نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، مدیریت صنعتی، گروه مدیریت، پردیس علوم تحقیقات فارس، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت، مرودشت، ایران

2 مربی، مدیریت صنعتی، گروه مدیریت، پردیس علوم تحقیقات فارس، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت، مرودشت، ایران

چکیده

مقدمه: صف، یکی از رایج‌ترین سیستم‌های پیچیده اجتماعی در زندگی انسان‌ها به شمار می‌رود که به طور اجتناب‌ناپذیری با حوزه فعالیت سازمان‌ها در ارتباط است. با توجه به خصوصیات سازمان‌های بهداشتی و درمانی و نقش حساسی که برنامه‌ریزی در چنین سازمان‌هایی بر عهده دارد، علم تحقیق در عملیات می‌تواند کمک زیادی به این امر نماید. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش زمان انتظار بیماران و کاهش آن به حدی که کمترین اختلاف را با استاندارهای زمان انتظار داشته باشد، انجام شد. روش بررسی: این پژوهش به صورت کاربردی و از دسته مطالعات مقطعی بود که در تابستان سال 1393، در پاراکلینیک مرکز درمانی حافظ بر روی 2614 نفر از مراجعه کنندگان انجام گرفت. با ورود افراد به سیستم و ثبت کد بیمار، زمان ورود، زمان شروع به کار واحدها و زمان شروع و پایان خدمت‌دهی با کمک کارکنان و دو دستیار ثبت شد. با استفاده از تکنیک‌های صف و شبیه‌سازی، جریان بیمار مدل‌سازی و بهینه‌سازی گردید. داده‌ها در نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای تعیین توابع توزیع احتمالی از Input Analyzer استفاده گردید و با بهره‌گیری از نرم‌افزار Arena، سیستم درمانی شبیه‌سازی شد. یافته‌ها: با ادامه روند فعلی، 30 درصد از مراجعان دیگر تمایلی به مراجعه مجدد به مرکز را ندارند. به طور متوسط 83 درصد از مراجعه کنندگان بخش سونوگرافی و 58 درصد از مراجعه کنندگان بخش رادیولوژی بیش از 30 دقیقه منتظر ویزیت از سوی پزشک معالج می‌مانند که این امر با استانداردهای مدت زمان انتظار اختلاف معنی‌داری داشت و همچنین، بر خلاف بند 1-10 منشور بیماران ایران بود. با اجرای شبیه‌سازی و آزمایش 6 سناریو، «سناریوی ترکیبی» مدت زمان انتظار دریافت اولین خدمت را برای مراجعه کنندگان سونوگرافی 04/75 دقیقه و برای مراجعه کنندگان رادیولوژی 57/65 دقیقه کاهش داد. نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان داد که پیاده کردن سناریوی پیشنهاد شده نسبت به مدل فعلی مرکز درمانی، موجب بهبود کیفیت خدمت‌رسانی و کاهش زمان انتظار بیماران تا دریافت اولین خدمت خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presentation the Simulation Model for Paraclinical Services in Shiraz Hafez Hospital ‎and ‎Evaluate Scenarios to Reduce Waiting Time

نویسندگان [English]

  • Hoda Moradi 1
  • Maryam Razavi 2

1 MSc, Industrial Management, Department of Management, Fars Sciences and Research Branch, Islamic Azad ‎University, Marvdasht, ‎Iran

2 Lecturer, Industrial Management, Department of Management, Fars Sciences and Research Branch, ‎Islamic Azad University, Marvdasht‎‎, Iran‎

چکیده [English]

Introduction: The queue is one of the most complex social systems in which human lives are inevitably ‎associated with the activities of organizations. Due to the characteristics of healthcare ‎organizations and the critical role that planning plays in such organizations, research in this regard ‎can be of great help. This paper was an attempt to demonstrate the role and use of the branches ‎of the operations research discipline in healthcare centers. Methods: The current research was a cross-sectional study conducted on‏ ‏‎2614‎‏ ‏patients referred to the ‎paraclinic ward of Hafez Hospital, Shiraz, Iran. In order to collect data, the patient code, time of arrival, work start time, serving start and end time were recorded with the help of staff and two assistants at the time of arrival of the patients. Then, modeling and optimization of patient flow were conducted using queues and simulation techniques. The data was analyzed using SPSS software and Input Analyzer ‎Software and the system was simulated using Arena software. Results: The results showed that 30% of the patients no longer wished to be referred back to the center. ‎The findings also revealed that there was a significant difference between the standard waiting ‎time and the time spent in the hospital to recive a service. Among the 6 different scenarios, the ‎mixed scenario reduced waiting time of the first service for‏ ‏sonography patients to 75.04 minutes ‎and for radiology patients to 65.573 minutes. Conclusion: The results showed that the suggested model, in comparison to the current model of health ‎centers, can improve the‏ ‏quality of services and reduce the duration of time patients must wait ‎until receiving the first service‏. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Computer Simulation
  • Queuing Theory
  • Health Services
  • Hospitals