quality (SQ); α = 0.721, Technical Quality (TQ); α = 0.766, Costumer Quality (CQ); α = 0.803). Final scores for each dimension were referred on a 0-100 scale with high values indicating better quality. Data analyzed using the SPSS-19 statistical package. Independent Samples Test, ANOVA Tests were conducted to compare CQ, SQ, TQ and QI score between categorical variables.Results: The average Quality Index was 72.70 of a 0-100 scale and average SQ, TQ, CQ score were 79.09, 68.54, and 70.25 respectively. For CQ only 19.8% of participations staying the course of action even under stress and financial constraints, there was a significant gap between what Rheumatoid Arthritis (RA) care they received and what was recommended in the guideline for TQ and the concept of service quality was poorly developed in many cases, specifically "availability of support group" that was the lowest scores.Conclusion: According to the present study quality of care the patient’s perspective was low, thus its need to pay attention to patient partnership and empowering them to manage their condition. Also there are need to Promote compliance and establish association of rheumatology patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation
  • Quality of Health Care
  • Patients
  • Arthritis, Rheumatoid