نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه سلامت و رفاه اجتماعی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر ‏سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران ‏

2 کارشناس ارشد، روان‌شناسی بالینی، دانشکده علوم پزشکی سیرجان، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

چکیده

مقدمه: رفاه و بهزیستی کودک به طور مستقیم یا غیر مستقیم، از هزینه‌های صرف شده برای سلامت خانواده متأثر می‌شود. هدف از انجام مطالعه حاضر، تحلیل روند فقر در حوزه سلامت خانوارهای دارای کودک در مناطق شهری و روستایی استان کرمان طی سال‌های 92-1363 بود. روش بررسی: این پژوهش، کاربردی از نوع تحلیل روند بود که در آن با استفاده از داده‌های پیمایش هزینه- درامد خانوارهای کشور طی دوره مورد مطالعه، خانوارهای دارای کودک استان کرمان به چهار گروه سنی تفکیک شدند و با استفاده از رویکرد مشارکت مالی خانوار و سنجه‌های نرخ و شکاف، فقر سلامت خانوارهای دارای کودک مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. در انجام محاسبات از نرم‌‌افزارهای STATA و Excel استفاده گردید. یافته‌ها: یافته‌های مطالعه نشان داد که نرخ فقر سلامت در سال‌های مختلف مطالعه هم در مناطق شهری و هم روستایی با نوسانات زیادی همراه بوده است. بالاترین میزان فقر سلامت در مناطق شهری و روستایی استان، مربوط به سال 1368 بود. در طول برنامه توسعه اول تا سوم، کاهش نرخ و شکاف فقر سلامت در مناطق روستایی و شهری استان مشاهده شد، اما این روند در طول برنامه چهارم توسعه به صورت افزایشی بود. نرخ فقر سلامت در دوره اخیر (منتهی به سال 1392)، هم در مناطق روستایی و هم مناطق شهری افزایش داشت، اما شکاف فقر با نوسانات همراه بود. نتیجه‌گیری: در مجموع، نرخ و شدت فقر سلامت در مناطق روستایی استان بیشتر از مناطق شهری بوده است و این امر نشان می‌دهد که در طول برنامه‌های توسعه، سیاست‌های منسجم و هدفمندی برای رفع مواجهه خانوارهای دارای کودک با هزینه‌های کمرشکن سلامت به خصوص در مناطق روستایی استان اتخاذ نگردیده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Health Cohort Analysis of Poverty Trends in Health Costs of Households with Children in Urban and Rural Areas of Kerman Province, Iran, during 1984-2012

نویسندگان [English]

  • Mehdi Nosratabadi 1
  • Zohreh Halvaiepour 2

1 Assistant Professor, Department of Health and Social Welfare, Social Determinants of Health Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 MSc, Department of Clinical Psychology, Sirjan School of Medical Sciences, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran

چکیده [English]

Introduction: Child well-being is, either directly or indirectly, affected by the health expenditures of the household. This study aims to investigate the health poverty trends in the field of health within households with children in rural and urban areas of Kerman Province, Iran, between the years 1984 and 2012. Methods: In this trend analysis, using the statistical data on health poverty indices of households during 1984-2012, the households of Kerman were divided into four age groups. Moreover, their health poverty status was measured using the household financial contribution approach and rate and gap measures. For data analysis, STATA and Excel Software were used. Results: The health poverty rate showed large fluctuations in both urban and rural households with children. The highest rate of health poverty in urban and rural households was observed in the year 1989. A decline was observed in the rate and depth of health poverty during the first to third development plan in rural and urban areas. However, this trend showed an increase during the fourth development plan. Health poverty rate in the year 2012 (beginning of the fifth development program plan) increased in both rural and urban areas of the province, but poverty gap showed some fluctuations. Conclusion: The present study showed that, in total, the rate and severity of health poverty was higher in rural areas compared to urban areas. These research findings showed the lack of efficient and effective policies to reduce household experience of catastrophic health care expenditures, especially in rural areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cohort Analysis
  • Households
  • Financial Contribution
  • Health Poverty