نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مدیریت اطلاعات سلامت، گروه علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، قطب علمی و آموزشی مدیریت سلامت ایران، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

2 استاد، گروه مدیریت اطلاعات سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، ‏دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

3 استادیار، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 دانشیار، گروه آمار و ریاضی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: مقاومت پزشکان در برابر پذیرش پرونده الکترونیک مراقبت سلامت (Electronic health care record یا EHCR)، هنوز جدی‌ترین چالش پیش ‌روی پیاده‌سازی آن به شمار می‌رود. بنابراین، شناسایی عواملی که به این مسأله دامن‌ می‌زند، دارای اهمیت خاصی است. مطالعه حاضر با هدف تعیین نقش ویژگی‌های نهادی پزشکان بر پذیرش EHCR انجام شد. روش بررسی: روش پژوهش، کاربردی از نوع توصیفی- تحلیلی بود و جامعه آماری آن را پزشکان شاغل در 26 بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1393 تشکیل دادند. بر اساس فرمول نمونه‌گیری در مدل‌سازی معادلات ساختاری، 270 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسش‌نامه محقق‌ ساخته بود که روایی و پایایی آن به تأیید رسید (90/0 = a). داده‌ها بعد از جمع‌آوری توسط روش تحلیل مسیر در نرم‌افزار AMOS (نسخه سوم) و در نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: همبستگی معنی‌داری بین هیچ ‌کدام از ویژگی‌های نهادی پزشکان شامل سن، سابقه ‌کار، آشنایی با کامپیوتر و آشنایی با EHCR و متغیرهای درونی مدل پذیرش فن‌آوری، برداشت ذهنی از سهولت استفاده و برداشت ذهنی از سودمندی استفاده، وجود نداشت. همچنین، هیچ‌ کدام از ویژگی‌های نهادی پزشکان، تأثیر معنی‌داری را بر سهولت استفاده، سودمندی استفاده و میزان استفاده از EHCR نشان نداد. نتیجه‌گیری: ویژگی‌های نهادی پزشکان، نقش قابل‌ توجهی در پذیرش EHCR از سوی آنان ندارد. شایسته است که به جای تمرکز صرف بر ویژگی‌های نهادی پزشکان در پذیرش EHCR، سایر عوامل تأثیرگذار نیز مورد توجه قرار گیرد تا پیاده‌سازی EHCR با ضریب اطمینان بالاتری همراه شود. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Physicians' Characteristics on Adoption of Electronic Health Care ‎Records ‎Based on the Technology Acceptance Model in Hospitals of Tehran ‎University of Medical ‎Sciences, Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammadhiwa Abdekhoda 1
  • Maryam Ahmadi 2
  • Alireza Noruzi 3
  • Mohmoudreza Gohari 4

1 Assistant Professor, Health Information Management, School of Management and Medical Informatics ‎AND Iranian Center of ‎Excellence in Health Management, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, ‎Iran

2 Professor, Health Information Management, School of Management and Medical ‎Information Science, Iran University ‎of Medical Sciences, Tehran, Iran

3 Assistant Professor, Library and Information Science, Department of Library and Information Science, ‎University of Tehran, Tehran, ‎Iran

4 Associate Professor, Medical Statistic, School of Management and Medical Information Science, Iran ‎University of Medical Sciences, ‎Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: Physicians’ resistance to accepting and adopting Electronic Health Care Record (EHCR) ‎is still a serious challenge to the nationwide adoption of EHCR. As a result, ‎identification of the factors that contribute to this challenge is valuable. Thus, this study ‎was performed to survey the effect of physicians' characteristics on adoption of EHCR. Methods: A Descriptive-analytical survey was applied in this study. The study population ‎consisted of physicians who worked in 26 hospitals affiliated to Tehran University of ‎Medical Sciences, Iran. From among them, 270 physicians were selected to participate ‎in this research. The data gathering tool was a questionnaire the validity and reliability ‎of which were confirmed. The data were collected, and then, analyzed using path ‎analysis in structural equation modeling (SEM) in SPSS and AMOS software. Results: The results showed that there is no significant correlation between physicians’ ‎characteristics, such as age, work experience, computer familiarity, and EHCR ‎familiarity, and perceived usefulness (PU) and perceived ease of use (PEOU). In ‎addition, no significant correlation was observed between physicians’ characteristics ‎and the technology acceptance model (TAM) variables. Conclusion: Physicians’ characteristics did not have any significant effect on accepting and ‎adopting EHCR. Therefore, it is suggested that policymakers and managers focus on ‎other factors that affect EHCR acceptance and implementation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physicians
  • Electronic Health Records
  • Tehran University of Medical Sciences