نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مهندسی صنایع، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 کارشناس‌ارشد، مدیریت فن‌آوری اطلاعات، دانشکده فن‌آوری اطلاعات، دانشگاه مهر البرز، تهران، ایران‏

3 کارشناس ارشد، مدیریت فن‌آوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: در کنترل سلامت، شناسایی خودکار عناصر و جمع‌آوری داده‌ها بدون نیاز به دخالت مکرر انسان ضرورتی انکار‌ناپذیر است. در میان انواع روش‌ها، RFID (Radio-frequency identification) این خصوصیت را دارد و فرایند دریافت و ارسال اطلاعات را برخط می‌نماید. پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش این فن‌آوری در درمان و مراقبت در بیمارستان‌های کاشان از دید کاربران انجام شد.روش بررسی: روش این پژوهش، کاربردی و از نوع توصیفی- مقطعی بود. نمونه‌ آماری مطالعه را 72 نفر از پزشکان و پرستاران بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی کاشان تشکیل داد که به صورت طبقه‌ای انتخاب شدند. روش جمع‌آوری داده‌ها، پرسش‌نامه بود که روایی آن توسط تعدادی از خبرگان و پایایی آن با استفاده از ضریب  Cronbach¢s alphaبه میزان 89 درصد تأیید شد. داده‌ها با استفاده از آزمون 2χ تحلیل گردید.یافته‌ها: بر اساس یافته‌های به دست آمده، 84 درصد از مشارکت کنندگان معتقد بودند که رادیو شناسه‌‌ها موجب بهبود مؤلفه‌های ردیابی، تشخیص طبی، دریافت خودکار داده و تشخیص هویت در درمان و مراقبت شده است. مطابق با نگرش جامعه پژوهش، مؤلفه‌های RFID از نظر اثر آن در بهبود درمان و مراقبت، به دارای ترتیب ردیابی، تشخیص طبی، دریافت و جمع‌آوری خودکار اطلاعات وتشخیص هویت برابر با 05/17، 27/16، 54/15 و 87/14 بودند که همگی آن‌ها مطلوب ارزیابی شد.نتیجه‌گیری: مثبت بودن نگرش جامعه‌ مورد مطالعه نشان می‌دهد که استفاده از فن‌آوری  RFIDدر بیمارستان‌های بررسی شده، می‌تواند در جهت درمان و مراقبت بیماران مؤثر باشد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Attitudes of the Staff of Hospitals Affiliated to Kashan University of Medical Sciences, Iran, ‎towards the Role of ‎Radio-Frequency Identification in Care and Treatment

نویسندگان [English]

  • Seyed Mohammad Taghi Taghvafard 1
  • Akram Mofarrah 2
  • Saman Ebrahimi 3

1 Associate Professor, Industrial Engineering, Department of Industrial Management, School of Management and Accounting, ‎Allameh ‎Tabataba'i University, Tehran, Iran

2 MSc, Information Technology Management, School of Information Technology, University of Mehr ‎Alborz, Tehran, Iran

3 MSc, Information Technology Management, School of Management and Accounting, Allameh ‎Tabataba'i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: Automatic identification and data collection without the need for frequent human intervention is an undeniable ‎necessity in health control. Among a variety of methods, radio-frequency identification (RFID) is known for this ‎characteristic and can be used for the online process of sending and receiving information. This study was ‎conducted to determine the role of this technology in the effectiveness of treatment and care at hospitals affiliated ‎to Kashan University of Medical Sciences, Iran, from the point of view of its users.Methods: This was an applied, descriptive, and the cross-sectional research. The statistical sample consisted of 72 physicians ‎and nurses of hospitals affiliated to Kashan University of Medical Sciences selected through stratified sampling ‎method. Data collection was carried out using a questionnaire the validity and reliability of which were, respectively, ‎confirmed by a group of experts and using Cronbach's alpha coefficient (α = 0.89). Data were analyzed using chi-‎square test.Results: According to the results, 84% of the participants believed that RFID tags lead to the improvement of detection, ‎diagnosis, identification, and automated reception of information in treatment and care. The attitude of the studied ‎population toward RFID components was favorable in improving treatment and care in terms of effective ‎detection (17.05), diagnosis (16.27), automated reception, collection of information (15.54), and identification‎ (14.8).Conclusion: The favorable attitude of the participants shows that the use of RFID in the studied hospitals was effective in ‎improving treatment and care for the patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Radio Frequency Identification Device
  • Viewpoint
  • Treatment
  • Patient Tracking