نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، ‌دانشگاه علوم پزشکی شهید ‏بهشتی، ‌تهران، ایران

2 ‏کارشناس ارشد، کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، معاونت تحقیقات و فن‌آوری،‌ دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران ‏

3 ‏استادیار، کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، ‌دانشگاه علوم پزشکی شهید ‏بهشتی، ‌تهران، ایران

4 ‏استادیار، آمار زیستی و اپیدمیولوژی، گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

چکیده

مقدمه: در چند سال اخیر، مجلات علمی- پژوهشی علوم پزشکی کشور از نظر تعداد، روند رو به رشدی داشته‌اند. این مجلات برای نمایه ‌شدن در نمایه‌‌نامه‌های بین‌المللی، باید معیارها و استانداردهای لازم را رعایت کنند. این مطالعه با هدف تعیین میزان انطباق مجلات علوم پزشکی کشور با معیارهای نمایه‌سازی مدلاین انجام شد. روش بررسی: مطالعه حاضر از نوع توصیفی- کاربردی بود. جامعه مورد پژوهش را کلیه مجلات علمی- پژوهشی مصوب وزارت بهداشت تشکیل داد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، سیاهه کنترلی بود که بر اساس 12 ملاک از معیارهای ساختاری مورد انتظار نمایه‌نامه مدلاین تنظیم گردید. داده‌ها با استفاده از روش‌های آمار توصیفی در نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: کمترین و بیشترین مجموع امتیازات کسب شده مجلات مورد بررسی، به ترتیب 4 و 12 بود. بیشتر مجلات (78 مجله، 6/24 درصد) امتیاز 8 کسب کردند. میانگین امتیازات کسب شده در مجلات مورد بررسی از نظر رعایت معیارهای مدلاین، 86/8 درصد و میزان تطابق کلی وضعیت ساختاری مجلات علوم پزشکی کشور با شاخص‌های ساختاری نمایه‌نامه مدلاین، 68/73 درصد محاسبه گردید. نتیجه‌گیری: مجلات علوم پزشکی کشور از نظر رعایت اکثر شاخص‌های ساختاری مدلاین در سطح رضایت‌بخشی قرار دارند، اما از نظر معیارهای میزان رعایت تنوع بین‌المللی هیأت تحریریه مجلات، حمایت انجمن‌های علمی از مجله و ذکر عبارت تعارض توسط نویسندگان، سطح مطلوبی نداشتند. رعایت کامل این معیارها توسط مجلات، می‌تواند موجب افزایش شانس نمایه شدن آن‌ها در مدلاین گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Structural Status of Iranian Medical Journals Based on the Medline Selection Criteria

نویسندگان [English]

  • Azam Shahbodaghi 1
  • Arezo Farhadi 2
  • Maryam Shekofteh 3
  • Manochehr Karami 4

1 Lecturer, Department of Medical Library and Information Science, School of Allied Medical Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

2 MSc, Department of Medical Library and Information Science, Vice Chancellor for Research and Technology, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran

3 Assistant Professor, Department of Medical Library and Information Science, School of Allied Medical Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran

4 Assistant Professor, Department of Biostatistics and Epidemiology, School of Health, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran

چکیده [English]

Introduction: In recent years, the number of academic medical research journals has increased in Iran. These journals must be based on the standards and criteria required in international indexing databases in order to be indexed. The aim of the present study was to determine the extent to which the medical journals in Iran comply with Medline indexing criteria. Methods: The current study was a descriptive-applied study. The statistical population consisted of all scientific research journals approved by the Ministry of Health of Iran. The data collection tool was a checklist, which was prepared on the basis of 12 structural criteria extracted from Medline database criteria. The collected data were analyzed using descriptive statistical methods in SPSS software. Results: The lowest score was 4 and the highest score was 12 for the studied journals. The highest frequency of journals (24.6%) earned a score of 8. According to the structural criteria of Medline, average score of the journals was 8.86. In addition, the degree of compliance of the structural status of Iranian medical journals with the Medline criteria was calculated at 73.68%. Conclusion: In terms of the majority of the structural criteria of Medline, the studied Iranian medical journals were at a satisfactory level. However, regarding the international diversity of the editorial board, support of scientific societies, and the reporting of conflict of interest by the authors, the studied medical journals were not at a desirable level. Compliance of the journals with the standards can increase their chances of being indexed in Medline.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Periodicals
  • Abstracting and Indexing
  • MEDLINE