نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد، بازاریابی بین‌الملل، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 دانشجوی دکتری، مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: گردشگری پزشکی، مسافرت به منظور معالجه در کشوری دیگر است. کسب مزیت رقابتی در این صنعت، به ویژه در کشورهای مقصد آسیایی مورد توجه می‌باشد. در پژوهش حاضر، به تعیین عوامل ایجاد مزیت رقابتی در بازاریابی گردشگری پزشکی ایران پرداخته شد.روش بررسی: پژوهش حاضر توصیفی و از نوع موردی بود. برای گردآوری داده‌ها، ضمن استفاده از پرسش‌نامه‌ای 15 سؤالی با مقیاس لیکرت و با پایایی 70 درصدی در آزمون Cronbach¢s alpha، به روش غربالگری نمونه‌ای 67 نفری از جراحان قلب و چشم ایرانی و بیماران خارجی در بیمارستان‌های منتخب شهرهای تهران، مشهد و شیراز انتخاب شد. داده‌ها با استفاده از روش‌های استنباطی t و 2c در نرم‌افزار SPSS تحلیل گردید.یافته‌ها: میان مزیت رقابتی و مهارت پزشکان، هزینه، زمان انتظار، فن‌آوری و خدمات بیمارستانی وابستگی معنی‌داری وجود داشت. در خصوص مهارت پزشکان، موفقیت عمل جراحی، تشخیص و تجویز صحیح و سریع دارای بیشترین اهمیت بود. در عامل هزینه، حق ویزیت و هزینه‌های دارو، اخذ روادید، اقامت، هزینه‌های بیمارستان و عمل اهمیت داشت. زمان انتظار صدور روادید، نوبت ویزیت در عامل زمان و تجهیزات اتاق عمل، کیفیت خدمات و امکانات رفاهی در عامل فن‌آوری و خدمات بیمارستانی حایز اهمیت بود.نتیجه‌گیری: ایران به ترتیب از نظر برخورداری از پزشکان با مهارت بالا، هزینه پایین و زمان انتظار کوتاه دارای مزیت رقابتی است. مهارت پزشکان ایرانی مهم‌ترین عامل جذب گردشگران پزشکی می‌باشد. با این وجود، ایران در زمینه خدمات و فن‌آوری بیمارستانی به ویژه تجهیزات اتاق عمل، کیفیت خدمات و امکانات رفاهی وضعیت رقابتی مطلوبی ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Iran’s Competitive Advantage in Medical Tourism Marketing: A Case Study on Open Heart and Cataract Removal Surgeries

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Hamidizadeh 1
  • Hamid Javidi 2
  • Fayegh Mojarrad 3

1 Professor, Business Administration, School of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

2 MSc, International Marketing, School of Economics and Management, University of Semnan, Semnan, Iran

3 PhD Student, Business Administration, School of Management, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: Medical tourism is travelling overseas to obtain medical care. Obtaining competitive advantage in this industry is crucial in many destinations particularly Asian countries. This study investigated the factors contributing to the competitive advantage of Iranian medical tourism marketing.Methods: This was a descriptive case study research. To gather the data, a questionnaire consisted of 15 Likert-scaled questions with an 80 percent reliability on Cronbach's alpha test was randomly distributed among 67 Iranian heart surgeons, ophthalmologists and medical tourists using screening sampling. The collected data was analyzed using t and chi-square tests utilized with SPSS software.Results: There was a statistically significant dependency between competitive advantage and factors like physician’s skills, treatment and travel costs, waiting list and hospital technology and services. Physician’s skills included success in surgery, right and timely diagnostics and prescription. Cost included items such as doctor’s visit cost, medicine, visa, accommodation, hospital and surgery. Waiting list consisted of required time for doctor’s visit and visa processing. Regarding hospital technology and services, items such as operating room equipment, service quality and accommodation facilities were considered.Conclusion: The results show that Iran has a strong competitive advantage in physician’s skills, low costs of treatment, travel and short waiting lists, respectively. Nevertheless, Iran is not highly advantageous in utilizing latest hospital technology and providing high-quality services to medical tourists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marketing
  • Medical Tourism
  • Hospitals
  • Iran