نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، مدیریت بازرگانی، مؤسسه آموزش عالی راهبرد شمال، رشت، ایران

2 استاد، مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 استاد، مدیریت، دانشکده تربیت بدنی و علووم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

4 استادیار، اطفال، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

چکیده

مقدمه: اگرچه در حال حاضر گردشگری پزشکی سهم کوچکی از بازار خدمات، خدمات درمانی و یا حتی خدمات گردشگری را به خود اختصاص داده است، اما نمی‌توان آن را نادیده گرفت و یا ناچیز شمرد. تحقیق حاضر با هدف طراحی مدل گرایش به گردشگری پزشکی و تعیین عوامل مرتبط با جذب گردشگری پزشکی در استان گیلان انجام شد. روش بررسی: این پژوهش از نوع کاربردی بود که به روش توصیفی- پیمایشی انجام گردید. جامعه آماری تحقیق را کلیه بیماران خارجی که در مدت زمان انجام تحقیق به بیمارستان‌های خصوصی رشت و بیمارستان بهشتی آستارا مراجعه کرده بودند، تشکیل داد (100 نفر). داده‌ها به صورت سرشماری و با کمک پرسش‌نامه جمع‌آوری گردید. روایی پرسش‌نامه با استفاده از مبانی نظری و تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آن با استفاده از ضریب Cronbach¢s alpha مورد تأیید قرار گرفت. جهت توصیف داده‌ها از شاخص‌های آمار توصیفی و جهت تحلیل آن‌ها از مدل‌سازی معادلات ساختاری با روش حداقل مربعات جزیی در نرم‌افزار Smart PLS استفاده شد. یافته‌ها: کیفیت درمان، کیفیت خدمات، خوشنامی و آوازه ادراک شده و دین کشور مقصد، بر ارزش ادراک شده گردشگران پزشکی تأثیر مثبتی داشت. هزینه‌های ادارک شده نه تنها تأثیر منفی بر ارزش ادارک شده گردشگران پزشکی استان گیلان نگذاشت، بلکه این تأثیر مثبت بود. همچنین، اثر مثبت و قوی ارزش ادراک شده بر گرایش افراد به گردشگری پزشکی مورد تأیید قرار گرفت. نتیجه‌گیری: عواملی همچون بهبود زیرساخت‌های درمانی، بالا بردن کیفیت خدمات درمانی و گردشگری، اطلاع‌رسانی صحیح و جامع بیمارستان‌های استان گیلان در کشورهای حاشیه دریای خزر و ایجاد امکانات رفاهی جهت اقامت بیماران و همراهان آن‌ها در استان، به گسترش گردشگری پزشکی در استان گیلان و در نتیجه، افزایش فرصت‌های شغلی و درامد ارزی کمک شایانی می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing the Medical Tourism Trends Model in Guilan Province, Iran

نویسندگان [English]

  • Zahra Mirbolouk 1
  • Seyed Hamid Khodadad Hosseini 2
  • Mehr Ali Hematinejad 3
  • Esmail Noorsalehi 4

1 MSc, Business Administration, Rahbord Shomal Institute, Rasht, Iran

2 Professor, Business Administration, School of Business and Economics, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

3 Professor, Management, School of Physical Education and Sport Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran

4 Assistant Professor, Pediatrics, School of Medicine, Gilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran

چکیده [English]

Introduction: Although currently a small part of services marketing, tourism, or medical services has been allocated to medical tourism, its role cannot be dismissed as either temporary or insignificant. The aim of this research was to design the medical tourism trends model and investigate effective factors on medical tourism attraction in Guilan Province, Iran. Methods: This applied study was carried out using a descriptive survey method. The study population consisted of all medical tourists who had chosen the private hospitals of Rasht and Beheshti Hospital in Astara, Iran, for their medical care during the study period (n = 100). Data were collected through census method using a questionnaire. The validity and reliability of the questionnaire were approved through confirmatory factor analysis and Cronbach’s alpha, respectively. Descriptive statistical indexes were used to describe the data and partial least squares structural equation modeling was used for data analysis in SmartPLS software. Results: Perceived medical quality, perceived service quality, perceived reputation, and religion had a positive effect on medical tourists’ perceived value. Perceived fee also had a positive effect on the perceived value of medical tourists of Rasht Province. In addition, medical tourists’ perceived value had a strong positive effect on customer trends in medical tourism. Conclusion: Improving medical infrastructure, increasing medical and tourism quality, providing correct and comprehensive advertisement about hospitals of Guilan in countries bordering the Caspian Sea, and improving supportive facilities for patients and their companions would lead to the development medical tourism and increasing of job opportunities and income in Guilan Province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perceived Value
  • Tendency
  • Medical Tourism
  • Guilan Province