نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، مهندسی صنایع، گروه مدیریت فن‌آوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 مربی، مدیریت فن‌آوری اطلاعات، گروه مدیریت فن‌آوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 کارشناسی، مدیریت صنعتی، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: سیستم اطلاعات داروخانه ارزش افزوده و قابلیت‌های بسیاری دارد و با پشتیبانی از یک رویکرد درمانی و مدیریت مراقبت دارویی، انقلابی در ارایه خدمات بهداشتی- درمانی به شمار می‌رود. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی موفقیت سیستم اطلاعات داروخانه بیمارستان شریعتی تهران بر اساس مدل DeLone و McLean صورت گرفت.روش بررسی: این پژوهش از نوع کاربردی بود و به صورت توصیفی- تحلیلی انجام شد. داده‌های مورد نیاز با استفاده از پرسش‌نامه‌ای که روایی و پایایی آن بر اساس نظر خبرگان و محاسبه ضریب Cronbach¢s alpha تأیید شده بود، در سال 1394 جمع‌آوری گردید. نمونه‌ها را 61 نفر از کارکنان داروخانه، پرستاران و سرپرستاران بخش‌های زنان، جراحی و کودکان بیمارستان شریعتی تهران تشکیل داد که از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: کیفیت سیستم، کیفیت اطلاعات و رضایت کاربران هر سه به طور غیر مستقیم بر موفقیت سیستم اطلاعات داروخانه تأثیر داشت.نتیجه‌گیری: در سیستم اطلاعات داروخانه بیمارستان مورد مطالعه، عناصر اطلاعاتی کیفیت سیستم، کیفیت اطلاعات و رضایت کاربران هر سه بر موفقیت سیستم اطلاعات داروخانه تأثیرگذار بود. بر اساس نتایج به دست آمده، اولویت تأثیرگذاری متغیرهای فوق به ترتیب شامل کیفیت سیستم، رضایت کاربران و کیفیت اطلاعات می‌باشد. بنابراین، توجه به سه متغیر فوق می‌تواند نقش تأثیرگذاری در ارتقا و بهبود سیستم‌های فعلی و طراحی سیستم‌های اطلاعاتی جدید داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluating the Success of the Pharmacy Information System of Shariati Hospital Employing DeLone-McLean Success Model

نویسندگان [English]

  • Sajjad Shokohyar 1
  • Anahita Safajoo 2
  • Amir Eslamjoo 3
  • Mohsen Rafiee 3

1 Assistant Professor, Industrial Engineering, Department of Information Technology Management, School of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

2 Lecturer, Information Technology Management, Department of Information Technology Management, School of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

3 BSc, Industrial Management, Department of Industrial Management, School of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: Pharmacy information system has many value-added features, and due to supporting a therapeutic approach and pharmaceutical care management, it is considered a revolution in health care provision. This study aimed to evaluate the success of the pharmacy information system in Shariati Hospital in Tehran, Iran, based on the DeLone-McLean Model.Methods: This applied study was conducted through descriptive-analytical method. The required data were collected in 2015 using a questionnaire, the validity and reliability of which had been confirmed by experts and Cronbach's alpha coefficient, respectively. The study population consisted of 61 pharmacy staff members, and nurses and head nurses of gynecology, surgery, and pediatric wards of Shariati Hospital who were selected using convenience sampling. Data analysis was performed using structural equation modeling method.Results: The results showed that the system quality, information quality, and customer satisfaction indirectly influenced the success of the pharmacy information system.Conclusion: According to the results, the success of the information system in the investigated hospital's pharmacy was affected by the three important criteria of quality of the system, customer satisfaction, and quality of the information, respectively. Therefore, the consideration of these three factors can play an important role in improving current systems and creating new information systems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pharmacy Information System
  • DeLone-McLean Model
  • System’s Quality