نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، پرستاری، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

2 کارشناس ارشد، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان و دانشجوی دکتری، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری، کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشکده مجازی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

4 کارشناس ارشد، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، کتابخانه مرکزی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

5 دانشجوی کارشناسی ارشد، کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

چکیده

مقدمه: آلتمتریک مفهوم جدیدی از شاخص استنادی بر اساس وب 2.0 است که می‌تواند همه برون‌دادهای علمی و تحقیقاتی دانشگاهی را ارزیابی نماید. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی میزان استناد تولیدات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با شاخص‌های آلتمتریک در دو شبکه اجتماعی- علمی انجام گردید.روش بررسی: این مطالعه توصیفی- پیمایشی بر اساس علم‌سنجی انجام‌ گرفت. همه مقالات علمی منتشر شده دانشگاه علوم پزشکی گیلان از سال 1997 تا 2015 در پایگاه استنادی Scopus (845 عنوان) انتخاب شد و سپس میزان استناد به مقالات و سایر شاخص‌های آلتمتریک مربوط به دو شبکه اجتماعی RG (ResearchGate) و مندلی مورد بررسی قرار گرفت. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های t و ضریب همبستگی Pearson تجزیه ‌و تحلیل گردید.یافته‌ها: تا پایان سال 2015، به مجموع 845 عنوان مقاله حدود 3199 بار استناد شده بود. میزان حضور این تعداد مقاله در شبکه اجتماعی RG و مندلی به ترتیب برابر با 87 و 52 درصد به دست آمد. ارتباط مثبت معنی‌داری بین میزان استناد، میزان مشاهده و میزان دانلود این مقالات در شبکه اجتماعی RG وجود داشت. همچنین، ارتباط مثبت معنی‌داری بین میزان استناد و فراوانی خوانده شدن مقالات در شبکه اجتماعی- علمی مندلی مشاهده شد (05/0 > P).نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج مطالعه حاضر، شبکه‌های اجتماعی RG و مندلی می‌توانند اثرات بسیار مثبتی بر میزان استناد به مقالات علمی داشته باشند. بنابراین، محققان علوم پزشکی می‌توانند به‌ منظور «خودآرشیوی» و جستجوی بهتر اطلاعات و همچنین، برای استناد بیشتر فعالیت‌های علمی خود از این شبکه‌ها استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Assessment of Altmetrics Indicators on Citation Rate of Articles Affiliated by Guilan University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Mohammad Esmaeilpour-Bandboni 1
  • Zahra Batooli 2
  • Aboozar Ramezani 3
  • Zoleikha Ranjbar-Pirmousa 4
  • Fatemeh Ramezani 5

1 Assistant Professor, Nursing, Department of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran

2 MSc, Knowledge and Information Science, School of Health, Kashan University of Medical Sciences, Kashan AND PhD Student, Knowledge and Information Science, Department of Knowledge and Information Science, School of Management, University of Tehran, Tehran, Iran

3 PhD Student, Medical Library and Information, Department of Medical Library and Information, Virtual School, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

4 MSc, Knowledge and Information Science, Central Library, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran

5 MSc Student, Medical Library and Information, School of Management and Medical Information, Student Research Committee, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran

چکیده [English]

Introduction: Altmetrics is a new concept retrieved from citation indicators based on Web 2.0 that can evaluate all academic outputs. This descriptive survey aimed to compare the citation rate of academic articles affiliated by Guilan University of Medical Sciences, Iran, in two social scientific networks.Methods: The recent study was descriptive applied research carried based on scietometric approach. All of the academic articles with affiliation of Guilan University of Medical Sciences indexed in Scopus from 1997 to 2015 (845 articles) were chosen. Then, the citation rates of articles with details of indicators in two scientific social networks, ResearchGate and Mendeley were followed. The collected data were analyzed using SPSS software, through analytical statistic tests such as Student-t and Pearson Correlation Coefficient testss. The significant level was less than 0.05 in this study (P < 0.05).Results: All of 845 academic papers were cited 3199 times in Scopus database until 2015. The citation rate in ResearchGate (87%) was more than the citation rate in Mendeley (52%). There was a positive significant correlation between citation rate of articles, observation rate and download rate of articles in ResaerchGate. In addition, there was a positive significant correlation between citation rates with reading frequency of articles in Mendeley (P < 0.05).Conclusion: According to the results, the ResearchGate and Mendeley scientific networks have more impact on increasing the amount of download and as a result, the citation rate of articles. Therefore, researchers in medical sciences can use these networks as a "search for information" and "self-archive" for the purpose of greater use and citation of their scientific activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Media
  • ResearchGate
  • Mendeley
  • Bibliometrics
  • Research