نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت دولتی، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، مدیریت سازمان‌های دولتی، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: ساختار هر سازمان تعیین کننده میزان توانایی آن در پاسخگویی به چالش‌های محیطی است. عوامل متعددی بر ساختار سازمانی و بهبود عملکرد آن تأثیر می‌گذارد که یکی از این عوامل، سیستم‌های اطلاعات مدیریت می‌باشد. مطالعه حاضر با هدف تأثیر سیستم‌های اطلاعات مدیریت بر ابعاد ساختار سازمانی در شعب تأمین اجتماعی استان قم انجام شد. روش بررسی: این مطالعه توصیفی- همبستگی در سال 1394 بر روی 235 نفر از کارکنان 9 شعبه تأمین اجتماعی استان قم انجام گرفت. جامعه آماری با استفاده از فرمول Cochran و روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌های ساختار سازمانی Robbins و سیستم‌های اطلاعات مدیریت DeLone-McLean استفاده گردید. داده‌ها با استفاده از آزمون همبستگی Spearman در نرم‌افزار SPSS و مدل‌سازی معادلات ساختاری (Structural equation modeling) در نرم‌افزار Amos مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: بین سیستم‌های اطلاعات مدیریت، ابعاد تمرکز و پیچیدگی رابطه معکوس و معنی‌داری وجود داشت (به ترتیب 325/0- و 543/0-). همچنین، بین سیستم‌های اطلاعات مدیریت و بعد رسمیت رابطه مستقیم (314/0) و معنی‌داری مشاهده شد. تأثیر متغیر سیستم‌های اطلاعات مدیریت بر تمرکز، پیچیدگی و رسمیت با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری به ترتیب 85/0-، 74/0- و 69/0 به دست آمد. نتیجه‌گیری: به کارگیری سیستم‌های اطلاعات مدیریت، باعث کاهش میزان تمرکز در تصمیم‌گیری و گسترش تفویض اختیار، تخت شدن ساختار سازمانی، افزایش واکنش به پویایی محیط و همچنین، افزایش رسمیت از طریق تأکید به مقررات، روش‌ها و مدارک کتبی در شعب تأمین اجتماعی استان قم شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessment and Modeling of the Impact of Management Information Systems on ‎Dimensions of Organizational ‎Structure in the Social Security Organization Branches of Qom, Iran

نویسندگان [English]

  • Hossein Azari 1
  • Mazaher Yousefi-Amiri 2

1 MSc Student, Public Management, Department of Public Management, School of Management, University of Tehran, Tehran, Iran

2 PhD Student, Public Management, Department of Public Management, School of Management, Tarbiat Modares University, ‎Tehran, ‎Iran

چکیده [English]

Introduction: The structure of an organization determines its ability to respond to environmental challenges. Numerous factors ‎affect organizational structure and improve organizational performance. One of these factors is management ‎information systems (MISs). The aim of the present study was to determine the effect of MISs on dimensions of ‎organizational structure in the branches of the Social Security Organization of Qom, Iran. Methods: This correlational descriptive study was conducted on 235 employees of 9 branches of the Social Security ‎Organization in Qom during 2015. The study population was selected using the Cochran formula and cluster ‎sampling‏.‏‎ Robbins Organizational Structure Questionnaire and Delone and Mclean’s Management Information ‎Systems Questionnaire were used to collect data. Data were analyzed using Spearman correlation test in SPSS ‎software and Structural Equation Modeling in Amos software. Results: A significant negative relationship was found between the MISs and dimensions of centralization and complexity (-‎‎0.325 and -0.543, respectively). Moreover, a significant direct relationship was found between MISs and the ‎dimension of formalization (0.314). The impact of MISs on centralization, complexity, and formalization was, ‎respectively, calculated as -0.85, -0.74, and 0.69 using structural equation modeling (SEM). Conclusion: Application of MISs caused a decrease in the centralization of decision making and expansion of authority ‎delegation, decrease in the organizational hierarchy, and increase in response to the dynamics of the environment ‎and formalization through emphasis on rules, procedures, and written documents in branches of the Social Security ‎Organization of Qom.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Structure
  • Management Information Systems
  • Social Security