نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت کسب و کار، دانشکده پردیس بین‌الملل، دانشگاه ‏گیلان، رشت، ایران

2 استادیار، مدیریت منابع انسانی، گروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 استادیار، مدیریت رفتار سازمانی، گروه مدیریت، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

مقدمه: توجه به مدیریت استعداد در سازمان و تعیین عوامل مرتبط با آن، می‌تواند سازمان را در عملیاتی شدن مدیریت استعداد در سازمان یاری رساند. هدف از انجام مطالعه حاضر، سنجش مدیریت استعداد در معاونت بهداشتی استان گیلان و تعیین ارتباط آن با متغیرهای دموگرافیک بود. روش بررسی: این مطالعه از نوع کاربردی بود که به روش توصیفی- تحلیلی بر روی 362 نفر از کارکنان معاونت بهداشتی و شبکه‌های بهداشت و درمان استان گیلان در سال 1394 انجام شد. نمونه‌گیری به روش تصادفی سیستماتیک و به دنبال تعیین سهم هر شهرستان از حجم نمونه کل، صورت گرفت. مدیریت استعداد به عنوان متغیر اصلی و خصوصیات دموگرافیک کارکنان به عنوان متغیرهای زمینه‌ای مطالعه در نظر گرفته شد. داده‌های مطالعه توسط پرسش‌نامه‌ای که روایی آن توسط تحلیل عاملی (05/0 > P) و پایایی آن با استفاده از ضریب Cronbach¢s alpha (93/0) تأیید شده بود، جمع‌آوری گردید. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های همبستگی، Independent t و ANOVA تک متغیره در نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها: میانگین نمرات کسب شده برای مدیریت استعداد، 33/19 ± 60/84  به دست آمد (زن و مرد به ترتیب 65/19 ± 17/83 و 73/18 ± 40/86) (130/0 = P). بین مدیریت استعداد و میزان تحصیلات ارتباط ضعیف معکوسی وجود داشت (21/0- = r، 001/0 > P). نتیجه‌گیری: توجه به جنسیت، تحصیلات و سابقه کاری می‌تواند مدیران را در مدیریت استعداد کارکنان یاری رساند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Talent Management and its Related Factors in Staff of the Department of Health of ‎Guilan ‎Province, Iran‎

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Hasanbaglou 1
  • Seyed Mohammad Nopasand 2
  • Mohsen Akbari 3

1 MSc Student, Business Administration, Pardis International School, University of Guilan, Rasht, ‎Iran

2 Assistant Professor, Human Resources Management, School of Literature and Human Sciences, University of Guilan, ‎Rasht, Iran

3 Assistant Professor, Management of Organizational Behavior, School of Literature and Human Sciences, University of Guilan, ‎Rasht, ‎Iran

چکیده [English]

Introduction: Consideration of talent management and identification of its related factors can assist ‎organizations in the implementation of talent management. The aim of the present study was to ‎assess talent management in the Department of Health of Guilan Province, Iran, and determine ‎its relation with demographic variables. Methods: This applied and descriptive-analytical study was performed on 362 employees of the Health ‎Department of Guilan Province in 2015. Systematic random sampling was conducted following ‎the determination of the contribution of each city to the total sample size. Talent management ‎was considered as the main variable and demographic characteristics of the personnel as the ‎background variables. Data was collected using a questionnaire the validity and reliability of ‎which were approved through factor analysis (P < 0.05) and Cronbach’s Alpha (α = 0.93). Data ‎were analyzed using correlation tests, independent t-test, and univariate ANOVA in SPSS ‎software. Results: Mean score of talent management was 84.60 ± 19.33. The mean score of talent management ‎among men and women was 86.40 ± 18.73 and 83.17 ± 19.65, respectively. There was an inverse ‎weak correlation between talent management and education (r = -0.21, P = 0.001). Conclusion: It can be concluded that considering factors such as sex, education, and work experience can ‎help managers in the talent management of staff.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Talent Management
  • Talent
  • Staff
  • Department of Health