نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، مدیریت ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، ‏دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: مدیریت کوانتومی، یکی از شیوه‌های نوین مدیریتی در سازمان‌ها می‌باشد که مورد توجه بسیاری از صاحب‌نظران علم مدیریت قرار گرفته است. پژوهش حاضر با هدف تعیین سهم نسبی مدیریت کوانتومی بر اشتیاق شغلی کارکنان ادارات تربیت بدنی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور انجام شد. روش بررسی: این پژوهش از نوع کاربردی و از دسته مطالعات توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری آن را کلیه کارکنان ادارات تربیت بدنی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در سال 1393 تشکیل داد (202 نفر). حجم نمونه تعیین شده بر اساس جدول Krejcie و Morgan، 132 نفر محاسبه شد. نمونه‌گیری به روش تصادفی طبقه‌ای متناسب با جامعه آماری انجام گرفت. ابزار جمع‌آوری شامل پرسش‌نامه 21 سؤالی مدیریت کوانتومی محقق ساخته (با روایی 71 درصد و پایایی 84 درصد) و پرسش‌نامه 17 سؤالی اشتیاق شغلی (با روایی 73 درصد و پایایی 81 درصد) بود. جهت تحلیل داده‌ها از روش آماری تحلیل رگرسیون استفاده گردید. یافته‌ها: مؤلفه‌های «دیدن کوانتومی، تفکر کوانتومی، احساس کوانتومی، شناخت کوانتومی، عمل کوانتومی، وجود کوانتومی و اعتماد کوانتومی»، پیش‌بینی کننده افزایش انرژی شغلی، شیفتگی شغلی و فداکاری شغلی کارکنان بود. همچنین، همبستگی مثبت و معنی‌داری بین مدیریت کوانتومی با مؤلفه‌های انرژی شغلی، شیفتگی شغلی و فداکاری شغلی کارکنان وجود داشت (05/0 £ P). نتیجه‌گیری: استفاده سازمان‌ها به ویژه ادارات تربیت بدنی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور از شیوه‌های مدیریت کوانتومی، می‌تواند در تقویت و افزایش اشتیاق شغلی کارکنان راه‌گشا باشد و به ارتقای بیشتر سازمان به سمت اهداف سازمانی کمک نماید. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relative Impact of Quantum Management on Job Engagement ‎Dimensions in ‎Employees of Physical Education Departments of ‎Iranian Medical Sciences Universities

نویسنده [English]

  • Hamidreza Mirsafian

Assistant Professor, Sport Management, Department of Sport Management, School of Sport Sciences, University of Isfahan, ‎Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Quantum management is a novel way of management presently used in organizations. The ‎aim of this research was to study the relative contribution of quantum management to job ‎engagement dimensions among the employees of physical education departments of Iranian ‎medical sciences universities. Methods: This was an applied, descriptive, and correlational study. The study subjects consisted of 220 ‎employees working in physical education departments of medical sciences universities of the ‎country in 2014. The sample size was calculated as 132 using the Krejcie and Morgan’s ‎method. The stratified random sampling method was used according to the total population ‎of this research. Data collection tools consisted of a researcher-made quantum management ‎questionnaire (21 items) and a job engagement scale (17 items). The regression test was used ‎for analyzing data. Results: The improvement of employees’ job energy, job absorption, and job dedication were ‎predicted by quantum seeing, quantum thinking, quantum feeling, quantum knowing, ‎quantum acting, quantum being, and quantum trust. Moreover, quantum management had a ‎positive and significant correlation with job energy, job absorption, and job dedication ‎dimensions (P ≤ 0.05). Conclusion: The use of quantum management methods could be helpful in improving and strengthening ‎the employees’ job engagement in organizations, especially physical education departments of ‎Iranian medical sciences universities. In addition, it would promote the attaining of ‎organizational goals in organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job Engagement
  • Physical Education
  • Quantum Management
  • Personnel
  • Universities