نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ‏استادیار، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه ‏طباطبایی، تهران، ایران

2 ‏کارشناس ارشد، مهندسی پزشکی، دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران ‏

چکیده

مقدمه: امروزه پورتال‌های ‏بیمارستانی نقشی کلیدی در اطلاع‌رسانی و ارایه خدمات ویژه به مخاطبان دارند. از این‌رو، پژوهش حاضر با هدف شناسایی وضعیت ساختار و محتوای پورتال‌های ‏بیمارستان‌های خصوصی مستقر در شهر تهران انجام شد.روش بررسی: این پژوهش از نوع کاربردی بود و به روش توصیفی انجام گردید. جامعه پژوهش را تمام بیمارستان‌های خصوصی شهر تهران (تعداد 34 پورتال‌ بیمارستان) تشکیل داد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، سیاهه وارسی بود که با استفاده از آن، مشاهده هدفمند و جمع‌آوری اطلاعات صورت گرفت. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از تعداد، درصد، امتیاز مؤلفه و معیار، توصیف و ارایه شد.یافته‌ها: پورتال‌ها از نظر معیار اطلاعات تماس، در وضعیت مطلوب؛ از نظر معیار طراحی صفحات، در وضعیت نسبتاً مطلوب؛ از نظر معیارهای ویژگی فنی صفحات، ویژگی صفحات پورتال‌، روابط عمومی، اطلاعات مورد نیاز بیماران، اطلاعات عمومی و راه‌های دسترسی و خدمات مالی، در وضعیت نامطلوب و از نظر معیارهای خدمات به بیماران، روزآمدسازی صفحات، خدمات عمومی، خدمات دارویی، پژوهش و آموزش و پزشکی از دور، در وضعیت ضعیف قرار داشتند.نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان داد که پورتال‌های مورد ارزیابی دارای وضعیت مناسبی نیستند. بنابراین، ضروری است تا با استفاده از نتایج پژوهش مسؤولان مربوط به این حوزه، کیفیت پورتال‌ در زمینه کاربرمداری و خدمات ارتقا یابد. در این راستا، توجه به بهره‌گیری از فن‌آوری‌های روز اطلاعات ضروری می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessment of Web Portals of Private Hospitals in Tehran, Iran

نویسندگان [English]

  • Mehdi Alipour-Hafezi 1
  • Mahshid Karimi 2

1 Assistant Professor, Knowledge and Information Sciences, School of Psychology and Education Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

2 MSc, Medical Engineering, School of Medical Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: Today, hospital portals play a key role in the dissemination of information and provision of special services. Therefore, the main purpose of this study was to evaluate the status of portals of private hospitals in Tehran, Iran, in terms of their content and structure.Methods: This was a descriptive practical study. The research population consisted of the portals (n = 34) of all private hospitals in Tehran. Data gathering tool was a checklist. The data were collected through objective observation. The collected data were presented in number, percentage, and factor and criterion scores.Results: Research findings demonstrated that portals had favorable conditions in terms of contact information. They were relatively favorable in terms of page design. In addition, the portals were unfavorable in terms of page technical specifications, portal page specification, and public relationship, necessary information for patients, general information and access routes, and financial services. Moreover, they were in poor conditions in terms of patient services, page updates, public services, pharmaceutical services, research, education, and telemedicine.Conclusion: The results demonstrated that the studied portals generally had an unfavorable status. Thus, it is necessary that the results of the present study be used by the relevant authorities to increase the quality of these portals in terms of usability and services. In this respect, the use of the latest information technology is necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation Studies
  • Portals
  • Private Hospitals
  • Ancillary Services, Hospital