نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران و کتابدار، نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، قم، ایران

2 دانشیار، کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: با توجه به اهمیت بهره‌گیری از ابزارهای نمایه‌سازی همچون اصطلاحنامه‌ها و سرعنوان‌های موضوعی پزشکی در ذخیره و بازیابی اطلاعات پزشکی، مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان همخوانی کلید واژه‌های مقالات مجله انگلیسی زبان علوم پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (Journal of Paramedical Sciences) با سرعنوان‌های موضوعی پزشکی MeSH (Medical Subject Headings) انجام شد.روش بررسی: این مطالعه توصیفی- مقطعی از نوع کاربردی و ابزار جمع‌آوری داده‌ها، چک‌لیست محقق‏ ساخته بود. در مجموع 1143 کلید واژه مستخرج از 269 مقاله منتشر شده در 24 شماره این مجله با MeSH مورد مقایسه قرار گرفت و بر اساس چک‌لیست در سه گروه همخوان‏کامل، همخوان ‏نسبی و ناهمخوان طبقه‌بندی گردید.یافته‌ها: طی سال‌های مورد بررسی، به طور میانگین 277 کلید واژه (2/24 درصد) همخوان‏ کامل، 409 کلید واژه (8/35 درصد) همخوان‏ نسبی و 457 کلید واژه (0/40 درصد) با اصطلاحات موجود در MeSH ناهمخوان بود. کلید واژه‌های بخشی همخوان یا همخوان با اصطلاح شناسه، بیشترین تعداد کلید واژه‌های همخوان ‏نسبی را تشکیل داد.نتیجه‌گیری: نویسندگان مقالات این مجله دانش کافی در زمینه انتخاب کلید واژه صحیح با استفاده از MeSH را نداشتند. ضروری است که استفاده صحیح از MeSH به نویسندگان آموزش داده شود. همچنین، هیأت تحریریه این مجله ایرانی انگلیسی زبان در حوزه پیراپزشکی نیز باید از نویسندگان بخواهد که هنگام ارایه مقاله، کلید واژه‌های خود را بر اساس MeSH تنظیم نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Measuring the Compliance Rate of Keywords of the Articles of Journal of Paramedical Sciences with Medical Subject Headings (MeSH)

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Masoudi 1
  • Seyed Javad Ghazi-Mirsaeid 2

1 MSc, Medical Library and Information Science, School of Allied Medical Sciences, Tehran University of Medical Sciences, Tehran AND Librarianship, Iran Public Libraries Foundation, Qom, Iran

2 Associate Professor, Medical Library and Information Science, School of Allied Medical Sciences, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: Considering the importance of using indexing tools such as thesauri and Medical Subject Headings (MeSH) in storage and retrieval of medical information, this study was performed with the aim to determine the compliance rate of keywords of articles published in an English-language journal Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Journal of Paramedical Sciences, with the MeSH.Methods: This was a cross-sectional and descriptive study using applied method. The data gathering tool was a researcher-made checklist. In total, 1143 keywords extracted from 269 articles published in 24 issues of the journal; those keywords were compared with MeSH, and were classified in three groups: exact match, partial match and no match.Results: During the investigated years, on average, 277 keywords (24.2%) were exact matches, 409 keywords (35.8%) were partial matches, and the 457 keywords (40.0%) were not match with the terms contained in the MeSH. Keywords in match or match with the entry term categories formed the largest portion of partial match keywords.Conclusion: The results show that the authors of this journal do not have sufficient knowledge on correct keyword selection with use of the MeSH, and it is necessary for them to be trained in the correct way. In addition, the editorial board of this English-language Iranian journal in the paramedical field should request authors to adjust their keywords based on the MeSH during article selection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • MeSH
  • Journal Article
  • Indexing
  • Vocabulary Controlled
  • Paramedical