نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 مربی، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، گروه فوریت‌های پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران

3 کارشناس، مدیریت امداد در سوانح غیر طبیعی، مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی، بوشهر، ایران

4 مربی، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، گروه کتابداری پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر و دانشجوی دکتری، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

مقدمه: تعیین م‍‍ؤلفه‌های اصلی رفتار اطلاع‌یابی حرفه‌ای در بافت سازمانی، از جمله موضوعاتی است که امروزه مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. هدف از انجام این مطالعه، بررسی رابطه میان وظایف شغلی، حرفه‌مندی و منابع اطلاعاتی در بافت سازمانی مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی شهر بوشهر بود.روش بررسی: پژوهش حاضر بر اساس روش کیفی و به صورت مطالعه میدانی تفسیری انجام شد. روش‌های جمع‌آوری اطلاعات شامل مصاحبه، مشاهده و مطالعه مستندات اورژانس بود. جهت تحلیل داده‌ها، ابتدا مفاهیم از مصاحبه‌ها استخراج و سپس خوشه‌بندی شد. در نهایت، با توصیف رابطه بین مجموعه‌ مفاهیم، مدلی برای رفتار اطلاع‌یابی تکنسین‌های اورژانس شهر بوشهر ارایه گردید.یافته‌ها: بر اساس مدل رفتار اطلاع‌یابی تکنسین‌ها، ماهیت شغلی این افراد، رفتار اطلاع‌یابی آن‌ها را به رفتار اطلاع‌یابی در حین فرایند و پس از آن تقسیم‌ می‌کند. در حین اجرای فرایندها، اطلاع‌یابی در زمان تصمیم‌گیری انجام می‌گیرد و مبتنی بر تجربه و مشورت گروهی است. پس از اجرای فرایند، جستجو برای منابع اطلاعاتی جهت پاسخ‌گویی به نیازهای اطلاعاتی انجام می‌شود. شیوه تشخیص نیاز اطلاعاتی و جستجوی منابع (تجربه، مشورت گروهی، منابع رسمی و...) در حین اجرای فرایند و پس از آن، به آموزش حرفه‌ای (یادگیری)، رفتارهای شخصی و هنجارهای سازمانی وابسته است که در بافت مطالعه حضور دارند.نتیجه‌گیری: مسؤولان اورژانس به این نکته توجه نمایند که رفتار اطلاع‌یابی تکنسین‌های اورژانس باید بر اساس بافت سازمانی و ماهیت حرفه اورژانس شناسایی شود و از الگوهای مختلفی برای برآورده نمودن نیاز اطلاعاتی آنان استفاده گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Professional Information Seeking of Emergency Medical Technicians in Bushehr City, Iran

نویسندگان [English]

  • Zahed Bigdeliy 1
  • Mahasty Ganjoo 2
  • Alireza Pourshams 3
  • Leila Dehghani 4

1 Professor, Knowledge and Information Science, Department of Knowledge and Information Science, School of Psychology and Education Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

2 Lecturer, Health Services Management, Department of Emergency Medicine, School of Paramedical Medicine, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran

3 BSc, Disaster Management, Bushehr Disaster and Emergency Medical Management Center, Bushehr, Iran

4 Lecturer, Knowledge and Information Science, Department of Medical Librarianship, School of Paramedical Medicine, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr AND PhD Student, Knowledge and Information Science, School of Psychology and Education Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Introduction: This article aimed to study the main constituents of professional information seeking in organizational context of Emergency Medical Management (EMS) and Disaster Management Center in Bushehr City, Iran. In this study, we tried to investigate the relationship between job duties, professionalism, and information sources in organizational context.Methods: This study was done on the basis of a qualitative method called "interpretive field study". The method of data gathering was interview, observation, and the investigation of Emergency Medical Management documents. For data analysis, at first the concepts was extracted from the interviews and then, they were clustered. Finally, describing the relationship among the set of concepts, a model was presented for information Seeking of Bushehr emergency medical management technicians.Results: In this model, it became clear that the nature of job of emergency medical management technicians had divided their information seeking to two part: during the processes and after the processes. During the implementation of processes, information seeking was done in the decision-making time which was based on experience and collective consultation. After the implementation of the processes, to answer the information needs, the search for sources began. Method of discerning the information needs, searching for sources (experience, group consultation, official sources, …) during the implementation of process and after that, depended on job training, personal behaviors, and organizational norms which were present in study context.Conclusion: The emergency medical management authorities should consider the nature of profession and organizational context in information seeking behavior and should utilize from various information seeking pattern to meet the information requirements of emergency medical management technicians.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information Seeking Behavior
  • Emergency Medical Technicians
  • Iran