نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، پژوهشگاه علوم و فن‌آوری ‏اطلاعات ایران، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

چکیده

مقدمه: بهبود خدمات هر سازمان در گرو رشد حرفه‌ای و بالا بردن سطح دانش و مهارت کارکنان آن سازمان است. بدین منظور، آگاهی و شناخت سطح دانش و مهارت کتابداران ضروری به نظر می‌‌رسد. هدف از انجام مطالعه حاضر، شناسایی صلاحیت‌های کتابداران دانشگاه علوم پزشکی استان کرمان بود. روش بررسی: این پژوهش از نوع توصیفی بود که در سال 1393 انجام شد. جامعه پژوهش را کتابداران دانشگاه علوم پزشکی استان کرمان (67 نفر) تشکیل دادند. داده‌ها به وسیله پرسش‌نامه صلاحیت‌های کتابداران که شامل 115 سؤال در قالب 7 صلاحیت بود، جمع‌آوری گردید. روایی پرسش‌نامه مذکور توسط افراد صاحب‌نظر و پایایی آن نیز بر اساس ضریب Cronbach's alpha (98/0) مورد تأیید قرار گرفت. داده‌ها با استفاده از روش توصیفی در نرم‌افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید. این صلاحیت‌ها شامل صلاحیت‌های مدیریتی، مجموعه‌سازی، سازماندهی، خدمات اطلاع‌رسانی، فن‌آوری اطلاعات، پژوهش و صلاحیت‌های ارتباطی بود. یافته‌ها: میانگین صلاحیت‌های مدیریتی کتابداران دانشگاه علوم پزشکی کرمان 09/4، مجموعه‌سازی 87/3، سازماندهی 61/3، خدمات اطلاع‌رسانی 81/3، فن‌آوری اطلاعات 60/3، پژوهشی 35/3 و صلاحیت‌های ارتباطی 17/4 به دست آمد. به طور کلی سطح کتابداران دانشگاه علوم پزشکی در 7 صلاحیت بررسی شده، خوب یا بسیار خوب ارزیابی گردید. نتیجه‌گیری: نتایج کلی پژوهش حاضر نشان می‌دهد که کتابداران دانشگاه علوم پزشکی در صلاحیت‌های ارتباطی دارای سطح بالاتری نسبت به سایر صلاحیت‌ها هستند و به ترتیب در صلاحیت‌های پژوهشی، فن‌آوری اطلاعات و سازماندهی دانش و مهارت بیشتری نیاز دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Assessment of Competencies of Librarians in Kerman University of Medical Sciences, ‎Iran

نویسندگان [English]

  • Fariborz Doroudi 1
  • Mahdiyeh Kalantary-Khandani 2

1 Assistant Professor, Library and Information Science, Iranian Research Institute for Information Science ‎and Technology, Tehran, Iran‎

2 MSc, Library and Information Science, Central Library and Documentation Center, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, ‎Iran

چکیده [English]

Introduction: Improvement of services in any organization depends on the professional growth and promotion ‎of knowledge and proficiency level of the employees. Accordingly, evaluation of librarians' ‎knowledge and proficiency level seems to be essential. The goal of the present research was ‎to study the competences of librarians of Kerman University of Medical Sciences, ‎ Kerman, Iran. Methods: The present research was of descriptive survey. The study population consisted of 67 ‎librarians in Kerman University of Medical Science. The required information was ‎gathered using the Librarians' Competencies Questionnaire which consisted of 115 ‎questions in the framework of 7 competencies. These competencies consist of management, ‎classification, organization, information services, information technology, research, and ‎communication. The validity of the questionnaire was confirmed by specialists, and its reliability ‎was determined using Cronbach’s alpha (0.98). The data was analyzed using descriptive methods ‎and SPSS statistical software. Results: The results showed that the average competency score of the librarians regarding management, ‎classification, organization, informative services, information technology, research, and ‎communication was 4.09, 3.87, 3.61, 3.81, 3.35, and 4.17, respectively. Conclusion: The findings of this research revealed that the librarians of Kerman University of Medical ‎Sciences obtained higher scores in communicative competencies compared with other ‎competences. As a result, they require more knowledge and skills in competencies of research, ‎information technology, and organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge
  • Professional Competency
  • Librarians
  • Libraries
  • Kerman University of Medical Sciences