نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار ، علم اطلاعات و دانش شناسی، پژوهشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایرانداک)، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد، مهندسی پزشکی، گرایش مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، تهران، ایران

3 استادیار، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، بیمارستان بقیه اله، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: ارزیابی درگاه‌ها یکی از مباحث مهم در توسعه خدمات به کاربران است. بر این اساس هدف از مقاله حاضر پیشنهاد سیاهه ارزیابی درگاه‌های بیمارستانی بوده است.روش بررسی: در پژوهش حاضر ابتدا از روش مطالعه کتابخانه‌ای و سپس از روش ارزش گذاری نظام‌مند استفاده شده است. بر این اساس ابتدا اقدام به مطالعه منابع و مستندات مرتبط با ارزیابی درگاه‌ها و وب سایت‌ها و نیز سیاهه‌های ارزیابی متعدد موجود شده است. بنابراین جامعه پژوهش حاضر در این بخش تمامی مستندات، وب سایت‌های ارزیابی درگاه‌ها و سیاهه‌های ارزیابی درگاه‌های موجود منتشر شده در پایگاه‌های اطلاعاتی معتبر مانند (Science direct)، (Emerald insight)، (Google scholar) هستند که تا سال 1392 منتشر شده و یا در دسترس قرار داشتند. برای کسب روایی معیارها و مؤلفه‌ها نیز از نظر متخصصان استفاده شده است. سپس برای ارزش گذاری معیارها و مؤلفه‌ها از روش AHP[A1]  (Analytic Hierarchy Process)[u2]  استفاده شده است. در تحلیل یافته‌ها نیز از روش مقایسه یک به یک معیارها و مولفه‌های شناسایی شده با استفاده از نرم‌افزار (Excel) استفاده شده است.یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که در ارزیابی درگاه‌های بیمارستانی 14 معیار اصلی باید مد نظر قرار گیرند. معیارهای مورد نظر به همراه ارزش وزنی آنها به شرح زیر در این پژوهش محقق شدند: اطلاعات تماس (با ارزش وزنی 5 امتیاز)؛ ویژگی صفحات درگاه (با ارزش وزنی 5 امتیاز)؛ طراحی صفحات (با ارزش وزنی 4 امتیاز)؛ روزآمدسازی صفحات (با ارزش وزنی 5 امتیاز)؛ اطلاعات عمومی، راه‌های دسترسی (با ارزش وزنی 5 امتیاز)؛ خدمات عمومی (با ارزش وزنی 20 امتیاز)، خدمات به بیماران (با ارزش وزنی 3 امتیاز)؛ اطلاعات مورد نیاز بیماران (با ارزش وزنی 7 امتیاز)؛ پژوهش و آموزش (با ارزش وزنی 3 امتیاز)؛ روابط عمومی (با ارزش وزنی 7 امتیاز)؛ ویژگی‌های فنی صفحات (با ارزش وزنی 4 امتیاز)؛ پزشکی از دور (با ارزش وزنی 15 امتیاز)؛ خدمات داروئی (با ارزش وزنی 3 امتیاز)؛ و خدمات مالی (با ارزش وزنی 15 امتیاز) و 77 مؤلفه فرعی برای ارزیابی درگاه‌های بیمارستانینتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌های حاصل از این پژوهش، سیاهه وارسی ارزیابی درگاه‌های بیمارستانی به همراه ارزش وزنی هر یک از معیارها و مؤلفه‌های آنها تهیه و پیشنهاد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Hospital portal assessment: suggested checklist

نویسندگان [English]

  • Mehdi Alipour-Hafezi 1
  • Mahshid Karimi 2
  • Shahram Tofighi 3

1 Assistant professor, Knowledge & information Sciences, Iranian research institute for information science and technology (IRANDOC), Tehran, Iran

2 MSc, Medical engineering, Amirkabir University of technology, Tehran Polytechnic, Tehran, Iran

3 Assistant professor, Health Services management, Baghiatallah university, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: Portal assessment is one of major issues in developing services to users. This article is going to suggest a checklist in order to evaluate hospital portals.Methods: In this study library research method is used to study literature and evaluation checklists. In fact specialist viewpoints are used to get reliability of the assessment tool. Afterwards AHP method is used to valuation criteria and components.Results: In this study 14 criteria and 77 components were identified and proposed. The criteria and their score were gained as follow: contact information (with 5 score); features of portal pages (with 5 score); pages design (with 4 score); updating pages (with 5 score); Information, access roads (with 5 score); Public services (with 20 score); Services to Patients (with 3 score); Patient data (with 7 score); Research and education (with 3 score); Public relationship (with 7 score); Technical features of screens (with 4 score); Telemedicine (with 15 score); Pharmaceutical Services (with 3 score); Financial Services (with 15 score).Conclusion: According to finding a checklist for assessment of hospital portals is suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Checklist
  • Evaluation
  • Hospital Portals