نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، مرکز تحقیقات فن‌آوری اطلاعات در امور سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار، پزشکی داخلی، مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 استادیار، کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، مرکز تحقیقات فن‌آوری اطلاعات در امور سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

5 مربی، آمار حیاتی، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: دسترسی به اطلاعات معتبر در حوزه سلامت امری ضروری می‌باشد. اطلاع‌درمانی روشی است که دسترسی افراد را به اطلاعات پزشکی موثق و مرتبط با بیماری خود امکان‌پذیر می‌سازد. هدف از انجام پژوهش حاضر، مقایسه تأثیر اطلاع‌درمانی غیر حضوری بر میزان هموگلوبین گلیکوزیله (HbA1c) بیماران مبتلا به دیابت نوع دو و پره‌دیابتی بود. روش بررسی: نوع مطالعه، کاربردی و روش پژوهش نیمه تجربی بود که بر روی 31 نفر از بیماران مبتلا به دیابت نوع دو و 35 نفر از بیماران پره‌دیابتی مراجعه‌ کننده به مرکز غدد و متابولیسم اصفهان در زمستان 1393 اجرا شد. روش نمونه‌گیری به صورت تصادفی ساده بود. آزمایش سنجش مقدار HbA1c در بدو ورود و پس از مداخله دوره اطلاع‌درمانی انجام گرفت. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی در نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: میانگین نمره  HbA1Cقبل و بعد از اطلاع‌درمانی در گروه‌های دیابت نوع دو و پره‌دیابتی تفاوت معنی‌داری نداشت. میانگین تغییر  HbA1Cدر دو گروه بعد از اجرای مداخله اختلاف معنی‌داری را نشان نداد. نتیجه‌گیری: اطلاع‌درمانی غیر حضوری تأثیر شایانی بر میزان  HbA1Cبیماران در هر دو گروه نداشت. بهتر است به جای شیوه پستی و پیام کوتاه در امر اطلاع‌درمانی این بیماران، از شیوه‌های جدیدتری همچون نرم‌افزارهای سلامت و شبکه‌های اجتماعی موبایل بهره برد. به نظر می‌رسد، لازم است تا درک و شناخت جدی‌تری در بیماران پره‌دیابتی نسبت به بیماری دیابت و عوارض آن ایجاد شود تا پیروی از دستورالعمل‌های پزشکی را جدی‌تر پیروی بگیرند. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Distant Information Therapy on Glycosylated Hemoglobin Levels in Patients ‎with Type Two ‎Diabetes and Pre-Diabetes

نویسندگان [English]

  • Razieh Vahab 1
  • Firoozeh Zare-Farashbandi 2
  • Ali Cachuei 3
  • Mohammad Reza Soleymani 4
  • Akbar Hassanzadeh 5

1 MSc, Medical Librarianship and Information, Department of Medical Librarianship and Information, School of Medical Management ‎and Information, ‎Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 Associate Professor, Medical Librarianship and Information, Research Center for Information Technology in Health Affairs, Isfahan ‎University of ‎Medical Sciences, Isfahan, Iran

3 Associate Professor, Internal Medicine, Endocrinology and Metabolism Research ‎Center, Isfahan University of Medical Sciences, ‎Isfahan, Iran

4 Assistant ‎Professor, Medical Librarianship and Information, Research Center for Information Technology in Health Affairs, ‎Isfahan ‎University of ‎Medical Sciences, Isfahan, Iran‎

5 Lecturer, Statistics and Epidemiology, School of Public Health, Isfahan University of Medical ‎Sciences, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction: Accessing credible information is essential in the area of healthcare. Information therapy is a method that helps ‎patients to access credible and relevant information regarding their conditions. The goal of the present study was to ‎investigate the effects of distant information therapy on glycosylated hemoglobin (HbA1C) levels of patients with ‎pre-diabetes and type 2 diabetes. Methods: The current applied and semi-empirical study was conducted on 31 patients with type 2 diabetes and 35 patients ‎with pre-diabetes referring to Isfahan Endocrine and Metabolism Research Center, Iran, during winter 2015. The ‎subjects were chosen through simple random sampling. The subjects’ HbA1C was measured at the beginning of the ‎study and after the information therapy intervention. The gathered data were analyzed using descriptive and ‎analytical statistics in SPSS software. Results: The results showed no meaningful difference in the HbA1C levels in the type 2 diabetic or pre-diabetic groups ‎before and after the intervention. There was also no significant difference between mean HbA1C levels of the two ‎groups after the intervention. Conclusion: The findings revealed that distant information therapy had no significant effects on HbA1C levels of patients in ‎either group. As a result, in order to carry out information therapy, it may be better to use health software and social ‎networks rather than posted information packages and SMS massages. It is also necessary to give patients with pre-‎diabetes a better understanding of their condition and the side effects of diabetes so that they follow instructions ‎and guidelines to control their disease more seriously.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Distant Information Therapy
  • Type 2 Diabetes
  • Pre-diabetes
  • Glycosylated Hemoglobin